Siirry sisältöön
Kirjoja puiston penkillä.

Työelämässä oppiminen

Tällä sivulla

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. SYKLI tarjoaa tutkintokoulutusta, joka voidaan suorittaa omalla työpaikalla, työn ohessa oppisopimuskoulutuksena.
Järjestämme myös työvoimakoulutuksena tutkintoon valmistavaa koulutusta, jossa työelämässä oppimisesta sovitaan koulutussopimuksella. Koulutus kestää noin 1−1,5 vuotta. Opiskelijalle nimetään työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja, joka vastaa työssäoppimisen toteutumisesta ja arvioi opiskelijan työpaikallanne antamat tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt yhdessä Syklin kouluttajan kanssa. Opiskelijalle laaditaan yhdessä Syklin kouluttajan ja työpaikkaohjaajan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti opiskelija osallistuu Syklin järjestämiin lähiopetuspäiviin, joissa opiskelija saa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti tietopuolisen koulutuksen. 

Ympäristöalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ympäristö- tai vesihuoltoon liittyvissä tehtävissä. Tutkinto edellyttää aikaisempaa ammatillista koulutusta ja/tai työtehtävissä hankittua osaamista. 

Tutustu tutkinnonperusteisiin: Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä, työnjohdollisissa tehtävissä, kasvatus/opetustehtävissä tai alalla yrittäjinä. Tutkinto edellyttää aikaisempaa ammatti- tai korkeakoulututkintoa ja/tai työtehtävissä hankittua osaamista. 

Tutustu tutkinnonperusteisiin: Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Tutkintokoulutus järjestetään julkisella valtion rahoituksella, jolloin opiskelijalle itselleen jää maksettavaksi ainoastaan oppilaitoksen perimä opiskelijamaksu. Yritykselle oppisopimuskoulutus on ilmainen. 

Rahoituksen valintaan saat tarvittaessa apua Syklin tutkintosihteeriltä: sanna.sachse@sykli.fi tai Syklin oppisopimusten koulutustarkastajalta: kirsi.kalminen@sykli.fi


Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus yhdistää työnteon ja opiskelun. Oppisopimus on ensisijainen koulutusmuoto työssä oleville opiskelijoille. Työnantaja, opiskelija ja oppilaitos solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus. Myös toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, virkasuhteeseen tai yrittäjänä toimivalle voidaan solmia oppisopimus, joka ei muuta työ- tai virkasopimuksen ehtoja. Oppisopimuksen aikana opiskelija työskentelee päätoimisesti (vähintään 25 h/vko) ja työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.  

Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai syvempää osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään Syklissä monimuoto-opiskeluna eli lähiopetuspäivinä ja verkko-oppimisena Moodlessa. 

Oppisopimuksen osapuolet 

Työnantaja 

 • suunnittelee ja mahdollistaa opiskelijan opiskeluohjelman eli kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiset työtehtävät 
 • nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan sekä muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen 
 • esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi 

Vastuullinen työpaikkaohjaaja 

 • ohjaa opiskelijaa ja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä ja työpaikalla oppimisessa 
 • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä 
 • osallistuu näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

SYKLI 

 • vastaa yhdessä työpaikan ja opiskelijan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) laadinnasta 
 • järjestää teoriaopinnot 
 • ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa 
 • huolehtii, että työpaikkaohjaajan ohjausosaaminen varmistetaan, ja antaa tarvittavat tiedot opis-kelijan lähtötilanteesta 
 • tukee oppisopimustyöpaikkaa oppisopimuksen ja näyttöjen toteuttamisessa 

Opiskelija 

 • osallistuu oman HOKSin laadintaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen eli työssäoppimisen osalta 
 • tekee HOKSin tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä 
 • osallistuu HOKSissa sovittuun muuhun ohjattuun osaamisen hankkimiseen Syklin lähipäivissä ja verkko-opintoina Moodlessa 
 • suunnittelee näytöt, osallistuu niihin ja arvioi osaamisensa 
 • antaa Opetushallitukselle Amis-palautteen kaksi kertaa opintojensa aikana 

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän Suomen ympäristöopisto Syklin ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä sukupolvenvaihdoksen tukemiseen. Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja ohjeita, säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Yrittäjän mentorina toimii esim. toinen saman alan yrittäjä.


Työnantajan edustajan ja työpaikkaohjaajan tehtävät 


Työnantajan edustaja 
Työnantajan edustajaksi oppi- tai koulutussopimukseen nimetään henkilö, joka vastaa oppisopimusopiskelijan työskentely-yksiköstä esihenkilötasolla ja joka allekirjoittaa oppisopimuksen (voi olla sama henkilö kuin työpaikkaohjaaja). Työnantajan edustaja sitoutuu vastaamaan Opetushallituksen työpaikkakyselyyn, oppisopimuksen päätyttyä. Palautekyselyssä arvioidaan oppilaitoksen toimintaa oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä. 
 
Työpaikkaohjaaja 
Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Jokaiselle oppi- tai koulutussopimusopiskelijalle nimetään vastuunalainen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan työssäoppimisen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja oppilaitoksen toiminnasta.  
 
Työpaikkaohjaajana voi toimia esim. työntekijän esihenkilö tai kokenut työkaveri, jolla on tosiasiallinen mahdollisuus, hyvä ammattitaito ja kyky ohjata työssä oppimisessa, ja muissa opinnoissa. Työpaikkaohjaaja osallistuu opiskelijan näyttöjen arviointiin. Työpaikkaohjaaja sitoutuu myös vastaamaan Opetushallituksen työpaikkaohjaajakyselyyn tutkinnon osittain, oppisopimuksen päättyessä. Palautekyselyssä arvioidaan oppilaitoksen toimintaa opiskelijan oppisopimuskoulutuksessa.  
 
Yrittäjän omassa oppisopimuksessa mentorina voi toimia esim. toinen yrittäjä.

Oppisopimuksen muutokset 
Oppisopimusta voidaan muuttaa perustellusta syystä. Oppisopimuksen muutoksia ovat vastuunalaisen työpaikkaohjaajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen tai jatkaminen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sisällön oleellinen muuttaminen, oppisopimuksen keskeytyminen (esim. asevelvollisuuden tai äitiysloman ajaksi) ja oppisopimuksen purkaminen.  

Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä Suomen ympäristöopisto Syklin koulutustarkastajan kanssa. Oppisopimuksen jatkaminen, keskeytyminen tai purkaminen edellyttää aina sopimista opiskelijan ja työnantajan välillä. Kaikista oppisopimuksen muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostitse Syklin koulutustarkastajalle: kirsi.kalminen@sykli.fi 


Muut koulutusvaihtoehdot


Oppisopimus toisen oppilaitoksen kautta (vieras-OPSO) 
Oppisopimus on mahdollista solmia myös oman alueenne oppilaitoksen oppisopimustoimiston kautta. Tällöin tuo oppisopimustoimisto solmii yrityksenne ja työntekijänne  kanssa oppisopimuksen sekä hankkii tietopuolisen koulutuksen ja näytöt Sykliltä.  

Täältä löydätte oman alueenne oppisopimustoimistot

Muu, esim. vakuutusyhtiön rahoittama koulutus
SYKLI tarjoaa myös kaupallisena palveluna koulutuksiaan. Yritykset voivat ostaa henkilöstölleen erilaisia tilauskoulutuksia tai vakuutusyhtiöt voivat hankkia koulutusta henkilöille, jotka joutuvat esimerkiksi vaihtamaan ammattiaan tapaturman, altistuksen tai sairauden vuoksi. Kysy näistä vaihtoehdoista koulutusalojemme koulutuspäälliköiltä. 
 
Koulutussopimus 
Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimusta käytetäänkin usein työvoimakoulutuksessa, jossa opiskelijat ovat osan aikaa opinnoistaan työssä oppimassa. Koulutussopimus onkin hyvä väylä työnantajille työttömän työnhakijan mahdolliseen työllistämiseen yritykseen. Koulutussopimuksen solmivat sopimustyöpaikka sekä SYKLI.  
 
Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee sopimustyöpaikalla opintoihin liittyviä työtehtäviä työpaikan valvonnan ja ohjauksen alaisena. Hänelle nimetään sopimustyöpaikalla työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan työtehtäviin, ohjaa häntä sekä arvioi tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt yhdessä Syklin kouluttajan kanssa.


Lisätietoja

Kirsi Tuikkala-Kalminen

järjestelmäasiantuntija, koulutustarkastaja

Sanna Sachse

tutkintosihteeri & hallintokoordinaattori