Siirry sisältöön
Kyltit metsässä.

Ohjeet näyttöjen arvioijalle

Osaamisen osoittaminen näytössä

Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Oppilaitos varmistaa työpaikan soveltuvuuden näyttöjen järjestämiseen. Opiskelijan osaamisen osoittaminen näytöissä suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain. Opiskelijan osaamista arvioivat kaksikantaisesti työelämän edustaja ja oppilaitoksen edustaja (Syklin kouluttaja).

Näyttöä seuraa arviointikeskustelu, jossa arvioidaan opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon osan/osien ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.  Osaamisen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty.

Arvioijat kertovat arviointipäätöksen tuloksen opiskelijalle ja antava hänelle suullisesti palautetta näytöstä. Myös opiskelijaa pyydetään arvioimaan omaa näyttösuoritustaan ja kertomaan suullisesti itsearvioinnistaan näytön arvioijille.

Työelämää edustavan arvioijan nimeäminen

Työelämässä olevien opiskelijoiden näytöt arvioi yleensä henkilö opiskelijan omalta työpaikalta. Mikäli opiskelija opiskelee oppi- tai koulutussopimuskoulutuksessa, yleisimmin arvioijaksi valitaan opiskelijan työpaikkaohjaaja. Mikäli opiskelija opiskelee omaehtoisesti, eikä hänellä ole siten nimettyä työpaikkaohjaajaa, valitaan arvioijaksi henkilö, joka tuntee parhaiten ne työtehtävät, joissa opiskelijan osaaminen tullaan näyttämään. Jos opiskelijalla ei ole työpaikkaa, nimetään työelämää edustava arvioija opiskelijan tai Syklin yhteistyöorganisaatiosta.

Opiskelijan osaamista arvioivalla arvioijalla tulee olla ammattitaito ja osaaminen arvioitavaan tutkinnon osaan. Lisäksi arvioijan tulee olla perehtynyt osaamisen arviointiin ja arvioimansa tutkinnon perusteisiin. Arvioija ei saa tehdä arviointia esteellisenä. Arvioijan esteellisyys arvioidaan hallintolain 27–29 pykäliä soveltaen. Sykli nimeää arvioijat ja varmistaa, että arvioijana toimiva työelämän edustaja on perehtynyt arviointiin.

Arvioijan valmistautuminen näyttöön

1. Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssipalvelusta löytyy ilmainen lyhytkurssi Työpaikkaohjaajan ABC-kurssi. Tämän kurssin Moduuli 3: Näytöt ja niiden arviointi, kostuu kolmesta selkeästä osa-alueesta: valmistaudu näyttöön, näin arvioit näytön ja näytön jälkeen. Kurssi ei vie paljon aikaasi, mutta antaa sinulle erinomaiset perustiedot arviontiin valmistumiseen. Ennen näyttöä varmistamme, että hallitset kurssilla kerrotut asiat. Pääset rekisteröitymään kurssille tästä linkistä: Näytön arvioijan ABC

2. Perehdy opiskelijan sinulle toimittamaan kirjalliseen näyttöaineistoon (portfolioon) ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan (näyttösuunnitelmaan) eli mitä osaamista opiskelija aikoo näyttää ja millä tavoilla hän sen aikoo tehdä.

3. Tutustu etukäteen suoritettavan/-ien tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tutkinnon perusteissa ja hyväksytyn suorituksen kriteereihin. Peilaa portfoliosta löytyvää osaamista tutkinnon perusteiden kriteereihin. Kirjaa itsellesi mieleen tulevia kysymyksiä, joilla haluat varmistaa, onko opiskelijan osaaminen tutkinnon perusteiden mukaista.

Tutkinnon perusteet:
Ympäristöalan ammattitutkinto
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

4. Varaa valmistautumiseen aikaa, sillä se nopeuttaa itse näyttöä. Kun olet etukäteen perehtynyt kriteereihin ja opiskelijan portfolioon, sinun on helppo tehdä näytössä tarkentavia kysymyksiä vakuuttuaksesi opiskelijan osaamisesta.

5. Mikäli jokin ihmetyttää tai arveluttaa, ota rohkeasti yhteyttä opiskelijan vastuukouluttajaan Syklissä ja käy asiaa hänen kanssaan läpi.

6. Näyttöpäivään varaa mukaasi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne arviointipöytäkirjan sähköistä allekirjoitusta varten. Ota mukaasi myös tutkinnon perusteet.

Näytön kulku ja arviointi

Oppilaitosta edustava arvioija (Syklin kouluttaja) varmistaa aluksi, että työelämää edustava arvioija tietää tehtävänsä näytössä ja osaamisen arvioinnissa.  Tarvittaessa Syklin kouluttaja antaa lisäperehdytystä tehtävään.

Opiskelija esittelee tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisensa vapaavalintaisella tavalla tutkinnon osittain, tutkinnon osa kerrallaan (kokonäyttö) tai useammassa osassa (osanäyttö). Hän voi osoittaa osaamistaan aidoissa työtehtävissä ja esitellä kirjallista aineistoaan. Koska arvioijat ovat tutustuneet portfolioon etukäteen, opiskelijan tehtävänä on esitellä osaamisensa ydinkohdat. Arvioijat haastattelevat opiskelijaa varmistuakseen tutkinnon perusteiden mukaisesta osaamisesta.

Muista, että arviointi pohjautuu tutkinnon perusteisiin. Näytössä ei siis arvioida opiskelijan henkilökohtaisia ominaisuuksia vaan ainoastaan sitä, vastaako hänen osaamisensa tutkinnon perusteita. Hyväksyttyyn suoritukseen opiskelija ei saa alittaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia, mutta hänen ei myöskään tarvitse ylittää niitä eli riittää, että täyttää nuo vaatimukset.

Kun opiskelija on esitellyt tutkinnon osien mukaisen osaamisensa, eikä arvioijilla ole esittää enempää kysymyksiä, pitävät arvioijat arviointikokouksen ja päättävät yhdessä arvioinnin lopputuloksen tutkinnon osittain. Opiskelija ei osallistu arviointikokoukseen.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ammattitaitovaatimusten mukaiseen osaamiseen eli kokonaisosaamiseen. Jos jokin ammattitaitovaatimus jää osoittamatta, tutkinnon osan suoritus jää kesken, eikä sitä arvioida hyväksytyksi. Tällöin opiskelijan kanssa sovitaan vaadittavista täydennyksistä, jonka jälkeen arviointi uusitaan. Tarvittaessa järjestetään opiskelijalle uusi tilaisuus työympäristössä osaamisen osoittamiseen ja arviointiin.

Arviointi tehdään asteikolla hyväksytty/hylätty. Kun arviointipäätös on tehty, opiskelija kutsutaan kertomaan itsearviointinsa ja kuulemaan arviointipäätös. Arvioijat antavat myös suullisen palautteen opiskelijalle. Lopuksi arvioijat vahvistavat arvioinnin allekirjoittamalla sähköisesti näytön arviointipöytäkirjan. Oppilaitos säilyttää arviointiaineiston 6 kuukautta arvioinnin toteutuspäivästä.