Hae sivuilta

Rekrytoivat koulutukset

Työvoimakoulutus on väylä uuteen uraan

Rekrytoivat koulutukset

Mahdollisuuksia uuteen uraan ja työhön

Syklin yritys- ja urapalvelut tarjoaa koulutustaustaltaan erilaisille ryhmille tutkintoon johtavia ja muita työvoimakoulutuksia, joiden avulla onnistut. Työvoimakoulutus on ollut osa tarjontaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista; näitä koulutuksia on järjestetty mm. Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa.

Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta ympäristöalan/kestävän kehityksen/laadun kehittämisen tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen sekä riittävä osaaminen työjaksolla toimimiseen. Soveltuva koulutustausta on esim. luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai tekninen.

F.E.C ja KEKO – ohjelmat

Further Educated With Companies F.E.C – ohjelma sekä  Kehittämiskoulutus KEKO ovat tehokkaita tapoja löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää opiskelijalta paikkaa yhteistyöyrityksestä. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta hän on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Järjestämme koulutusta kysynnän mukaan yhteistyössä eri ELY -keskusten ja TE -toimistojen kanssa.

Tutkintoon johtavat koulutukset

Hanki pätevyys ja nappaa työpaikka! Tutkintoon johtavien työvoimakoulutusten tavoitteena on työllistymismahdollisuuksien paraneminen. Mahdollisuus työllistymiseen kasvaa, kun hankit uutta osaamista, joka täydentää entistä. Pääset myös luomaan tärkeitä työelämän suhteita. Työvoimakoulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason työjakson yhteistyöyrityksessä – se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Järjestämme työvoimakoulutusta sekä korkeasti koulutetuille, että käytännön ammatteihin suuntautuville. Koulutusohjelmat kestävät keskimäärin puoli vuotta sisältäen tutkintoon tai osatutkintoon valmistavaa opiskelua ja työssäoppimista koulutussopimusorganisaatiossa. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa.

F.E.C -koulutusohjelman usein kysytyt kysymykset

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen osa-aikatyössä tai olen jäämässä työttömäksi?
TE-toimisto tarkistaa jokaisen hakijan tilanteen aina erikseen koulutuksen hakuvaiheessa eli soveltuuko hakija koulutusohjelmaan ja onko hänellä edellytykset tulla valituksi. Yleisesti ottaen työttömyysuhka on hyväksyttävä syy tulla valituksi koulutukseen, mikäli taustalla ei ole muita valintaan vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi keskeneräiset opinnot ja yrittäjyys voi tietyssä tilanteessa olla este.

Saanko opiskelun aikana palkkaa yrityksestä?
Minkälaisen korvauksen saan koulutusajalta? Koulutuksen aikana on oikeutettu tukeen, jota saa myös työttömänä ollessa. Opiskelija saa työttömyysetuutta koulutusjakson aikana, riippuen opiskelijan omasta sen hetkisestä tilanteesta, joko ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi korotusosa, jos koulutus mainitaan työllistymissuunnitelmassa ja ylläpitokorvaus. Määrän voi tarkistaa suoraan oman etuuden maksajalta. Yritys ei maksa palkkaa koulutusjakson aikana.

Joudunko itse etsimään työjaksopaikan vai autetaanko minua paikan etsimisessä?
Syklillä on olemassa oma verkosto, jonka kautta yrityksiä informoidaan/kontaktoidaan hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua ja myös koulutusohjelman aikana. Työjaksopaikan etsimisessä on tärkeää hakijan oma intressi, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos eli työjaksopaikka varmistuu. Ihannetilanne on hakijan omaa mielenkiintoa vastaava työjaksopaikka. Työjaksopaikan hakemisessa avustetaan. Opiskelijana koulutuksessa on vasta silloin, kun on hyväksytty hakijaksi viranomaistaholta ja työjaksopaikka on löytynyt ja koulutussopimus yritykseen/organisaatioon on tehty Syklin toimesta.

Onko koulutus maksullista yrityksille?
Yritys/organisaatio osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 000 eurolla (+ alv 24 %), koko ohjelman ajalta.

Miten F.E.C-koulutussopimus eroaa työsopimuksesta?
Opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen/organisaation koulutuksen aikana. Koulutusohjelman tavoitteena on opiskelijan työllistyminen.

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C 2020, Uusimaa

F.E.C (Further Educated with Companies) -koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen ympäristöalalla ja kestävän kehityksen edistämisen parissa sekä riittävä asiantuntijuus työjaksopaikassa suoritettavan työjakson toteuttamiseen. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen.

Kiertotalouden asiantuntija – koulutuksessa opiskelija perehtyy kiertotalouteen erityisesti oman osaamisalan näkökulmasta seuraavissa pääteemoissa:
1. Kiertotalouden kokonaiskuva
2. Kiertotalous eri toimialoilla
3. Kiertotalouden liiketoimintamallit

Katso esite »

Lue Uusiouutisten artikkeli kevään 2019 Kiertotalouden asiantuntija F.E.C-koulutusohjelmasta »

Hakuaika on päättynyt!

Uraohjaaja Hannele Hakala
puh. 050 536 1979 / hannele.hakala@sykli.fi

Lue opiskelijan kokemus: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C.

Petra Rinne, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Petra Rinne
Petra Rinne

Valmistuin filosofian maisteriksi biologian alalta 2018, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Tein satunnaisia työvuoroja myyjänä hakien samalla aktiivisesti omaa osaamistani vastaavaa työtä sitä kuitenkaan saamatta. Löysin TE-palveluiden sivujen kautta tiedon kiertotalouden asiantuntijan F.E.C.-koulutuksesta, joka koski Uudenmaan aluetta, kun itse asuin vielä Pohjois-Karjalassa. Kesällä 2020 tuli ajankohtaiseksi muutto Uudellemaalle avomiehen saatua puolen vuoden työpestin ja päätin heti, että hakeudun samalla F.E.C.-koulutukseen.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutus antoi paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tavoitteeni oli saada työkokemusta omaa alaani vastaavasta organisaatiosta  ja samalla lisätä osaamistani kiertotalouden saralla.
Saavutin molemmat tavoitteeni: pääsin puolen vuoden työjaksolle Suomen ympäristökeskus SYKEn mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen sekä opin Syklin koulutuksessa monipuolisesti kiertotaloudesta niin teorian kautta kuin alan ammattilaisten kertomana. Parasta on se, että työsuhteeni jatkuu koulutuksen jälkeen ja työtehtäväni tulevat laajentumaan ja koskemaan yhä lähemmin kiertotalouden teemoja.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Suomen ympäristökeskuksessa pääsin työskentelemään osana Reilu Ruokamurros -hankkeen panos-tuotos-mallin päivitystä. Tehtävänäni oli koota numeerista aineistoa eri ruokatuotannon toimialojen panosten käytöstä. Käytännössä työ oli hyvin monipuolista aineiston keräämistä eri lähteistä myös kontaktoiden elintarvikealan tuottajia sekä panosten laskentaa eri toimialatasoilla.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässämme on paljon eri-ikäisiä ja eri osaamistaustan ja työkokemuksen omaavia ihmisiä, mikä on tehnyt koulutuspäivistä entistä antoisampia. On ollut erittäin kiinnostavaa keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kun näkökulmat ovat monialaisia. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon kurssipäivien pitäjiltä, olen oppinut mielettömästi kurssikavereilta. Ilmapiiri on ollut yhtenäinen ja positiivinen, kun kaikilla on yhteinen halu oppia lisää kiinnostavasta kiertotalouden alasta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Koulutuspäivät ovat monipuolisia ja helposti lähestyttäviä. Päivät laaditaan opiskelijoita varten, joten niihin pystyy myös vaikuttamaan omalla aktiivisuudella. Tehtäviä on sopivasti ja vaativuustasoltaan ne ottavat huomioon eri lähtökohdat sekä omat kiinnostuksen kohteet.
Harjoittelupaikan saamiseen saa paljon tukea eikä sitä tarvitse etsiä yksin, jos ei ole ihan varma, mikä se oma suunta olisi. Oman työuran kartoittamiseen saa tukea kuten myös siihen, miten ottaa yhteyttä kiinnostavaan työpaikkaan. Itselläni oli toiveet päästä tutkimusorganisaatioon ja minulla kävi tuuri, että olin yhteydessä juuri silloin, kun lisäkäsille oli tarvetta. Etenemiseni kurssin alussa oli siis hyvin nopeaa, mikä yllätti täysin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Uskon, että koulutus on hyvä valinta kelle tahansa, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja kaipaa apua oman työuran kartoittamiseen. Erityisesti koulutus tuntuu olevan hyvä väylä alanvaihtajille ja meille, jotka syystä tai toisesta eivät valmistumisen jälkeen ole saaneet mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä.

FM Petra Rinne osallistui Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutukseen. 

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2020 Etelä- ja Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C -Further Educated with Companies -koulutus on suunnattu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille työnhakijoille, joilla on aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen parissa sekä riittävä asiantuntijuus työjaksopaikassa suoritettavan työjakson toteuttamiseen. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen.

Ajankohta

Koulutus ajalla 19.10.2020-19.4.2021
Hakuaika päättynyt.

Lisätiedot
F.E.C -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.

Sisältö
Projektit ja kestävä kehitys F.E.C -koulutuksessa opiskelija pääsee perehtymään projektitoimintaan, kiertotalouteen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan seuraavissa pääteemoissa:

· Projektityöskentely
· Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka sisältää mm. digitaaliset työkalut ja viestintää
· Kiertotalouden kokonaiskuva
· Kiertotalous eri toimialoilla
· Kiertotalouden liiketoimintamallit

Koulutus koostuu lähipäivistä, webinaareista, tiimipäivistä sekä etäopiskelupäivistä.

Katso esite »

Lue Uusiouutisten artikkeli kevään 2019 Kiertotalouden asiantuntija F.E.C-koulutusohjelmasta »

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2021, Varsinais-Suomi

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – Further Educated with Companies -koulutus on täydennyskoulutus, joka soveltuu korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaa-misen kehittämiseen kestävän kehityksen parissa. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä han-kittuna voi olla riittävä pohja osallistumiselle.

Projektit ja kestävä kehitys, teemana kiertotalous F.E.C -koulutuksessa opiskelija pääsee perehtymään projektitoimintaan, kiertotalouteen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan seuraavissa pääteemoissa:

  • Projektityöskentely
  • Kiertotalous
  • Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka sisältää mm. digitaaliset työkalut ja viestintää

Koulutuksen ajankohta

Koulutus kestää 120 arkipäivää. Koulutus alkaa 12.4.2021 (tai porrastetusti 1.3.2021 alkaen). Koulutus koostuu noin 20 koulutuspäivästä sekä noin 100 päivän työjaksosta yhteistyöyrityksessä lisäksi koulutuksessa on loma 5 pv. Koulutus koostuu webinaareista, lähipäivistä, tiimipäivistä sekä itsenäisistä etätyöpäivistä.

Haku
Huomio, haku on kaksivaiheinen!
Lähetä hakemus TE -toimistoon sekä Sykliin heti tai 26.2.2021. mennessä.

1) TE -toimisto: Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti www.te-palvelut.fi/koulutushaku sivujen kautta. Hakusanana toimii koulutuksen numerot: uranumero 696635

2) SYKLI: Lähetä CV ja lyhyt vapaamuotoinen hakemus pe-rusteluineen osoitteeseen hakemukset@sykli.fi Mainitse sähköpostiotsikossa, että haet Varsinais-Suomen F.E.C-koulutukseen.

Koulutuksesta järjestetään Teams -infotilaisuus tiistaina 19.1.2021 klo 13, jossa on mukana Syklin ja TE-toimiston edustaja. Teams-linkki infotilaisuuteen: https://bit.ly/342hrrM

Yritykset ja organisaatiot tekevät omien haastattelujensa perusteella lopulliset päätökset yhteistyön aloittamisesta. Lopullisen valinnan tekee oman alueesi työvoimatoimisto.

Katso esite »

Kysy lisää koulutuksesta:

Tiistaisin klo 10–12
Terhi Liettilä
p. 046 922 7696
terhi.liettila@sykli.fi

Torstaisin klo 11–12
Hannele Hakala
puh. 050 536 1979
hannele.hakala@sykli.fi

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2021, Varsinais-Suomi

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – Further Educated with Companies -koulutus on täydennyskoulutus, joka soveltuu korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaa-misen kehittämiseen kestävän kehityksen parissa. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä han-kittuna voi olla riittävä pohja osallistumiselle.

Projektit ja kestävä kehitys, teemana kiertotalous F.E.C -koulutuksessa opiskelija pääsee perehtymään projektitoimintaan, kiertotalouteen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan seuraavissa pääteemoissa:

  • Projektityöskentely
  • Kiertotalous
  • Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka sisältää mm. digitaaliset työkalut ja viestintää

Koulutuksen ajankohta

Koulutus kestää 120 arkipäivää. Koulutus alkaa 12.4.2021 (tai porrastetusti 1.3.2021 alkaen). Koulutus koostuu noin 20 koulutuspäivästä sekä noin 100 päivän työjaksosta yhteistyöyrityksessä lisäksi koulutuksessa on loma 5 pv. Koulutus koostuu webinaareista, lähipäivistä, tiimipäivistä sekä itsenäisistä etätyöpäivistä.

Hakuaika on päättynyt!

Katso esite »

Kysy lisää koulutuksesta:

Tiistaisin klo 10–12
Terhi Liettilä
p. 046 922 7696
terhi.liettila@sykli.fi

Torstaisin klo 11–12
Hannele Hakala
puh. 050 536 1979
hannele.hakala@sykli.fi

Lue opiskelijan kokemus: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C.

Johanna Niemi, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Johanna Niemi
YTM Johanna Niemi

Olen sisustussuunnittelun sekä sisustus- ja rautakauppamyynnin ammattilainen ja kansainvälisten suhteiden maisteri. Gradussani tutkin suomalaisen cleantech-viennin onnistumista. Ekologinen rakentaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän samalla, kun hakeuduin vienti-, projekti- ja hanketöihin. Päätin ehdottomasti hakea mukaan Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseen, kun koulutus tarjosi mahdollisuuden oppia syvemmin kiinteistökehitys- ja rakennusalaa.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Kiinnostavaa oli perinpohjainen perehtyminen rakennusalan kiertotalouden nykytilaan, tavoitteisiin ja toteutumiseen Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Koulutus antoi laajasti tietoa kiertotaloudesta, esimerkiksi alan projektityöskentelystä, viestinnästä, liiketoimintamalleista ja riskeistä mutta myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi prosessien hiilipäästöjen tarkkaan mittaamiseen. Vireän, kokeneen ja erityisen mukavan opintoryhmän sekä työpaikalla koulutuksen tutoroinnin yhteinen vuoropuhelu ja tiedonvaihto olivat erityinen lisä opiskeluun. Koronarajoitukset toivat osin haasteita sovittujen ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Olen projektikoordinaattori, toimihenkilönä työmaatoimistossa. Kiertotalouteen liittyen raportoin rakentamisen energiakulutuksen yrityksen seurantajärjestelmään tuoreiden vastuullisuustavoitteiden mukaan. Muissa tehtävissäni, mm. perehdytys ja kulkuluvat, kehitin työnteon prosessia tehokkaammaksi, eli nopeaksi, tarkaksi ja mielekkääksi. Koronarajoitukset otettiin jo alussa vakavasti ja se osaltaan toi haasteita kehittämistehtäviin.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Ensimmäiset helmikuun 2020 lähikoulutuspäivät pystyimme tutustumaan toisiimme kasvotusten. Juuri tämä taisi olla ratkaisevaa siinä, että koronan vuoksi täysin webinaareiksi muuttunut koulutus onnistui yhdessä mukavasti ja vireästi linjoja pitkin. Syklin tuki ja sparraus oli todella hyvää harjoittelupaikkojen löytämiseksi, kontaktoimiseksi ja saamiseksi.

YTM Johanna Niemi suoritti Projektit ja Kestävä kehitys F.E.C -koulutuksen, joka toteutettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueilla. Hän työllistyi YIT Suomi Oy:n toimitilarakentamiseen.  

Tutkintoon johtavat koulutukset

Ilmastonmuutoksen osaaja, tutkintoon valmistava koulutus, Helsinki

Hakuaika: 1.2.-14.3.2021
Koulutuksen ajankohta:
12.4.-17.12.2021
Koulutuspaikkakunta: Helsinki

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä globaaleista työtehtävistä juuri nyt. Onko tavoitteenasi työllistyä ja haluat vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Koulutuksemme kautta pääset näyttämään potentiaalisi sinua kiinnostavassa organisaatiossa ja samalla saat ajankohtaisen osaamisen ilmastonmuutoksesta. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työllistyt ilmastonmuutokseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Tästä koulutuksesta saat valmiudet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon osan suorittamiseen.

Lisätietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja tämän koulutuksen osaamisalasta ”Resurssitehokkuus” löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3792067/reformi/tiedot

Katso esite »

Yhteystiedot:

Emmi Sarttila
koulutuskoordinaattori, Yritys- ja urapalvelut, SYKLI
emmi.sarttila@sykli.fi / puh. 040 711 7171

 

Kestävän kehityksen johtaminen – laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, tutkintoon valmistava koulutus, Helsinki

Koulutuksen ajankohta: 1.3.-31.12.2021
Koulutuspaikkakunta: Helsinki

Koulutus on suunnattu korkeasti koulutetuille työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta kestävän kehityksen edistämiseen koko organisaation tasolla sekä sen käytännön toteutukseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmillä tai -ohjelmilla.

Tutkintoon johtavasta koulutuksesta saat valmiudet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Koulutuksen hakuaika on päättynyt.

Katso esite »

Lisätietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja tämän koulutuksen osaamisalasta ”Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen” löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3792067/reformi/tiedot

Lisätietoja:

Emmi Sarttila
koulutuskoordinaattori, Yritys- ja urapalvelut, SYKLI
emmi.sarttila@sykli.fi / 040 711 7171

 

Purkutyöntekijä 2021, osatutkintoon valmistava koulutus, Pirkanmaa

Koulutuksen ajankohta: 15.3. – 4.6.2021
Koulutuspaikkakunta:
Tampere

Rakennusala tarvitsee lajittelu- ja kierrätystaitoisia purkualan osaajia. Hae työvoimakoulutukseen ja hanki kilpailuvaltti työmarkkinoille.

Koulutuksessa opit purkutyön sekä rakennusjätteen käsittelyn ja kierrätyksen perusteet työpaikalla oppien. Samalla voit suorittaa ympäristöalan työtehtävissä toimiminen ja/tai materiaalien talteenotto ja hyötykäyttö -tutkinnonosat. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä mahdollisuus työllistyä.

Koulutuksen hakuaika on päättynyt.

Katso esite »

Lisätietoja:

Emmi Sarttila
koulutuskoordinaattori, Yritys- ja urapalvelut, SYKLI
emmi.sarttila@sykli.fi / 040 711 7171

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Uraohjaaja, yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Koulutuskoordinaattori, yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Emmi Sarttila

Emmi Sarttila

Koulutuskoordinaattori, yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

040 711 7171
Hanna Kukkonen

Hanna Kukkonen

Koulutuskoordinaattori, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 5995 619