Siirry sisältöön

YHDESSÄ ULKOLUOKKAAN! Ulko-opettajuuden vahvistaminen

Yhdessä ulkoluokkaan! oli Opetushallituksen rahoittama, maksuton täydennyskoulutussarja esi- ja perusopetuksen parissa työskenteleville henkilöille. Hanke juhlisti Syklin kymmenvuotista ulkona opettamisen taivalta ja ojensi kätensä Covid-19-pandemian aikana ulko-opetuksen pariin siirtyneille kasvattajille ja opettajille. Toteutimme hankkeen koulutukset vuoden 2023 aikana.

Hankkeen tavoitteet
Yhdessä ulkoluokkaan! -hankkeen tavoitteena oli lisätä opettajien ja kasvattajien ulkona opettamisen pedagogista osaamista ja valmiuksia. Oleellisena osana oli suunnitelmallisuuden, laadukkaan ja turvallisen toteutuksen sekä arvioinnin vahvistaminen. Kytkimme toiminnan EOPS:n ja OPS:n perusteisiin ja tutkittuun taustatietoon ulkona oppimisen hyödyistä.

Hankkeessa jalkautimme Ulko-opet ry:n käytännön kokemuksia ja teimme näkyväksi ulkona opettamista monipuolisena työtapana erilaisissa oppimisympäristöissä ja ryhmäkokoonpanoissa. Hanke tarjosi valmiita verkostoja, joissa jatkokehittää omaa ammatillista osaamista ja ulkona oppimisen pedagogiikan kehittämistä.

Hankkeen koulutukset
Hankkeessa oli viisi koulutusmoduulia, jotka henkilö saattoi suorittaa erikseen tai luoda oman/organisaation tarpeen mukaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutusmoduuleihin liittyi niin ennakko- kuin jälkitehtävät. Moduulit 1 ja 2 sopivat erityisesti ulkona toimimisen aloittelijoille. Syventävissä moduuleissa 3, 4 ja 5 vahvistimme opettajien ja kasvattajien pedagogista osaamista ja laajensimme erilaisten menetelmien sekä työtapojen käyttöä ulkona. Teemoina olivat eriyttäminen, digiosaaminen ja ympäristökasvatus.

Toteutimme kaikki hankkeen koulutukset vuoden 2023 aikana: kaksi ensimmäistä moduulia keväällä, loput kolme syksyllä. Lähikoulutuksia järjestimme 13 paikkakunnalla: Tampere, Turku, Jyväskylä, Kirkkonummi, Järvenpää, Mikkeli, Kuopio, Vaasa, Espoo, Kouvola, Pori, Oulu, Helsinki.

Koulutuksiin osallistui 417 henkilöä. Palaute koulutuksista oli pääosin erittäin hyvää. Valtaosa suosittelisi käymäänsä koulutusta. Osallistujat kokivat sisällöllisen ja menetelmällisen osaamisensa ulko-opetuksesta vahvistuneen.

Moduuli 1: Vahvasti kohti ulkoluokkaa! -webinaarit
Osallistavissa webinaarikoulutuksissa loimme pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle suunnitelmallisuuden, laadukkaan ja turvallisen toteutuksen sekä arvioinnin näkökulmasta. Koulutus avasi tutkimusperustaista tietoa ulkona opettamisen pedagogisista ja hyvinvointia lisäävistä ratkaisuista sekä loi vahvan linkin ympäristökasvatukseen. Koulutuksissa Ulko-opet ry:n asiantuntijat kertoivat lisäksi ulko-opetuksen arjesta ja erilaisista käytännöistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Moduuli 2: Tuumasta toimeen ja ulkoluokkaan
Menetelmäkoulutus käsitteli 1. moduulin teoriaa ja teemoja käytännössä, itse kokeillen. Kokonaisuus sisälsi monipuolisia menetelmiä ja käytännön ideoita, joita on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Koulutuksissa jaoimme monipuolisia menetelmiä arviointiin ja reflektioon oppilaiden kanssa. Kouluttajina toimivat Ulko-opet ry:n asiantuntijat yhdessä Syklin kouluttajan kanssa.

Moduuli 3: Ulkoluokka helpottaa eriyttämistä
Ulko-oppimisympäristöt ovat joustavia, ja niissä voidaan hyödyntää monenlaisia pedagogisia menetelmiä. Ulkona on tilaa erikokoisille ryhmille ja erilaisille toimintamuodoille. Eriyttäminen on ulkona luonteva tapa toimia; ulkoluokka tukee kaikenlaisten oppijoiden tarpeita. Koulutusosion tavoitteena oli antaa konkreettisia keinoja erilaisten eriyttämisen tapojen ja tasojen hyödyntämiselle ulko-opetuksessa.

Moduuli 4: Digi innostaa ulkoluokkailemaan
Luonnosta voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Digimenetelmillä voidaan tukea lapsille luontaisia toimintatapoja ihmetellä, tutkia ja havainnoida ympäristöään. Koulutusosiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdisti ympäristökasvatuksen, liikkumisen ja digitaaliset työvälineet (mm. Seppo.io, iNaturalist). Koulutusosion tavoitteena oli monipuolistaa ympäristökasvatuksen digipedagogisia menetelmiä perusopetuksessa.

Moduuli 5: Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin
Kaikki ulkona tapahtuva opetus ei ole automaattisesti ympäristökasvatusta. Mihin tulisi kiinnittää huomiota niin opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kuin oppimisympäristön valinnassa laadukkaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Koulutusosion tavoitteena oli tukea EOSP:n ja OPS:n arvoperustaan sitoutumista ulkona oppimisen kautta ja tarjota työkaluja koko työyhteisön kestävyyden kehittämiseen. Koulutuksessa tutustuimme Vihreä lippu -ohjelman materiaaleihin, hyviin tosielämän esimerkkeihin sekä käytännön harjoituksiin ulkona.

Hankkeen toteuttajat
Yhdessä ulkoluokkaan! oli Suomen ympäristöopisto Syklin hallinnoima hanke, jossa koulutuskumppaneina olivat Ulko-opet ryYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja Ilona IT OySuomen Ympäristö- ja luontokoulujen liitto ry oli mukana hankkeessa Mappa-materiaalipankin OPS-kytkennän kehittämisen kautta sekä hankemateriaalin levittämisen tukena.

Yhdessä ulkoluokkaan! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja esi- ja perusopetuksen parissa työskenteleville henkilöille. Hanke juhlistaa samalla Syklin kymmenvuotista ulkona oppimisen taivalta ja ojentaa kätensä Covid-19 pandemian aikana ulko- opetuksen pariin siirtyneille kasvattajille ja opettajille. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Kysy lisää

Leena Honkasalo

koulutuspäällikkö, ympäristö- ja kestävyyskasvatus