Siirry sisältöön

Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Y-tunnus: 0681365-1

SYKLI Helsinki
Esterinportti 1, 3. krs.
00240 Helsinki

SYKLI Riihimäki
Kaartokatu 2
11100 Riihimäki
(samoissa tiloissa kuin HAMK)

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:ssä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta huolehtiminen on osa Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n vastuullista toimintaa ja riskienhallintaa. Nämä toimintaperiaatteet ohjaavat toimintamme yleisellä tasolla, kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme pyrimme varmistamaan opiskelijoidemme, henkilökuntamme ja asiakkaidemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaan sekä siihen, ettei asiattomilla ole pääsyä henkilötietoihin ja ettei tietoja käytettäisi väärin. Tarkempaa tietoa löytyy Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n julkaisemista rekisteriselosteista.

Rekisteriselosteet

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy ylläpitää lain ja asetusten vaatimaa selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. Seloste käsittelytoimista on organisaation sisäinen asiakirja.

Viestintä

Rekisterinpitäjä on Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, jonka käyttötarkoitusta varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteröidyille tarjotaan laissa tarkoitettu tai muuten tarpeellinen informaatio henkilötietojen käsittelystä tietoja kerättäessä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavoin, esim. verkkosivuillamme.

Tämän lisäksi Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:ssä annetaan tarvittaessa sisäisiä ohjeita tietosuoja-asioista.

Tietojen hankinta ja käsittely

Henkilötietojen rekisteröinti perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietojen käyttö kuvataan rekisteriselosteissa, jotka ovat löydettävissä sykli.fi osoitteesta. Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja tietoja päivitetään henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä. Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Tietosuoja on huomioitu yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta tietosuoja-asetuksen vaatimiin määräyksiin. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n tietosuojavastaava avustaa tietosuoja-asetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietoja käytetään niitä kerättäessä kuvattuihin tarkoituksiin lainsäädännön kulloinkin sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan vain nimenomaisesti kerrotulla tai laissa mainitulla perusteella ja nimenomaisesti kerrotuille tai laissa mainituille luovutuksen saajille. Joitakin henkilötietoja säilytetään EU:ssa, rekisterinpitäjän sijaintivaltion (Suomi) ulkopuolella. Tietosuoja-asetuksessa kuvattua henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle ei tapahdu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

Vastuut

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista toiminnassaan suorittamalla sisäistä valvontaa, opastusta ja ohjausta. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy tuottaa ohjeet tarvittavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden täyttämiseksi eri toiminnoissa.
Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on vastuu tietosuojan toteutumisesta omassa tehtävässään ja omalta osaltaan.

Tietosuojaa valvova viranomainen

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa ratkaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Lisätiedot
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Jari Heiskanen, tietosuojavastaava
050 375 2657
info@sykli.fi