Siirry sisältöön
Kaksi opiskelijaa kirjoittamassa.

Opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tämä suunnitelma on laadittu Syklin opiskelijoiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kaikissa opintojen vaiheissa opiskelijavalinnoista lähtien opiskelijan opintojen päättymiseen asti.

Syklin opiskelijoiden tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
2023‒2025

1 Johdanto

Tämän suunnitelman tarkoituksena on varmistaa Suomen ympäristöopisto Syklin opiskelijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu kaikissa opintojen vaiheissa. Tasa-arvoinen oppilaitos rakennetaan oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden välisellä yhteistyöllä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on
jokaisen vastuulla. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, tasa-arvolaki), sen uudistus (232/2005) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat oppilaitokset laatimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman yhteistyössä opiskelijoiden edustajien ja henkilöstön kanssa.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta identiteetistään tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteis-kunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa henkilön mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Suomen ympäristöopisto Syklin opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu lain
asettamiin vaatimuksiin sekä Syklin laadullisiin tavoitteisiin ylläpitää yhdenvertaista oppilaitosta, jossa
jokaisen on turvallista ja viihtyisää opiskella.

2 Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä toimeenpanna tämä suunnitelma. Alla luetellut lait ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lähtökohtana.

Perusoikeudet Suomen perustuslaissa (731/1999) Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Lain 6 § sisältää yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja
ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän sekä työnantajan, jonka palveluksessa on säännöllisesti
vähintään 30 henkilöä, on laadittava arvioinnin pohjalta suunnitelma (yhdenvertaisuussuunnitelma)
tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Laki kieltää välittömän (suoran) syrjinnän, välillisen (epäsuoran) syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten mukautusten epäämisen sekä ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta. Myös syrjivä työpaikkailmoittelu kielletään laissa. Kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, 232/2005) Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteet Syklissä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kaikkien samanarvoista kohtelua sekä
ennalta ehkäistä syrjintää oppilaitoksessa. Jokainen on yhdenvertainen eli samanarvoinen toisen kanssa
sellaisena kuin on.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkia pitää kohdella täysin samalla tavalla. Esim. opiskelijan erityisvaikeudet opiskelussa huomioidaan ja opiskelija voi saada esim. enemmän yksilöllistä ohjausta, kuin hänen opiskelutoverinsa. Tämä mahdollistaa opiskelijan lähtökohdista riippumatta samanlaiset edellytykset oppimiseen ja esim. tutkinnon suorittamiseen.

Suomen ympäristöopisto Syklin tavoitteena on kouluttaa oman ammattialansa osaajia ja työyhteisöjen
jäseniä, jotka toiminnassaan toteuttavat ja edistävät yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoisuutta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat myös ilmapiirin luomista sellaiseksi, että kaikkia kohdellaan
kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Opetuksessa, ohjauksessa ja opiskelijavalinnoissa on erityisen tärkeää huomioida yhdenvertaisuuden edistäminen. Opiskelijoiden asioita koskevassa päätöksenteossa tasa-arvoisuus tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, ettei päätöksillä ole syrjiviä vaikutuksia. Opetuksessa se
tarkoittaa moninaisuuden huomioimista niin opetusmateriaaleissa, opetusmenetelmissä kuin opiskelijoihin suhtautumisessakin.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on meidän kaikkien vastuulla, joka näkyy kaikessa siinä,
miten toimimme ja sanomme. Ihmisten moninaisuus yhdistettynä tasa-arvoon on voimavara, joka rikastuttaa toimintaa ja luo hyvinvointia.

4 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen opetustoiminnassa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat paitsi arvoja ja tavoitteita myös toimintaa ja tekoja. Laki velvoittaa toteuttamaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa oppilaitosyhteisön toiminnassa.

4.1 Opiskelijavalinnat

Syklissä opiskelijaksi hakeudutaan avoimen ilmoittautumisen kautta. Osaamisalojen vastuukouluttajat
yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa vastaavat itsenäisesti tutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelija-valinnoista. Opiskelijavalintaan ei vaikuta hakijan sukupuoli, ikä tms. henkilökohtainen ominaisuus. Myöskään avoimien koulutusten opiskelijavalintoihin Sykli ei aseta mitään ehtoja, mitkä rikkoisivat tasa-arvoista ja
yhdenvertaista kohtelua.

Tutkintoon valmistavaan koulutukseen asettavat tutkinnonperusteet vaatimuksia opiskelijaksi valinnan
suhteen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot edellyttävät opiskelijalta aiempaa ammatillista osaamista tai koulutusta. Sairaus tai vamma voi olla esteenä tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumiselle tai
työllistymiselle. Syklillä on lupa järjestää tutkintoon valmistavaa koulutusta suomen- ja ruotsin kielellä, joten opiskelijan tulee hallita suomea tai ruotsia riittävästi, jotta hän kykenee suorittamaan tutkinnon.

4.2 Opintojen henkilökohtaistaminen

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 5:n luvun mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan
ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta sekä näihin liittyvästä ohjauksesta. Tutkintoon val-mistavassa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opintojen henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöstä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet ja lähtökohdat. Opintojen hakeutumisvaiheessa käytetään monipuolisia osaamisen tunnistamisen menetelmiä. Tavoitteena on myös hakijan vahvuuksien löytäminen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan opiskelijan tarpeisiin soveltuvat tutkinnon osat tutkintorakenteen mukaisesti.

4.3 Opintosuoritusten arviointi

Syklissä koulutuksen tavoitteet ja arviointiperiaatteet kerrotaan opiskelijalle koulutuksen aloitusvaiheessa. Opintosuorituksia ei arvioida numeerisesti, vaan opiskelijalle annetaan palautetta kirjallisesti tai suullisesti. Syklissä kiinnitetään huomiota siihen, että jokaisen opiskelijan arviointi on motivoivaa ja kannustavaa sekä antaa opiskelijalle palautetta siitä, mitä hän jo osaa ja mitä pitää vielä oppia saavuttaakseen asetetut tavoitteet. Syklissä opetushenkilöstö on suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen, mikä antaa hyvät edellytykset tasa-arvoiseen ja tasalaatuiseen arviointiin näyttötutkintojen suoritusvaiheessa.

Myös työelämä- arvioijat perehdytetään tutkinnonsuorittajan arviointiin. Jokaisen opiskelijan arviointi
perustuu ainoastaan tutkinnon perusteiden määräysten mukaisiin kriteereihin.

Avoimissa koulutuksissa koulutussuorituksen hyväksyminen saattaa perustua viranomaisen tai organisaation asettamaan kokeeseen tai tehtävään.

4.4 Syrjinnän ehkäisy opetuksessa

Syklissä opetuksen yhdenvertaisuus tarkoittaa moninaisuuden huomioimista niin opetusmenetelmissä,
opetusmateriaaleissa kuin opiskelijoihin suhtautumisessakin. Tavoitteena on, että Syklin opetustoiminta
tiedonlisäämisen ohella perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja noudattamiseen, demokratian ja
tasa-arvon edistämiseen, elinikäiseen oppimiseen tarvittavien valmiuksien edistämiseen, suvaitsevaisuu-teen ja kansainvälisyyteen sekä erilaisuuden hyväksymiseen ja arvostamiseen.

Opetustilanteissa noudatetaan seuraavia toimintaperiaatteita:
• syrjinnän ja epätasa-arvoisen toiminnan ehkäiseminen /varhainen puuttuminen
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustaminen
• kiusaamisen tunnistaminen ja sen poistaminen
• seksuaalisen häirinnän tunnistaminen ja poistaminen
• yhdenvertaisuuteen perustuvien opetuskäytäntöjen noudattaminen
• riittävä resursointi opetukseen ja ohjaukseen

5 Miten puuttua syrjintään ja kiusaamiseen?

Kiusaaminen ja syrjintä voi ilmetä eri muodoissa: ilmeinä, eleinä, sanoina tai tekoina. Se on huonoa käyt-täytymistä: mykkäkoulua, ivallisia kommentteja, eristämistä, mustamaalaamista, mielenterveyden kyseenalaistamista, piikittelyä, hyökkäämistä, nöyryyttämistä ja muuta käyttäytymistä, joka haittaa opiskelua. Sen
kohteena oleva henkilö kokee olevansa puolustuskyvytön.

Kiusaamisen kokemus on yksilöllistä. Eri ihmiset kokevat erilaiset tilanteet ahdistavina ja vaikeina hallita.
Kiusaamisen kohteena olemisesta puhuminen pelottaa. Kiusatulle on tärkeää tulla kuulluksi omassa asiassaan juuri sellaisena kuin hän tilanteen kokee. Jokainen kiusattu haluaisi varmistaa, ettei tilanne enää jatku ahdistavana tai mene vielä pahempaan suuntaan.

Hyvän ja huonon käyttäytymisen vaikutukset ja rajat eivät ole kaikille ihmisille selkeitä. Kaikki kiusaajat eivät itse tunnista olevansa kiusaajia. He eivät tunnista toisen ihmisen tunnereaktioita, omaa huonoa käyt-täytymistään tai pitävät omaa tapaansa toimia syystä tai toisesta oikeutettuna.

Jos havaitset kiusaamista tai syrjintää, toimi näin:

Kerro näkemästäsi ja tue kiusatuksi joutunutta
Jos näet tai kuulet häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi sopivalla tavalla. Puuttumalla toimit myös esimerkkinä toisille. Kerro havaitsemastasi kiusaamisesta tai syrjinnästä Syklin kouluttajalle tai muulle henkilöstölle, joiden velvollisuus on puuttua tilanteeseen ja viedä asia eteenpäin käsiteltäväksi. Voit myös tarvittaessa käyttää palautelomaketta tai ilmoituskanavaa. Mikäli epäasiallisesti käyttäytyvä on joku Syklin henkilökunnasta, ota yhteyttä suoraan Syklin rehtoriin. Jos et rohkene kiusaamistilanteessa mennä väliin, voit osoittaa myöhemmin puolustavasi kiusattua. Mene juttelemaan ja sano, että teko oli epäasiallinen. Näin osoitat, että välität. Tuen antaminen helpottaa kiusatun oloa, koska silloin hän kokee, ettei ole jäänyt yksin.

Toimi oman rohkeutesi rajoissa
Puutu kiusaamiseen tai epäasialliseen käytökseen omien kykyjesi mukaan, oman rohkeutesi rajoissa. Toimi, jos tunnet, että se on tilanteessa mahdollista ja itsellesi turvallista. Muista, että jos oppilaitoksessa tapahtuu epäasiallista käytöstä, vastuu tilanteesta on oppilaitoksen henkilökunnan ja viime kädessä rehtorin.

Millaista apua toivoisit itse?
Tilanteet ovat aina erilaisia, eikä niitä voi ratkaista tietyllä kaavalla. Kun huomaat kiusaamista tai syrjintää, pohdi mitä toivoisit muiden tekevän, jos olisit itse uhri. Sano sellaisia asioita, joita itse haluaisit kuulla vastaavassa tilanteessa. Kiusatulle on tärkeää, että häntä puolustaa joku vertainen, esimerkiksi opiskelutoveri.

Ole määrätietoinen mutta rauhallinen
Pysy rauhallisena, ole määrätietoinen. On tärkeää kuulla kiusatun mielipide siitä, mikä tässä tilanteessa auttaisi häntä kaikkein eniten.

Nopea ja tehokas puuttuminen varhaisessa vaiheessa voi lopettaa alkavan kiusaamiskierteen. Jokainen voi omien voimien ja taitojensa puitteissa antaa palautetta huonosti käyttäytyvälle.

6 Suunnitelman jalkauttaminen ja toteutumisen seuranta

Tämä Syklin opiskelijoiden tasa-arvosuunnitelma on laadittu Syklin yhteistoimintaryhmässä, ja se on esitelty Syklin johtoryhmässä koulutuspäälliköille, jotka vastaavat siitä, että heidän yksiköissään toimivat kouluttajat toimivat siten, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat opiskelijavalinnoissa, opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa. Suunnitelma on nähtävillä Syklin nettisivuilla.

Suunnitelman toteutumista seurataan opiskelijoiden palautekyselyillä ja tilastoinneissa, joissa seurataan opiskelijoiden ikä- ja sukupuolijakaumia.

Tämä suunnitelma päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Lisätietoja:
Oikeusministeriö: Yhdenvertaisuuslaki – esite
Oikeusministeriö: Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu
Opetushallitus: Esteettömästi toisen asteen opintoihin – opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun
Sisäasiain ministeriö: Oppia kaikille! – Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille 2013
Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvolaki pähkinänkuoressa

Kysy lisää

Mia O’Neill

toimitusjohtaja, rehtori