Siirry sisältöön

Verkostot vesille

Vesihuollon toimivuus on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnan toimivuuden, turvallisuuden ja kehityksen kannalta, ja tulevaisuudessa tarvitaan vesihuollon osaajia niin kotimaisen vesihuollon turvaamiseksi, kuin erilaisten kansainvälisten haasteiden ratkaisuun, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, vihreään siirtymään sekä vesialan vientiyrityksiin. 

Ilmastonmuutos ja globaali luontokato näkyvät Suomen vesistöissä, joiden kunnostamiseen on viime vuosina ohjattu aiempaa enemmän valtion rahoitusta. Pinta- ja pohjavesien hyvä ekologinen tila on edellytys laadukkaalle vesihuollolle. Vesiensuojelun ja vesistöjen kunnostuksen avulla ylläpidetään vesien hyvää tilaa ja sen kautta turvataan vesihuoltoa. 

Tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena on vastata vesialan osaamis- ja rekrytointitarpeisiin lisäämällä jatkuvaan oppimiseen soveltuvaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa yhdistetään eri koulutusasteiden oppilaitosten vahvuudet ja sitä lähdetään rakentamaan työelämän tarpeiden mukaan. Koulutusten hyvällä näkyvyydellä ja saavutettavuudella varmistetaan, että ne ovat kaikkien alan ihmisten saatavilla helposti. Hankkeessa kartoitetaan nykyinen jatkuvaan oppimiseen soveltuva koululutustarjonta sekä selvitetään koulutustarpeet lähitulevaisuudessa. 

Toteutus 

Koulutuskokonaisuudet kootaan olemassa olevista tutkinnon osien koulutusmateriaaleista. Koulutustarjonnan rakenne suunnitellaan yhteistyössä vesialan oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa, hyödyntäen olemassa olevia selvityksiä, verkkokoulutuksia ja hankkeita. Koulutukset tulevat olemaan kaikkien vesialan koulutuksia tarjoavien organisaatioiden vapaasti saatavilla olevina verkkokoulutuksina.  

Hankkeessa luodaan myös koulutusverkosto, joka tarjoaa eri koulutusasteilta ja -taustoilta tuleville koulutettaville vesialan työelämälähtöistä koulutusta. Verkosto luodaan edistämään koulutusta järjestävien tahojen vuoropuhelua, parantamaan jatkuvan oppimisen koulutusten sisältöjä, tehostamaan materiaalien yhteiskäyttöä ja lisäämään käytännön yhteistyötä eri oppilaitosten välillä. Verkoston toiminta vakiinnutetaan hankkeen aikana. 

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Osahankkeiden toteuttajat 

Hankkeen kesto

04/2024-3/2026 

Hankkeen rahoitus:

Osarahoittajana Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Hanke kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan.

Kysy lisää:

Jari Heiskanen

koulutuspäällikkö, vesihuolto