Siirry sisältöön
Koivun lehtiä.

Esteettömyys ja saavutettavuus Syklissä

Esteettömyys on ajattelutapa, ei erityisjärjestely!​ 
Lähde: THL Vammaispalvelujen käsikirja​ 

Syklissä lähdemme siitä, että hyvin suunniteltu oppimisympäristö hyödyttää kaikkia opiskelijoita ja vähentää opiskelijan tuen tarvetta. Syklin tavoitteena onkin, että sekä oppimisympäristö että oppimismateriaalit ovat esteettömiä ja saavutettavia. Kaikissa toimissaan Sykli pyrkii edistämään opiskelijoiden ja työntekijöiden tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. 

Käsittelemme esteettömyyttä Syklissä viiden eri ulottuvuuden kautta, jotka löytyvät alla olevasta kuviosta.

Esteettömyyden ulottuvuudet.

Opetuksen ja ohjauksen pedagoginen esteettömyys. 

Sosiaalinen ja asenteellinen esteettömyys.

Vuorovaikutuksen esteettömyys.

Tilojen ja ympäristön esteettömyys.

Tietotekniikan, viestinnän ja oppimateriaalien esteettömyys.
Esteettömyyden ulottuvuudet.

1. Opetuksen ja ohjauksen pedagoginen esteettömyys 

Pedagogisella esteettömyydellä tarkoitetaan paitsi yksilölliset tarpeet huomioivia opetusmenetelmiä, myös eri mahdollisuuksia suorittaa koulutus opiskelijalle sopivimmalla tavalla. Syklissä pyrimme tähän  

 • laadukkaalla HOKS-prosessilla,  
 • joustavilla ja monimuotoisilla opetusmenetelmillä,  
 • opiskelijan ohjaamisella,  
 • tuen tarpeiden tunnistamisella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä  
 • yksilöllisesti räätälöidyllä tuella.  

Etsimme opiskelijalle tarpeen vaatiessa hänelle parhaan tavan suorittaa tutkinto. Tarjoamme tarvittaessa erityistä tukea, joka sisältää yksilöllisiä, opiskelijan tuen tarpeista lähteviä ja pedagogisesti suunniteltuja opetusjärjestelyjä. 

Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä, jotka mahdollistavat monenlaisia tapoja oppia. Muun muassa toiminnalliset työtavat helpottavat tiedon sisäistämistä moniaistisesti elämyksien ja kokemuksien kautta. Yhteistoiminnalliset menetelmät auttavat valitsemaan opiskeluroolit omien vahvuuksien mukaan. Yhteistyö tuo monipuolisesti erilaisia näkökulmia opittavaan asiaan.  

Arviointi osana pedagogista esteettömyyttä  

Syklissä suoritettavat tutkinnot ovat näyttötutkintoja, jolloin esteetön näyttötilaisuus on oleellinen osa opintojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Tästä syystä otamme näytöissä huomioon seuraavat seikat: 

 • Osaamisen arviointi on kannustavaa ja avointa, ja siinä huomioidaan sekä vahvuudet että kehittämisalueet.   
 • Varmistamme ennen näytön aloittamista, että opiskelija ymmärtää tilaisuuteen liittyvät käytännöt, ohjeet ja määräykset.   
 • Osaamisen arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat ymmärrettävästi ja selkeästi kuvattuja.   
 • Hyödynnämme erilaisia tukimateriaaleja, kuten selkokielisiä tekstejä, kuvia, piirustuksia, malleja ja apuvälineitä.   
 • Tarvittaessa käytämme osaamisen arvioinnissa yksilöllisiä järjestelyjä, kuten lisäaika, rauhallinen tila, apuvälineet, stressin poistaminen ja mahdollisuus täydentää suullisesti.   
 • Arvioijat perehdytetään etukäteen ottamaan huomioon henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) mainittu opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus.   

2. Sosiaalinen ja asenteellinen esteettömyys 

Syklissä pyrimme tinkimättömästi turvaamaan kaikille asenteellisen ja sosiaalisen esteettömyyden.   

Suhtaudumme myönteisesti jokaiseen opiskelijaan ja hänen mahdollisuuksiinsa riippumatta hänen ominaisuuksistaan tai taustastaan. Pyrimme siihen, että jokainen opiskelija voi tuntea kuuluvansa oppilaitosyhteisöön ja osallistua oppilaitoksen sosiaaliseen toimintaan.  

Syklissä on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Käymme läpi ryhmissä turvallisen opiskelun käytänteet ja säännöt sekä pyrimme ryhmäyttämään opiskelijat. Kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjimiseen Syklissä on ehdoton nollatoleranssi.   

3. Vuorovaikutuksen esteettömyys  

​​​​​​​​​​Vuorovaikutuksen esteettömyys tarkoittaa sitä, että jokaisen on helppo osallistua keskusteluun ja yhteistyöhön. Sen pohja on asenteellisessa ja sosiaalisessa esteettömyydessä. 

Syklissä pyrimme vuorovaikutuksen esteettömyyteen kiinnittämällä huomiota vuorovaikutustaitoihin ryhmässä ja yksilöllisissä ohjaustilanteissa. Ohjeita annettaessa pyrimme selkeään kielelliseen ilmaisuun sekä puheessa että kirjoitetussa tekstissä. Tarvittaessa käytämme selkokieltä ja kuvakkeita varmistaaksemme ohjeiden ymmärtämisen. Vuorovaikutustilanteissa huomioimme myös ei-kielellisen ilmaisun (esimerkiksi äänen voimakkuus, eleet, ilmeet, kehon liikkeet). 

Osa vuorovaikutuksen esteettömyyttä on myös vertaisvuorovaikutuksen tukeminen: hyvä ryhmäytyminen, osallisuus ja vertaistuki. 

4. Tietotekniikan, viestinnän ja oppimateriaalien esteettömyys  

​​​​Syklissä käytämme tietotekniikkaa osana opiskeluja. Esteettömyyden takaamiseksi kiinnitämme huomiota oppimateriaalien sisällön, rakenteen ja ulkoasun selkeyteen. Verkkomateriaaleissa pyrimme siihen, että toimintaympäristö ja ohjeistukset ovat selkeät, etenemisrakenne yksinkertainen ja sisällöt huolellisesti mitoitetut.  

5. Tilojen ja oppimisympäristöjen esteettömyys  

Oppilaitoksen fyysisellä esteettömyydellä tarkoitetaan oppilaitosrakennuksen saavutettavuutta, liikkumis- ja toimintaesteettömyyttä rakennuksen sisällä ja sen piha-alueilla sekä oppimisympäristön hyvää ergonomiaa. Riihimäen koulutustilamme ovat esteettömät. Lue Pasilan toimispisteen saapumisohjeista ja esteettömyydestä täältä. 

Opetuksessa huomioimme tarpeen vaatiessa erilaiset vammat ja rajoitteet ja muokkaamme oppimisympäristöä yksilöllisesti saavutettavaksi ja esteettömäksi. Olethan yhteydessä, mikäli sinulla on erityisiä tarpeita.  

Tervetuloa tuoksuttomaan Sykliin!

Tuoksuherkkyys on yleinen haaste monille, vaikuttaen 10–40 % väestöstä (Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, 2023). Oireet, kuten päänsärky, väsymys, silmien kirvely, pahoinvointi ja hengitysvaikeudet, voivat vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Arjen tuotteet kuten deodorantit, hajuvedet, hiuslakat ja tietyt kemikaalit voivat laukaista näitä oireita.
Osa opiskelijoistamme ja työntekijöistämme on kokenut voimakkaita hajusteista aiheutuvia oireita. Ilmoitamme ylpeinä, että Suomen ympäristöopisto SYKLI on nyt tuoksuton oppilaitos ja työpaikka. Päätös perustuu haluumme taata turvalliset työ- ja opiskelupäivät kaikille.

Kannustamme kaikkia tuoksuttomuuteen terveellisen työ- ja opiskeluympäristön edistämiseksi. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa vähentämällä voimakkaiden hajusteiden käyttöä. Kiitos, että tulet tuoksutta, sillä Sykli on tuoksuton työ- ja opiskelupaikka!

Lue lisää esteettömyydestä koulutuksessa: ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN − opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun (OPH)