Siirry sisältöön

Kutsu seikkailuun -hankkeesta luovia menetelmiä ulko-opetukseen

Vesivärimaalausta oksilla

Kutsu seikkailuun -hankkeen tavoitteena on tarjota innostavia, luovia, kestäviä ja monipuolisia menetelmiä luontotoiminnan kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Koulutusten teemoja ovat kestävyys, luovuus ja leikillisyys, luontotoiminnan elämyksellisyys ja turvallisuus sekä osallisuus ja yhdenvertaisuus. Teemoja lähestytään käytännönläheisesti ja toiminnallisesti taide- ja seikkailukasvatuksen monipuolisin menetelmin. Luonnossa olemisella on todetusti positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulutuksissa opitaan, miten luonto laajennetaan monipuoliseksi oppimisympäristöksi.

Koulutukset on tarkoitettu opetustoimessa työskenteleville opettajille ja kasvattajille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen parissa. Sisältöjen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelma perusteet, lapsilähtöisyys ja erilaisten oppijoiden huomiointi. Tavoitteena on saada luontotoiminnasta pedagogisesti perusteltua ja säännöllistä. Taide- ja seikkailukasvatuksen keinot tuovat toimintaan elämyksellisyyttä.

Hankkeen koulutukset

Hankkeessa on viisi koulutusosiota, joita voi suorittaa erikseen tai luoda oman/organisaation tarpeen mukaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuskokonaisuuksiin kuuluu ennakko- ja välitehtävä.

Kevät 2024

Koulutusosio 1

Kestävää ulko-opetusta seikkailutaiteen keinoin- verkkotyöpajat

Syklin ja Seikkailutaidekoulun osallistava verkkotyöpaja loi kestävää ja pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle. Työpajassa orientoiduttiin kestävään taidepedagogiikkaan, luontotoiminnan aloittamiseen ja lähiluontoon oppimisympäristönä. Seikkailutaidetta esiteltiin sekä taidekasvatuksen teorian että innostavien, leikillisten ja kokeellisten käytännön tehtäväideoiden kautta. Pienryhmissä reflektoitiin opittua suhteessa omaan osaamiseen, heräteltiin luovuutta ja jaetaan ideoita.

Koulutusosio 2

Ulos seikkailemaan, taiteilemaan ja oppimaan, lähikoulutus

Syklin ja Seikkailutaidekoulun monipuolinen koulutuskokonaisuus sisälsi innostavia käytännön ideoita taide- ja ympäristökasvatukseen ulkona. Sisällöt nivottiin VASU:n ja EOPS:n perusteisiin painottaen oppimisympäristöjen laajentamista lähiluontoon, tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ja monilukutaitoa. Tavoitteena oli, että taiteen mahdollisuudet ympäristökasvatuksessa aukeavaisivat osallistujille uudella tavalla seikkailutaiteen leikillisten menetelmien avulla. Leikki ja luovuus kulkevat seikkailutaidekasvatuksessa käsi kädessä!

Syksy 2024

Koulutusosio 3

Kestävää taidekasvatusta luonnonvärein, lähikoulutus

Seikkailutaidekoulun ja Forssan kuvataidekoulun järjestämässä koulutuksessa syvennytään ekologisiin ja myrkyttömiin taidemateriaaleihin. Maalausmateriaaleja opitaan tekemään itse luonnonväreistä ja -materiaaleista ja käyttämään luovasti varhaisessa taidekasvatuksessa. Materiaalitietotta syvennetään monipuolisten kokeilujen kautta, yhdistellen ekologisen kestävyyden, kiertotalouden, luonnontieteiden ja taidepedagogiikan näkökulmia. Työskentely on kokeellista ja leikillistä!

Ilmoittaudu koulutukseen:

Koulutusosio 4

Turvallisen ryhmän rakentaminen seikkailukasvatuksessa, lähikoulutus

Haluatko vahvistaa ryhmän psyykkistä turvallisuutta seikkailukasvatuksen keinoin? 
Koulutuksen teemana ovat seikkailukasvatus varhaiskasvatuksessa, ryhmäytyminen ja psyykkinen turvallisuus. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan tukea ryhmän sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittymistä ja lisätä lasten toimijuutta ja osallisuutta. Koulutus perustuu ajatukseen, että turvallinen ryhmä on oppimisen lähtökohta. Psyykkisen turvallisuuden rakentamisen ja vaalimisen tulisi olla kaiken toiminnan läpäisevä periaate. Lähikoulutuspäivästä osa toteutetaan ulkona. Kouluttajana toimii kouluttajapsykoterapeutti ja erityisluokanopettaja Kaisa Pietilä.

Ilmoittaudu koulutukseen: Ilmoittautuminen koulutuksiin aukeaa elokuun alussa.

Koulutusosio 5

Seikkailu kuuluu jokaiselle lapselle – yhdenvertaisuus luontotoiminnassa 

Lähde käsikädessä kohti seikkailua! Tässä koulutuksessa pääset mukaan jokaiselle lapselle mahdolliseen elämykselliseen seikkailuun lähiluonnossa. Saat välineitä ja ideoita, kuinka vahvistaa erilaista tukea tarvitsevien ja monikulttuuristen lasten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta päivittäisessä toiminnassa. Koulutus muodostuu toiminnallisen tarinan ja ilmaisun ympärille, johon liitetään leikki, mielikuvitus, moniaistisuus ja kokemuksellisuus.  Seikkaillessa koetaan tunteita ja tutkitaan lähiympäristöä yhdessä toisten kanssa. Koulutuksessa avataan osallisuutta ja saavutettavuutta sekä teorian että käytänteiden avulla monipuolisesti. Osa koulutuspäivästä toteutetaan ulkona. 

Ilmoittaudu koulutuksiin: Ilmoittautuminen aukeaa elokuun alussa.


Hankkeen toteuttajat
Kutsu seikkailuun on Suomen ympäristöopisto Syklin hallinnoima yhteistyöhanke Seikkailutaidekoulun kanssa. Koulutuskumppaneina ovat Forssan kuvataidekoulu, Kaisa Pietilä ja Liikkuva luontokoulu Naakka.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 

Kysy lisää

Sinikka Kunttu

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus