Siirry sisältöön

Syklin pedagoginen ohjelma

Tulevaisuuteen katsominen tarvitsee meitä kaikkia

Syklin pedagogisen ohjelma on yhteinen suunnitelma, johon on piirretty auki näkemyksemme hyvästä koulutuksesta ja siitä millaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin me uskomme.  
 
Pedagoginen ohjelma pohjaa vahvasti Syklin strategiaan ja arvoihin ja se on pedagogisen johtamisen ja kehittämisen työkalu. Syklin pedagoginen ohjelma on tehty yhdessä ja meitä kaikkia sykliläisiä ja asiakkaitamme varten. 
 
Pedagoginen ohjelma on tehty yhdessä hyödyntäen yhteisöllisiä työskentelytapoja kuten erilaisia työpajoja ja pedagogisia kahviloita. Apuna on käytetty henkilöstölle suunnatun pedagogisen kyselyn tuloksia, opiskelijoilta ja työelämältä saatua palautetta sekä henkilöstön tuottamaa monipuolista materiaalia. 

Pedagoginen ohjelma on pedagogisen johtamisen ja kehittämisen työkalu, joka:  

  • ohjaa Syklin pedagogista toimintaa  
  • linjaa Syklin strategian pedagogista toteutusta  
  • varmistaa asiakaslähtöisen oppijanpolun toteutumisen   
  • vahvistaa pedagogisessa toiminnassa mukana olevien sykliläisten osaamista  
  • turvaa pedagogisen uudistumisen ja osaamisen kehittymisen  
  • täydentyy Syklin toimintajärjestelmän prosessikuvauksilla ja toimintaohjeilla sekä muilla asiakirjoilla 

On tärkeää pysyä toivon puolella

Katsantokannasta riippuen olemme nyt keskellä kestävyysmurrosta, vihreää siirtymää tai ekologista jälleenrakennusta. Riippumatta siitä, miksi aikaamme nimitetään, me Syklissä olimme yhtä mieltä siitä, että kaikkia tarvitaan mukaan. Yksimielisiä olemme myös siitä, että on tärkeää pysyä toivon puolella, sillä ilman toivoa ei ole toimintakykyä.  

Tähän liittyen tarvitsemme tulevaisuudessa yhä parempia vuorovaikutuksen ja kohtaamisen taitoja, jotta me erilaiset ja eri tavoin työelämässä ajattelevat ihmiset voimme toimia yhdessä. Sillä vain yhdessä toimimalla voimme saada muutosta aikaan.   

Toimijuus työelämässä tuo uskoa tulevaisuuteen  

Toimijuuden kokemus on tärkeää, jotta emme muserru luontokadon ja ilmastokriisistä kertovien uutisten edessä. Ympäristöalan ammatillisissa koulutuksissa on tärkeää saada konkreettisia keinoja toimia. Mittakaavojen ja systeemisen ajattelun ymmärrys korostuu. Henkilökohtaisen, organisaatiotason ja yhteiskunnan tason vaikutusmahdollisuuksien ja -rajojen ymmärrys on tärkeää, jotta jokaiselle löytyy paikka toimia. Moni meiltä valmistuva on tulevaisuudessakin oman organisaationsa muutosagentti kehittäen koko työyhteisöä.  

Tähän muutosagenttina toimimiseen kaivataan Sykliltä myös tulevaisuudessa enemmän tukea. Toimijuus vahvistuu kohtaamisissa ja kuulluksi tullessa, todettiin yhteen ääneen. Jatkuvan oppimisen ja täydennyskouluttautumisen on mahdollista tarjota juuri näitä erilaisia toimijuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Sykliltä toivottaan tulevaisuudessa lisää lyhyitä koulutuksia ja mahdollisuutta päivittää omaa osaamistaan.  

”Meidän ei pidä yrittää nykyisiä asioita paremmin – vaan pitää tehdä ihan uusia, parempia asioita”, totesivat asiantuntijamme Aura Piha ja Tiina Taipale. Tämä haastaa meitä ihan kaikkia niin yksilöinä kuin organisaatioina. Otatko haasteen vastaan?    

Yhdessä mahdollistamme onnistuneen oppimiskokemuksen  

Pedagogisella johtamisella varmistetaan, että toimimme kaikessa koulutustoiminnassamme säädösten ja määräysten mukaisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. Me sykliläiset tunnistamme, että tämän toteuttamiseen tarvitaan meistä jokaista omissa rooleissamme. Yhdessä mahdollistamme onnistuneen oppimiskokemuksen ja opiskelijan polun.  

Opiskelijan polku voi olla hyvin erilainen riippuen opiskelijasta. Työssäkäyvä opiskelija hakeutuu tutkintokoulutukseen vahvistaakseen ja täydentääkseen ammattitaitoaan ja osallistuu koulutusohjelman kaikkiin koulutuspäiviin. Toinen opiskelija hakeutuu Sykliin saadakseen todistuksen jo aiemmin hankkimalleen osaamiselle ja etenee suoraan näyttöön suorittaen tutkinnon tai vain yhden tutkinnon osan. Kolmas hakeutuu työvoimakoulutukseemme tavoitteenaan ennen kaikkea työllistyä työjaksopaikkaansa, mutta täydentää samalla osaamistaan ja suorittaa tutkinnon. Neljäs osallistuu organisaationsa tilaamaan webinaariin, joka on räätälöity heidän henkilöstönsä tarpeisiin. Viides suorittaa Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssin osana oman työpaikkansa vastuullisuustyötä. Me Syklissä palvelemme hyvin monenlaisia asiakasryhmiä ja pedagoginen johtaminen koskettaa kaikkea tekemistämme. 

Kokonaisvaltaista ihmisten, asioiden ja osaamisen johtamista 

Pedagogisen johtamisen tavoitteena on laadukas koulutustoiminta sekä hyvinvoiva työyhteisö. Pedagogisen johtamisen avulla varmistamme Syklin strategisten tavoitteiden jalkauttaminen arjen työhön. Pedagoginen johtaminen Syklissä onkin kokonaisvaltaista ihmisten, asioiden ja osaamisen johtamista. Syklin pedagogisesta johtamisesta vastaa vararehtori Anna Kettunen. Pedagogiseen johtamiseen osallistuu toimitusjohtajan ja laatupäällikön lisäksi vahvasti kaikki esihenkilöt ja koko henkilöstö huolehtimalla omasta hyvinvoinnista sekä kehittämällä osaamistaan ja koko Syklin toimintaa. Toimintaa kehitetään yhdessä ja osaamista jaetaan jatkuvasti Sykli-päivissä, pedagogisissa kahviloissa, Sykli Akatemioissa, yksiköiden kehittämispäivissä ja koulutuspäivissä kouluttajien kesken. 

Pedagogisen johtamisella varmistetaan Syklin koulutussisältöjen, -menetelmien ja oppimisympäristöjen ajantasaisuus, työelämävastaavuus sekä henkilöstön osaaminen ja toiminnan lainmukaisuus. Pedagogisella johtamisella varmistetaan myös asiakaslähtöisen oppijanpolun toteutuminen, oikea-aikainen tiedottaminen ja ohjaus sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

 Tavoitteena ekososiaalisesti sivistynyt ammattilaisuus 

”Koulutuksissamme tuemme eri alojen ammattilaisia tunnistamaan oman roolinsa yhteiskunnassa. Kestävyyden ammattilainen osaa huomioida omat ja toisten tarpeet sekä luonnon kantokyvyn, ymmärtää kohtuullisuuden käsitteen sekä arvostaa paitsi ihmisiä, myös ympäristöä. Aineettomaan pääomaan, kuten ammattitaitoon, panostaminen mahdollistaa rajattoman vaurastumisen materian sijasta – ja tämä pätee myös organisaatioiden toimintaan. Kaiken tämän ymmärtäminen ja sen puolesta työskenteleminen on sitä, mitä kutsumme ekososiaaliseksi sivistykseksi.” 
Mia O’Neill, toimitusjohtaja, rehtori.

Syklin koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä ja vahvistaa ammatillista ekososiaalista sivistystä. Koulutuksiemme tavoitteena on viedä kohti yhden planeetan rajoja kunnioittavaa kestävää ammattilaisuutta, työelämää ja näiden kautta elämäntapaa. Syklin koulutustoimintaa ohjaavatkin sitoutuminen yhden planeetan rajoihin ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 tavoitteisiin. Lisäksi opetuksen perustana toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriön Kestävän kehityksen linjaus sekä EU:n GreenComp-kestävyyskompetenssien viitekehys.  

Syklin oppimiskäsitys: Ammatillinen ekososiaalinen sivistys ja yhteiskuntaa uudistava oppiminen  

 Ammatillinen ekososiaalinen sivistys on sitoutumista ammatilliseen kehittymiseen, jonka perustana on ymmärrys planeetan rajoista ja kokemus ihmisen sidoksisuudesta muuhun luontoon ja ihmisyhteisöihin. Ekososiaalisesti sivistynyt ammattilainen uudistaa työllään alansa ammattikäytäntöä ekologisesti, sosiokulttuurisesti ja taloudellisesti kestävämmäksi.  

 Nykyinen länsimainen elämäntapa ylittää luonnon kantokyvyn. Siksi Syklin oppimiskäsitys perustuu transformatiivisen eli yhteiskuntaa uudistavan oppimisen ajatukselle. Oppimisprosessin keskiössä on opiskelijan maailmasuhteen kokonaisvaltainen uudistuminen tavalla, joka mahdollistaa yhteiskunnallisen muutoksen kohti kestävää elämäntapaa.  Yhteiskuntaa uudistavan oppimisen pedagogiikka ohjaa tarkastelemaan kriittisesti vallitsevia ajatus- ja toimintamalleja sekä luomaan uutta kestävämpää maailmasuhdetta monipuolisten menetelmien kautta. Oppiminen tapahtuu ammattilaisten välisessä vuorovaikutuksessa,  jossa koulutuksenjärjestäjän rooli on toimia yhdessä oppimisen mahdollistajana ja kanssaoppijana. Keskiössä on ammattilaisen omien työkäytäntöjen, mutta myös työyhteisön, ammattialan ja ammattilaisverkostojen toimintakäytäntöjen kriittinen tarkastelu ja uudistaminen kestävämmiksi.   

Syklin pedagoginen malli  

 Syklin pedagoginen malli kuvaa ekososiaalisesti sivistyneeksi ammattilaiseksi kasvun prosessia Syklin koulutusohjelmissa. Koulutustoiminnan lähtökohtana on tiedeyhteisön luoma ajankohtainen ymmärrys planeetan rajoista. 
 
Syklin tavoitteena on kestävän osaamisen kehittämisen avulla pyrkiä kohti ekologista jälleenrakennusta ja ekososiaalista sivistystä, joiden kautta yhteiskunnan toimintaa uudistetaan ekologisesti kestävälle pohjalle. 
 
Syklissä opiskeltaessa ammatillinen ekososiaalinen sivistys rakentuu transformatiivisessa prosessissa, jossa opiskelija tarkastelee yhdessä muiden ammattilaisten kanssa omaa ja alansa ammattilaisuutta erilaisissa työelämän oppimisympäristöissä ja suhteessa luonnonjärjestelmiin. Yhdessä oppimalla, tutkimalla ja kehollisten sekä luovien menetelmien kautta opiskelija vahvistaa kestävyysosaamistaan seuraavin tavoin:  

  • Opiskelija tunnistaa oman ympäristö- ja luontokäsityksensä sekä osaa arvioida omalla alalla ja työyhteisössä vallitsevia luontosuhdekäsityksiä  
  • Opiskelija harjoittelee kriittistä ja systeemistä ajattelua ymmärtääkseen alansa ammattikäytännön vakiintuneita normeja ja malleja sekä uudistaakseen näitä kestävämmiksi osana työyhteisöään 
  • Opiskelija harjoittelee tulevaisuuslukutaitoa ja omaa valmiuksia alan mahdollisten tulevaisuuksien tarkasteluun  
  • Opiskelija oppii näkemään työnsä, ammattinsa ja työpaikkansa kestävyystoiminnan tilana ja mahdollistajana: Kestävyys ja muutosagenttius rakentuvat osaksi opiskelijan ammatti-identiteettiä 

”Kaikki lähtee tietoisuudesta. Parhaimmillaan opiskelijalla syttyy lamppu ja hän alkaa tuoda näitä asioita omassa organisaatiossaan esiin. Jos hän toimii asiantuntija- tai työnjohdollisissa tehtävissä, niin hänellä voi olla todellisia vaikutusmahdollisuuksia.”  Riikka Elo, koulutuspäällikkö, vesihuolto.

”Opiskelijat kyseenalaistavat totuttuja toimintatapoja, lähtevät viemään kestävyysasioita eteenpäin ja tuovat uutta ajattelua työpaikoilleen.”  Taru Uotila, koulutusjohtaja, kiertotalous. 

”Syklin tavoitteena on uudistaa työelämää ja pitää syventää yhteistyötä yritysten kanssa, sillä työelämä tapahtuu yrityksissä ja organisaatioissa. Sinne tarvitaan kestäviä ratkaisuja.” Jane Saarnia, johtaja, yritys- ja urapalvelut.

”Transformatiivisen prosessin edellytyksenä on luottamuksellinen ilmapiiri. Pitää olla tilaa pysähtyä pohtimaan ja keskustelemaan.” Elina Hinkkanen, kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus.

”Systeeminen ajattelu ja kompleksisuuden ymmärtäminen ovat LYT-koulutuksessa tärkeässä roolissa. Myös tietoisuus planeetan rajoista on isosti mukana.” Terhi Yli-Pirilä, kouluttaja, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen.