Siirry sisältöön
Vihreitä lehtiä lähikuvassa.

Haku tutkinto­koulutukseen

Ympäristöalan ammattitutkinnon ja -erikoisammattitutkinnon koulutuksiimme on jatkuva haku. Uudet ryhmät aloittavat pääsääntöisesti vuoden alussa sekä syksyllä ja eri paikkakunnilla. Tutustu alkaviin tutkintokoulutuksiin koulutuskalenterissamme ja valitse sieltä itsellesi sopiva ryhmä. Suosittelemme, että osallistut ilmaiseen koulutuksen orientaatiopäivään, jossa saat kattavasti tietoa koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. 

Tutkintokoulutus on suunniteltu siten, että voit suorittaa sen kokoaikaisen työsi ohessa tai päätoimisena opiskelijana. Koulutus tapahtuu monimuoto-opetuksena ja siihen sisältyy 10−15 lähiopetuspäivää. Koko tutkinnon sijaan, sinulla on myös mahdollisuus suorittaa tutkinnosta jokin yksittäinen osa tai osia osatutkintona. Tutkinto tai osatutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta suoraan näytöillä, mikäli osaamisesi on jo vaaditulla tasolla. 

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta järjestetään koulutuksia myös tutkinnon osittain. Voit siis hakeutua koulutuskalenterimme kautta myös suoraan osatutkintotavoitteiseen koulutukseen


Tutustu hakukriteereihin 

Ympäristöalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ympäristö- tai vesihuoltoon liittyvissä tehtävissä. Tutkinto edellyttää aikaisempaa ammatillista koulutusta ja/tai työtehtävissä hankittua osaamista. 

Tutustu tutkinnonperusteisiin: Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä, työnjohdollisissa tehtävissä, kasvatus/opetustehtävissä tai alalla yrittäjinä. Tutkinto edellyttää aikaisempaa ammatti- tai korkeakoulututkintoa ja/tai työtehtävissä hankittua osaamista. 

Koulutus on toisen asteen koulutusta, joten hakeutuja ei voi opiskella toisessa oppilaitoksessa samanaikaisesti toista ammatillista tutkintoa (perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa). Korkeakoulu- tai yliopisto-opintoja voi suorittaa samanaikaisesti rinnalla. Nämä samat ehdot koskevat myös osatutkintotavoitteista koulutusta.

Tutustu tutkinnonperusteisiin: Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Syklin kouluttaja tarkistaa hakijan soveltuvuuden koulutukseen sekä oppi- tai koulutussopimuskoulutuksessa työpaikan soveltuvuuden työssäoppimisen järjestämiseen.


Valitse opinnoillesi rahoitusmuoto 

Tutkintokoulutus järjestetään julkisella valtion rahoituksella, jolloin opiskelijalle itselleen jää maksettavaksi ainoastaan oppilaitoksen perimä opiskelijamaksu. Yksittäisen tutkinnon osan suorittajalle rahoitusmuoto on aina omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS).

Rahoituksen valintaan saat tarvittaessa apua Syklin tutkintosihteeriltä: sanna.sachse@sykli.fi tai Syklin oppisopimusten koulutustarkastajalta: kirsi.kalminen@sykli.fi 

Rahoitusmuotoja ovat:  

1) Oppisopimuskoulutus (OPSO) 

2) Oppisopimus toisen oppisopimus­koulutuksen­järjestäjän eli toisen oppilaitoksen kautta (vieras-OPSO)

3) Omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS)  

4) Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus (TV) – hakeutuminen TE-palveluiden kautta 

5) Muu, esim. vakuutusyhtiön rahoittama koulutus 

 

Katso ohjevideo tutkintokoulutuksen rahoitusmuodoista.

Seuraavissa kohdissa on kuvattu ko. rahoitusmuodot tarkemmin: 

1) Oppisopimuskoulutus (OPSO) 

Oppisopimuskoulutus yhdistää työnteon ja opiskelun. Oppisopimus on ensisijainen koulutusmuoto työssä oleville opiskelijoille. Työnantaja, opiskelija ja oppilaitos solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus. Myös toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, virkasuhteeseen tai yrittäjänä toimivalle voidaan solmia oppisopimus, joka ei muuta työ- tai virkasopimuksen ehtoja. Oppisopimuksen aikana opiskelija työskentelee päätoimisesti (vähintään 25 h/vko) ja työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.  

Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai syvempää osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään Syklissä monimuoto-opiskeluna eli lähiopetuspäivinä ja verkko-oppimisena Moodlessa. 

Oppisopimuksen osapuolet: 

Työnantaja

 • suunnittelee ja mahdollistaa opiskelijan opiskeluohjelman eli kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiset työtehtävät 
 • nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan sekä muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen 
 • esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi 

Vastuullinen työpaikkaohjaaja 

 • ohjaa opiskelijaa ja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä ja työpaikalla oppimisessa 
 • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä 
 • osallistuu näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

SYKLI 

 • vastaa yhdessä työpaikan ja opiskelijan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) laadin-nasta 
 • järjestää teoriaopinnot 
 • ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa 
 • huolehtii, että työpaikkaohjaajan ohjausosaaminen varmistetaan, ja antaa tarvittavat tiedot opis-kelijan lähtötilanteesta 
 • tukee oppisopimustyöpaikkaa oppisopimuksen ja näyttöjen toteuttamisessa 

• valvoo/vastaa, että oppisopimuskoulutusta järjestetään lakien ja asetusten mukaisesti 

Opiskelija 

 • osallistuu oman HOKSin laadintaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen, eli työssäoppimisen osalta 
 • tekee HOKSin tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena 
 • noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä 
 • osallistuu HOKSissa sovittuun muuhun ohjattuun osaamisen hankkimiseen Syklin lähipäivissä ja verkko-opintoina Moodlessa 
 • suunnittelee näytöt, osallistuu niihin ja arvioi osaamisensa 
 • antaa Opetushallitukselle Amis-palautteen kaksi kertaa opintojensa aikana 

Syklin vastuukouluttajasi ohjeistaa oppisopimuskoulutuksessa tarkemmin eri osapuolten työnjaon ja aikataulutuksen. 

2) Oppisopimus toisen oppilaitoksen kautta (ns. vieras-opso) 

Oppisopimus on mahdollista solmia myös oman alueesi oppilaitoksen oppisopimustoimiston kautta. Tällöin tuo oppisopimustoimisto solmii sinun ja työnantajasi kanssa oppisopimuksen sekä hankkii tietopuolisen koulutuksesi ja näytöt Sykliltä. Tällöin olet Syklissä ns. vieras-opso -opiskelijana.  

Täältä löydät oman alueesi oppisopimustoimistot  

3) Omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS) 

Omaehtoinen ammatillinen koulutus on työssä olevalle tai työttömälle joustava tapa lisätä omaa osaamistaan. Omaehtoinen koulutus voi olla osa-aikaista tai kokopäivästä. Koulutus toteutetaan Syklissä monimuoto-opiskeluna eli lähi- tai verkko-opetuspäivinä ja verkko-oppimisena Moodlessa. Osatutkintotavoitteisessa koulutuksessa, jossa suoritetaan ainoastaan yksi tutkinnon osa, on rahoitusmuoto aina VOS.

Aikuiskoulutustuki 
Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus hakea Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea tietyin ehdoin. Lue lisää: Aikuiskoulutustuki
(Huomio: Hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen.)

Opintotuki 
Omaehtoisesti voit opiskella myös KELAn opintuella. Lue lisää täältä: Opintotuki

Koulutussopimus 
Mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa, voidaan opintoihin lisätä osaamisen hankkimista työpaikalla. Tällöin solmitaan koulutussopimus, joka on aina kokoaikaista opiskelua. Koulutussopimuksen ajalta ei makseta palkkaa. Koulutussopimuksen solmivat sopimustyöpaikka sekä SYKLI. 

Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee sopimustyöpaikalla opintoihin liittyviä työtehtäviä työpaikan valvonnan ja ohjauksen alaisena. Hänelle nimetään sopimustyöpaikalla työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan työtehtäviin, ohjaa häntä sekä antaa palautetta työssäoppimisesta. 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna 
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. 

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet 

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla 
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista 

Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot.  

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja: 

 • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 
 • 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. 

Opintojen tulee johtaa:

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon 
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. 

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Jos opintojasi ei voi tukea työttömyysetuudella, sinulla voi silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti ilman, että menetät työttömyysetuutta. 

Sinun tulee itse hakea opiskelupaikka Syklistä, mutta opiskelusta on pääsääntöisesti sovittava oman TE-toimiston kanssa aina ennen koulutuksen alkamista. 

Lue lisää täältä:  Omaehtoinen opiskelu

4) Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus (TV)

SYKLI tarjoaa myös tutkintoon tai sen osiin valmistavaa työvoimakoulutusta. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.   

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. 

Työvoimakoulutuksiin voit hakeutua TE-toimiston kautta täältä: Koulutushaku
Laita hakusanaksi: SYKLI. 

5) Muu, esim. vakuutusyhtiön rahoittama koulutus 

SYKLI tarjoaa myös kaupallisena palveluna koulutuksiaan. Yritykset voivat ostaa henkilöstölleen erilaisia  

koulutuksia tai vakuutusyhtiöt voivat hankkia koulutusta henkilöille, jotka joutuvat esimerkiksi vaihtamaan ammattiaan tapaturman, altistuksen tai sairauden vuoksi.  


Tutustu opiskelijamaksuihin

Tutkintoon valmistavassa omaehtoisessa valtionrahoitus (VOS)- ja oppisopimuskoulutuksessa (OPSO)
laskutetaan opiskelijamaksu. Orientaatiopäivä on opiskelijoille ilmainen tutustumispäivä, jonka jälkeen vielä voit halutessasi perua koulutuksen. Osatutkintotavoitteisista koulutuksista ei järjestetä erillistä orientaatiopäivää.

Opiskelijamaksulasku lähetetään opintojen alettua, aina opiskelijalle itselleen, hänen kotiosoitteeseensa. Mikäli opiskelijamaksu on vähintään 200 euroa, voit valita laskulle 1−4 maksuerää, peräkkäisille kuukausille. Alle 200 euron opiskelijamaksu laskutetaan aina yhdessä erässä. Opiskelijamaksun maksuvelvoite säilyy, vaikka keskeyttäisit koulutuksen.

Mikäli olet työtön ja sinulla on TE-toimiston lupa osallistua tutkintotavoitteiseen koulutukseen, saat opiskelijamaksusta alennusta toimittamalla TE-toimiston lausunnon sähköpostilla tutkintosihteerillemme: sanna.sachse@sykli.fi

Opiskelijamaksut tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ovat seuraavat:

 • ammattitutkinto kokotutkintona 300 € (VOS-rahoituksella työttömiltä 100 €)
 • erikoisammattitutkinto kokotutkintona 500 € (VOS-rahoituksella työttömältä 200 €)
 • ammattitutkinnon suuntautumisosa 200 € (työttömiltä 50 €), muu osa 100 € (työttömiltä 50 €)
 • erikoisammattitutkinnon suuntautumisosa 300 € (työttömiltä 100 €), muu osa 150 € (työttömiltä 50 €)

Työvoimakoulutuksissa (TV) ja toisen oppilaitoksen kautta hankitusta oppisopimuksesta (vieras-OPSO) emme laskuta lainkaan opiskelijamaksua.

Osatutkintotavoitteisissa koulutuksissa, joissa suoritetaan ainoastaan yksi tutkinnon osa, opiskelijamaksu on 150 €, joka laskutetaan yhdessä erässä.


Täytä hakulomake ja osallistu orientaatiopäivään

Kun olet löytänyt itsellesi sopivan koulutusryhmän ja opintojen rahoitusmuodon, täytä Hakulomake tutkintokoulutukseen

Täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti. Syöttämäsi tiedot tallentuvat Syklin opiskelijatietojärjestelmään ja ne siirtyvät opiskeluoikeuden myötä Opetushallituksen KOSKI-järjestelmään. Hakulomakkeessa kysytään seuraavat tiedot:

 • Syklin tutkintokoulutuksen tiedot ja opintojen rahoitusmuoto
 • Kuinka monessa erässä haluat maksaa opiskelijamaksusi (1−4 erää)
 • Henkilökohtaiset tietosi
 • Koulutustaustasi ja aikaisempi työkokemuksesi
 • Nykyisen työnantajasi/työssäoppimispaikkasi/työpaikkaohjaajasi tiedot

Jos haluat saada tietoa Syklin tulevista koulutuksista, merkitse rasti kohtaan: SYKLI saa lähettää minulle tietoa alaani liittyvästä koulutustarjonnastaan.

Mikäli sinulle solmitaan Syklin oppisopimus, täytä hakulomakkeen lisäksi myös sähköinen Oppisopimuksen esitietolomake

Osallistu myös koulutuksen orientaatiopäivään tai katso tarjolla oleva orientaatiovideo. Orientaatiosta saat tietoa opiskelusta ja tutkinnon suorittamisesta. Orientaatiopäivä on maksuton ja sen jälkeen ennen lähiopetuspäivien alkua, voit vielä perua osallistumisesi, jolloin emme lähetä sinulle opiskelijamaksulaskua. Osatutkintotavoitteisista koulutuksista ei järjestetä erillistä orientaatiopäivää.

Ilmoita kaikista muutoksista Syklin tutkintosihteerille: sanna.sachse@sykli.fi


Varaa aika opintojesi henkilökohtaistamiskeskusteluun (HOKS-keskustelu)

Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden, myös osatutkintotavoitteisten, kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) henkilökohtaisessa keskustelussa. Tapaaminen toteutetaan Teams-kokouksena (tai puhelimella). Varaa Bookings-varausjärjestelmän kautta noin tunnin kestävä (osatutkinnossa noin 30 min) keskusteluaika. Ajan voit varata aikaisintaan 3 kuukautta ennen opintojen alkua. Työpaikkaohjaajan tulee olla mukana henkilökohtaistamiskeskustelussa, mikäli aikomuksesi on opiskella oppi- tai koulutussopimuksella.
Lue lisää ja varaa HOKS-keskustelu: Aloitusohjeet tutkinto­koulutukseen hakeutuneelle.

TYÖPAIKKAOHJAAJA
Oppisopimus- ja koulutussopimuskoulutuksessa noin 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään vastuunalainen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan työssäoppimisen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Työpaikkaohjaajana voi toimia esim. työntekijän esihenkilö tai kokenut työkaveri, jolla on tosiasiallinen mahdollisuus, hyvä ammattitaito ja kyky ohjata työssä oppimisessa, ja muissa opinnoissa. Työpaikkaohjaaja osallistuu opiskelijan näyttöjen arviointiin.
Lue lisää: Työpaikkaohjaajalle.

Lisätietoja koulutusohjelmien yhteyshenkilöiltä, sekä toimistosta:

Sanna Sachse

tutkintosihteeri & hallintokoordinaattori

Kirsi Tuikkala-Kalminen

järjestelmäasiantuntija, koulutustarkastaja