Siirry sisältöön
Kyltit metsässä.

Työpaikkaohjaajalle

Tällä sivulla:

Tietoa työpaikkaohjaajalle

Onneksi olkoon! Sinut on ammattitaitosi ja työkokemuksesi ansioista nimetty tärkeään tehtävään eli toimimaan Syklin opiskelijan työpaikkaohjaajana.
Olet ohjaamassa työpaikallasi omaa alaistasi tai työtoveriasi tai aivan uutta henkilöä. Vastuullasi on varmistaa edellytykset työssä oppimiselle siten, että opiskelija voi omissa työtehtävissään oppia ja kehittyä tutkinnonperusteiden mukaisissa ammattitaitovaatimuksissa. On siis tärkeää, että itsekin perehdyt hyvin tutkinnon perusteisiin, jotta ammattitaitovaatimukset tutkinnon suorittamisen näkökulmasta ovat sinulle selvät ja pystyt antamaan palautetta työssäoppimisesta sekä arvioimaan opiskelijan antamat näytöt.

Työelämässä oppimista täydennetään Suomen ympäristöopisto Syklin järjestämissä lähiopetuspäivissä, joihin opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus osallistua. Syklin kouluttaja laatii työpaikallanne yhdessä opiskelijan ja sinun kanssasi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Suunnitelman kirjataan myös työelämässä oppimisen ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tulevaa ammatti-osaamisen näyttötilaisuutta varten.

Parhaiten autat opiskelijaa omalla esimerkilläsi. Ohjauksen tarve on yksilöllistä ja vaihtelee opiskelijan aiemmasta osaamisesta sekä tutkinnosta riippuen. Toinen opiskelija saattaa toimia hyvinkin itsenäisesti, kun taas toinen tarvitsee apua esim. Syklistä annettujen kirjallisten etätehtävien tekemisessä. On tärkeää, että ohjauksen lisäksi panostat työssä oppimisen palautekeskusteluihin, joissa annat palautetta opiskelijan sen hetkisestä osaamisesta eli millä tasolla opiskelijan osaaminen on työtehtävissä tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Tehtäväsi on vaativa, mutta myös antoisa. Toimiessasi ohjaajana opit myös aina itsekin vielä jotain, saat hyvää työnjohdollista kokemusta ja ehkä uutta näkemystä omiin työtapoihisi. Tutustut myös hyvin henkilökohtaisesti opiskelijaan, jonka kanssa tulet mahdollisesti jatkossa työskentelemään pitkään yhdessä, vahvoina ammattiosaajina.

Onnistuneesta koulutuksesta hyötyy koko työyhteisö. Vahvistettu ammattitaito lisää työn sujuvuutta ja työviihtyvyyttä. Me Syklissä olemme tukenasi ja vastaamme aina mielellämme sinulle herääviin kysymyksiin. Tarvittaessa voit pyytää meiltä apua ohjaukseesi ja esim. tutkinnon perusteiden tulkintaan. Toivommekin sinulle menestystä työpaikkaohjaajan tehtävääsi. Tehdään yhdessä osaavia ammattilaisia!


Työpaikkaohjaajakoulutus

Sinulle on laadittu oma työpaikkaohjaajakoulutus, joka on netissä suoritettava maksuton lyhytkurssi Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssipalvelussa. Täältä löydät Työpaikkaohjaajan ABC -kurssin Sinun tulee itse kirjautua tuon linkin kautta kurssille. Suosittelemme jokaista työpaikkaohjaajaa suorittamaan tämän lyhytkoulutuksen.

Kurssi on jaettu kolmeen moduuliin. Kussakin moduulissa on 3 tai 4 aihetta. Kurssin läpikäymiseen menee yhteensä noin 30 minuuttia. Suoritettuasi kurssin 1) tiedät, miten työn ohessa tehtävä ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto muodostuu, 2) osaat suunnitella opiskelijan kanssa hänelle tarvittavat työtehtävät ja ohjata opiskelijaa ja 3) osaat arvioida näytön. Kurssi koostuu lyhyistä ohjevideoista ja ohjaavista kysymyksistä. Voit tehdä kurssin kerralla alusta loppuun tai vähän kerrallaan. Voit myös halutessasi aina palata kurssille takaisin kertaamaan asioita. Kirjautumisen jälkeen löydät kurssille tästä linkistä: Kurssini

Työpaikkaohjaajan ABC -kurssin sisältö

Moduuli 1: Opintojen suunnittelu

 • Työpaikkaohjaajan polku
 • HOKS – opintojen henkilökohtaistaminen
 • Tutkinnon perusteet
 • Ohjauksen ja työtehtävien suunnittelu

Moduuli 2: Ohjaaminen työpaikalla

 • Millainen on hyvä työpaikkaohjaaja
 • Perehdyttäminen ja turvallisuus
 • Palautteen antaminen
 • Kohti näyttöä!

Moduuli 3: Näytöt ja niiden arviointi

 • Valmistaudu näyttöön
 • Näin arvioit näytön
 • Näytön jälkeen

Työpaikkaohjaaja löytää omista kursseistaan myös Johdanto kestävään kehitykseen -kurssin, jota suosittelemme kaikille työpaikkaohjaajille.


Työelämässä opitaan oppi- tai koulutussopimuksella

Sopimusta toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) pohjalta ja opiskelijalle nimetään oma työpaikkaohjaaja tai mentori. Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

OPPISOPIMUSKOULUTUSSOPIMUS
Milloin oppisopimus?Milloin koulutussopimus?
Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista ammattia opiskelevalle rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilöstä tulee työntekijä.Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilö säilyy opiskelijana.
Sopii kaikenikäisille.
Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin vähintään 25 h/viikko.
Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa.
Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuuksia.
Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.
Voidaan sopia koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittamisen ajaksi.
Sopii kaikenikäisille.
Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksiköllisesti.
Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
Opiskelija voi saada opintotukea tai muita opintososiaalisia etuuksia.
Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
Suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa/osia tai pienempi osa kerallaan.

Työelämässä oppimisen osapuolet

Kuvassa kuvattu oppilaitoksen, kouluttajan, opiskelijan, työnantajan, työpaikkaohjaajan ja työyhteisön roolit työelämässä oppimisen osapuolina.
Lähde: Ohjaan.fi

Työpaikkaohjaajan tärkeimmät tehtävät

 • Opiskelijan perehdyttäminen yritykseen, sen toimintaan, henkilökuntaan sekä työn sisältöön ja työtehtäviin.
 • Luoda hyvä ja turvallinen oppimisympäristö yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa.
 • Huolehtia, että opiskelijan työtehtävät ovat sellaisia, että ne mahdollistavat tutkinnon perusteiden mukaisen oppimisen.
 • Järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen.
 • Toimia yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa.
 • Osallistua yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadintaan, erityisesti työssä oppimisen ja työpaikalla mahdollisesti järjestettävien näyttötilaisuuksien osalta.
 • Ottaa huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppimistarpeet sekä työpaikan kehittämistarpeet.
 • Ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijaa.
 • Antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä
 • Arvioida opiskelijan tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt yhdessä Syklin kouluttajan kanssa
 • Antaa palautetta oppilaitoksen toiminnasta
Työpaikkaohjaaja toimii:
 • Tukijana, joka tukee opiskelijan oppimista ja luo opiskelijalle onnistumisen edellytyksiä.
 • Neuvojana, joka auttaa opiskelijaa ongelmien ratkaisemisessa ja erilaisten ratkaisumallien etsimisessä sekä ohjaa opitun soveltamiseen käytännössä.
 • Valmentajana, joka kannustaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteet sekä seuraa ja ohjaa tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Palautteen antajana, joka seuraa yhdessä opiskelijan kanssa opintojen edistymistä, ja antaa rakentavaa palautetta koko opiskelun ajan.
 • Kannustajana, joka kannustaa ja rohkaisee yrittämään sallien myös virheet.

Koulutukseen liittyvät suunnitelmat

Koulutuksen aloituskeskustelussa (HOKS-keskustelu) kartoitetaan opiskelijan osaaminen ja oppimistarpeet. Kartoituksessa selvitetään myös mahdolliset opiskelijan oppimiseen vaikuttavat tekijät (esimerkiksi lukihäiriö), joiden vuoksi opiskelija saattaa tarvita hieman enemmän tukea tai erityistä tukea. Kartoituksessa saadut tiedot huomioidaan suunnitelmissa.

Työelämässä oppimisen suunnittelu
Työelämässä oppimisen suunnittelu on onnistuneen työssäoppimisen perusta. Hyvä suunnitelma tukee opiskelijan oppimista, mahdollistaa oppimistavoitteiden toteutumisen ja auttaa työpaikkaohjaajaa ohjaustyössään. Työelämässä oppimisen suunnittelun perustana toimii opiskeltavan alan valtakunnallinen tutkinnon peruste. Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan työtehtävät, joita tekemällä opiskelija oppii tutkinnon tavoitteiden mukaisia asioita. Suunnitelmassa näkyvät myös työjärjestelyt, joiden avulla mahdollistetaan työssä oppiminen ja ammattitaidon kehittyminen. Työelämässä oppimisen toteutusaikataulu, työpaikkaohjaajat/mentori ja yhteyshenkilöt kuuluvat myös tähän suunnitelmaan.

Tutkinnon suorittamisen suunnittelu
Koulutuksen järjestäjän tulee oppi- tai koulutussopimuskoulutukseen osallistuville järjestää osana koulutusta mahdollisuus suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetty tutkinto. Tämä huomioidaan oppisopimusta tehtäessä, HOKSia laadittaessa ja tietopuolista opetusta annettaessa. Tämä edellyttää, että koulutuksen järjestäjä (SYKLI), työnantaja ja opiskelija yhteistyössä tutkinnon järjestäjän kanssa laativat tutkinnon suorittamissuunnitelman liitettäväksi HOKSiin. Opiskelijalle tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja järjestetään joustavasti osana oppimisprosessia tietopuolisen opetuksen edetessä tutkinnon osittain, ensisijaisesti opiskelijan työpaikalla todellisissa työtilanteissa. Opiskelijan velvollisuus on osallistua tutkintotilaisuuksiin osana opintoja.

Tietopuolisen koulutuksen suunnittelu
Tietopuolisen koulutuksen perustana ovat Opetushallituksen hyväksymät näyttötutkinnon perusteet sekä opiskelijan HOKS. Koulutuksen järjestäjä laatii tutkintoon valmistavan tietopuolisen koulutuksen suunnitelman, ns. koulutusrungon lähiopetuspäivistä. Suunnitelmassa kerrotaan lähiopetuspäivien ajankohdat ja niiden opetussisällöt. Opiskelija osallistuu tietopuoliseen koulutukseen oman HOKSinsa mukaisesti. Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen eli aikaisemmat tietopuoliset opinnot, työkokemus ja muu osaaminen huomioidaan HOKSia laadittaessa.


Osaamisen arviointi näytöissä

Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Opiskelijan osaamista arvioivat työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja, mentori tai muu henkilö työpaikalta) ja oppilaitoksen edustaja (Syklin kouluttaja). 

Osaaminen arviointi tehdään työelämälähtöisesti sekä osaamis- ja kriteeriperusteisesti tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Ohjeet näyttöjen arviointiin valmistumiseen löydät Työpaikkaohjaajan ABC -kurssin Moduulista 3: Näytöt ja niiden arviointi.

Tutkinnon perusteet

Ympäristöalan ammattitutkinto
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto


Palautteen antaminen

Palautteen antaminen opiskelijalle 
Työssäoppimisen palaute on tärkeä osa oppi- tai koulutussopimuskoulutusta ja oppimisprosessia. Palautteen avulla ohjataan ja tuetaan työssäoppimista koko oppimisprosessin ajan.  
 
Työpaikkaohjaajalla/mentorilla on tärkeä rooli palautteen antajana. Onnistumiskokemuksia painottava palaute ohjaa ja motivoi opiskelijaa. Kokonaisuutena suullisen palautteen tulee olla oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, jatkuvaa, asiallista, rehellistä ja kehittävää.  

 
Työelämäpalautteen antaminen Opetushallitukselle 
Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. 
 
Työelämäpalaute on määritelty yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi. Opetushallitus kysyy työelämäpalautetta ARVO-palautejärjestelmän kautta.  

Kuvassa kuvataan Opetushallituksen keräämä työelämäpalaute työpaikoilta sekä työpaikkaohjaajilta.
Lähde: Opetushallitus

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle sopimusjakson päättyessä. Hän voi tarvittaessa välittää sen edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. Linkkien luominen ja lähetys on automatisoitu. Työpaikkaohjaajakyselyssä kysytään työpaikkaohjaajan mielipidettä Syklin toiminnasta koulutuksen järjestäjänä. 

Työpaikkakyselyn kohderyhmänä koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja. 

Työelämäpalaute on tärkeä osa valtakunnallisen tutkintokoulutuksen kehittämisessä ja koulutuksen järjestäjän eli Syklin oman toiminnan kehittämisessä. Palaute vaikuttaa myös suoraan oppilaitoksen tutkintokoulutuksen rahoitukseen ja opiskelijapaikkojen määrään. Vastaathan siis sinulle tulevaan kyselyyn, kiitos! 


Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja oppi- ja koulutussopimuksista ja ohjeita työpaikkaohjaajille löydät seuraavista linkeistä: 

Ammattilaisen kädenjälki: https://www.kadenjalki.fi/sign-up/tyopaikkaohjaajat 
Syklin työpaikkaohjaajan verkkokurssi  

Ohjaan.fi: https://ohjaan.fi/ 
Tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen  

Oppisopimus: www.oppisopimus.net  
Yleistä tietoa oppisopimuskoulutuksesta  

Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen 
Kattavasti tietoa työelämässä oppimisesta  

Parasta osaamista -hankkeen materiaalipankki: https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/ 

ePerusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi 
Tutkintojen perusteet löytyvät täältä 

Lisätietoja

Kirsi Tuikkala-Kalminen

järjestelmäasiantuntija, koulutustarkastaja