Siirry sisältöön

Kutsu seikkailuun -hankkeesta luovia menetelmiä ulko-opetukseen

Vesivärimaalausta oksilla

Kutsu seikkailuun -hankkeen tavoitteena on tarjota innostavia, luovia, kestäviä ja monipuolisia menetelmiä luontotoiminnan kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Koulutusten teemoja ovat kestävyys, luovuus ja leikillisyys, luontotoiminnan elämyksellisyys ja turvallisuus sekä osallisuus ja yhdenvertaisuus. Teemoja lähestytään käytännönläheisesti ja toiminnallisesti taide- ja seikkailukasvatuksen monipuolisin menetelmin. Luonnossa olemisella on todetusti positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulutuksissa opitaan, miten luonto laajennetaan monipuoliseksi oppimisympäristöksi.

Sisältöjen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelma perusteet, lapsilähtöisyys ja erilaisten oppijoiden huomiointi. Tavoitteena on saada luontotoiminnasta pedagogisesti perusteltua ja säännöllistä. Taide- ja seikkailukasvatuksen keinot tuovat toimintaan elämyksellisyyttä.

Hankkeen koulutukset

Hankkeessa on viisi koulutusosiota, joita voi suorittaa erikseen tai luoda oman/organisaation tarpeen mukaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuskokonaisuuksiin kuuluu ennakko- ja väli/jälkitehtävä.

Kevät 2024

Koulutusosio 1

Kestävää ulko-opetusta seikkailutaiteen keinoin verkkotyöpajat

Syklin ja Seikkailutaidekoulun osallistava verkkotyöpaja luo kestävää ja pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle. Työpajassa orientoidutaan kestävään taidepedagogiikkaan, luontotoiminnan aloittamiseen ja lähiluontoon oppimisympäristönä. Seikkailutaidetta esitellään sekä taidekasvatuksen teorian että innostavien, leikillisten ja kokeellisten käytännön tehtäväideoiden kautta. Pienryhmissä reflektoidaan opittua suhteessa omaan osaamiseen, herätellään luovuutta ja jaetaan ideoita.

Koulutusosio 2

Ulos seikkailemaan, taiteilemaan ja oppimaan, lähikoulutus

Syklin ja Seikkailutaidekoulun monipuolinen koulutuskokonaisuus sisältää innostavia käytännön ideoita taide- ja ympäristökasvatukseen ulkona. Sisällöt nivotaan VASU:n ja EOPS:n perusteisiin painottaen oppimisympäristöjen laajentamista lähiluontoon, tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ja monilukutaitoa. Tavoitteena on, että taiteen mahdollisuudet ympäristökasvatuksessa aukeavat osallistujille uudella tavalla seikkailutaiteen leikillisten menetelmien avulla. Leikki ja luovuus kulkevat seikkailutaidekasvatuksessa käsi kädessä!

Ilmoittaudu koulutukseen:

Syksy 2024

Koulutusosio 3

Kestävää taidekasvatusta luonnonvärein, lähikoulutus

Seikkailutaidekoulun ja Forssan kuvataidekoulun järjestämässä koulutuksessa syvennytään ekologisiin ja myrkyttömiin taidemateriaaleihin. Maalausmateriaaleja opitaan tekemään itse luonnonväreistä ja -materiaaleista ja käyttämään luovasti varhaisessa taidekasvatuksessa. Materiaalitietotta syvennetään monipuolisten kokeilujen kautta, yhdistellen ekologisen kestävyyden, kiertotalouden, luonnontieteiden ja taidepedagogiikan näkökulmia. Työskentely on kokeellista ja leikillistä!

Koulutusosio 4

Turvallisen ryhmän rakentaminen seikkailukasvatuksen keinoin

Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys. Seikkailukasvatus on lapsilähtöistä: seikkailun suunnittelu, toteutus ja arviointi tehdään yhdessä lasten kanssa. Seikkailukasvatus tukee ryhmän sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittymistä ja tuo esille lasten vahvuuksia. Koulutuksen teemana ovat seikkailukasvatus varhaiskasvatuksessa, ryhmäytyminen ja psyykkinen turvallisuus, joihin paneudutaan seikkailupedagogiikan näkökulmasta. Turvallinen ryhmä on oppimisen lähtökohta. Psyykkisen turvallisuuden rakentamisen ja vaalimisen tulisi olla kaiken toiminnan läpäisevä periaate.

Koulutusosio 5

Osallisuus ja yhdenvertaisuus ulko-opetuksessa, lähikoulutus

Lähikoulutuksessa kohtaavat elämyksellinen tarinallisuus ja tutkiva luontokasvatus. Tavoitteena on innostaa varhaiskasvatuksen ryhmiä ulos oppimaan kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti. Lapsen luovuus, vuorovaikutus ja empaattinen ympäristösuhde kehittyvät kosketuksissa lähiluonnon kanssa. Jokaisella lapsella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet leikkiä monipuolisissa oppimisympäristöissä ja oppia taitoja leikin ja ilmaisun kautta. Osallistujat saavat tietoa ja osaamista siihen, miten mm. maahanmuuttajalasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu luontotoiminnassa. Luonnon monipuolinen havainnointi eri aistein tukee ilmaisua ja kielen kehitystä sekä mielikuvitusta.


Hankkeen toteuttajat
Kutsu seikkailuun on Suomen ympäristöopisto Syklin hallinnoima yhteistyöhanke Seikkailutaidekoulun kanssa. Koulutuskumppaneina ovat Forssan kuvataidekoulu, Kaisa Pietilä ja Liikkuva luontokoulu Naakka.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 

Kysy lisää

Sinikka Kunttu

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus