Siirry sisältöön

YHDESSÄ ULKOLUOKKAAN! Ulko-opettajuuden vahvistaminen

Yhdessä ulkoluokkaan! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja esi- ja perusopetuksen parissa työskenteleville henkilöille. Hanke juhlistaa samalla Syklin kymmenvuotista ulkona oppimisen taivalta ja ojentaa kätensä Covid-19 pandemian aikana ulko- opetuksen pariin siirtyneille kasvattajille ja opettajille. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Hankkeen tavoitteet

Yhdessä ulkoluokkaan! -hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien ja kasvattajien ulkona oppimisen pedagogista osaamista ja valmiuksia. Oleellisena osana on suunnitelmallisuuden, laadukkaan ja turvallisen toteutuksen sekä arvioinnin vahvistaminen. Toiminta tulee kytkeä EOPS:n ja OPS:n perusteisiin ja tutkittuun taustatietoon ulkona oppimisen hyödyistä.

Hankkeessa jalkautetaan Ulko-opet ry:n jäsenten käytännön kokemuksia ja tehdään näin näkyväksi ulkona oppimista monipuolisena työtapana erilaisissa oppimisympäristöissä ja ryhmäkokoonpanoissa. Hankkeessa syvennytään lisäksi ulkona oppimisen tuomiin hyötyihin eriyttämisen tukena sekä digiosaamisen ja ympäristökasvatuksen tavoitteiden vahvistamiseen osana säännöllistä ulko-opetusta. Hanke tarjoaa samalla valmiita verkostoja, joissa jatkokehittää omaa ammatillista osaamista ja ulkona oppimisen pedagogiikan kehittämistä. Yhdessä ulkoluokkaan! hankkeen kohderyhmänä ovat ulkona toimimisen aloittelijat.

Hankkeen koulutukset

Hankkeessa on viisi koulutusmoduulia, joita voi suorittaa erikseen tai luoda oman/organisaation tarpeen mukaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutusmoduuleihin liittyy niin ennakko- kuin jälkitehtävä. Koulutukset löytyvät Syklin koulutuskalenterista hakusanalla ”ympäristökasvatus”.

KEVÄT 2023

Moduuli 1: Vahvasti kohti ulkoluokkaa! -webinaarit alkuvuodesta 2023 

Osallistavissa webinaarikoulutuksissa luodaan pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle suunnitelmallisuuden, laadukkaan ja turvallisen toteutuksen sekä arvioinnin näkökulmasta. Koulutus avaa tutkimusperustaista tietoa ulkona opettamisen pedagogisista ja hyvinvointia lisäävistä ratkaisuista sekä luo vahvan linkin ympäristökasvatukseen. Koulutuksissa Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat kertovat lisäksi ulko-opetuksen arjesta ja erilaisista käytännöistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Moduuli 2: Tuumasta toimeen ja ulkoluokkaan

Menetelmäkoulutus käsittelee 1. koulutusosan teoriaa ja teemoja käytännössä ja itse kokeillen. Kokonaisuus sisältää monipuolisia menetelmiä ja käytännön ideoita, joita on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Koulutuksissa jaetaan monipuolisia menetelmiä arviointiin ja reflektioon oppilaiden kanssa. Kouluttajina toimivat Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat yhdessä Syklin kouluttajan kanssa.

SYKSY 2023

Syventävissä moduuleissa vahvistetaan opettajien ja kasvattajien pedagogista osaamista ja laajennetaan erilaisten menetelmien sekä työtapojen käyttöä ulkona. Teemoina ovat eriyttäminen, digiosaaminen ja ympäristökasvatus.

Moduuli 3: Ulkoluokka helpottaa eriyttämistä

Ulko-oppimisympäristöt ovat joustavia ja niissä voidaan hyödyntää monenlaisia pedagogisia menetelmiä. Ulkona on tilaa eri kokoisille ryhmille ja erilaisille toimintamuodoille. Eriyttäminen on ulkona luonteva tapa toimia- ulkoluokka tukee kaikenlaisten oppijoiden tarpeita. Koulutusosion tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja erilaisten eriyttämisen tapojen ja tasojen hyödyntämiselle ulko-opetuksessa.

Moduuli 4: Digi innostaa ulkoluokkailemaan

Luonnosta voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Digimenetelmillä voidaan tukea lapsille luontaisia toimintatapoja ihmetellä, tutkia ja havainnoida ympäristöään. Koulutusosiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää ympäristökasvatuksen, fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet (mm. Seppo.io, ThingLink). Koulutusosion tavoitteena on monipuolistaa esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen digipedagogisia menetelmiä.

Moduuli 5: Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

Kaikki ulkona tapahtuva opetus ei ole automaattisesti ympäristökasvatusta. Mihin tulisi kiinnittää huomiota niin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa kuin oppimisympäristön valinnassa laadukkaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Koulutusosion tavoitteena on tukea eopsin ja opsin arvoperustaan sitoutumista ulkona oppimisen kautta ja tarjota työkaluja koko työyhteisön kestävyyden kehittämiseen. Koulutuksessa tutustutaan Vihreän lippu -ohjelman materiaaleihin, hyviin tosielämän esimerkkeihin sekä käytännön harjoituksiin ulkona.

Hankkeen toteuttajat

Yhdessä ulkoluokkaan! on Suomen ympäristöopisto Syklin hallinnoima hanke, jossa koulutuskumppaneina ovat Ulko-opet ry, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja Ilona IT Oy. Suomen Ympäristö- ja luontokoulujen liitto ry on mukana hankkeessa Mappa materiaalipankin OPS kytkennän kehittämisen kautta sekä hankemateriaalin levittämisen tukena.

Koulutukset

Ei tällä hetkellä avoimia koulutuksia.

Kysy lisää

Leena Honkasalo

koulutuspäällikkö, ympäristö- ja kestävyyskasvatus