Siirry sisältöön

Tulevaisuudessa ympäristökasvattajia toimii kaikilla aloilla

Julkaistu: 4.7.2022

Anna Haukka ja Elina Hinkkanen

Tietoisuus tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollisuuksista luo meille vastuun ajatella pidemmällä aikavälillä. Kun teemme tulevaisuuteen suuntaavaa työtä, teemme samalla valintoja siitä minkälaista tulevaisuutta luomme. Ympäristökasvatuksessa opetamme, miten saadaan aikaan ympäristövastuullisuutta kaikessa ihmisten toiminnassa. Ympäristökasvatuksen avulla saadaan aikaan toimintaa luonnon ja kestävän kulttuurin puolesta, kuten kouluttajamme Satu ja Maarit blogissaan kirjoittavat.

Ympäristökasvatus saa aikaan kestävyysmuutosta kaikilla aloilla

Vuonna 2021-juhlimme 10-vuotiasta ympäristökasvatukseen painottuvaa ympäristöalan erikoisammattitutkintoa. Pohdimme tulevaisuuden ympäristökasvatusta SYKLIn ympäristö- ja kestävyyskasvattajien tiimillä, ja visioksi muodostui ympäristökasvatuskentän laajentaminen. Haluamme juurruttaa uudenlaisia viisaampia toimintatapoja osaksi ihmisten toimintaa ympäristökasvatuksen keinoja käyttäen.

Kiteytimme vision kymmenen vuoden päähän seuraavasti:

”Vuonna 2031 ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen
näkökulma ja tavoitteet ovat luonteva osa yhteiskunnallista ja ammatillista ajattelua, myös muilla kuin kasvatusaloilla.”

Koulumaailmassa opetussuunnitelma tukee vahvasti ympäristökasvatusta

Koulujen opetussuunnitelmiin sisältyy jo nyt vaatimus aidoissa ympäristöissä toimimiseen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattamiseen. Ekososiaalinen sivistys, eli ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ovat keskiössä laaja-alaisissa oppimistavoitteissa. Vaikuttavaan ympäristövastuullisuuden muutokseen tarvitaan ympäristökasvattajan ammattitaitoa. Ammattitaidolla voidaan saada aikaan sosiaalisesti yhdenvertaista ympäristövastuullisuutta ja poistaa rakenteellisia esteitä esimerkiksi pedagogisia ja hyvinvointihyötyjä tarjoavalta ulkona oppimiselta.

Ympäristövastuullisten toimintatapojen jalkauttamisella on kiire kaikilla aloilla

Ympäristökasvatusta toteuttavia muutosagentteja tarvitaan tällä hetkellä kipeästi joka alalla, jotta kestävät arvot ja taidot jalkautuvat nopeasti käyttöön. Ympäristökasvatuksen ammattilaisten tulee kouluttaa ympäristövastuullisuutta ja valmiutta kestävyysmuutokseen siten, että siitä tulee pysyvä osa eri alojen työkulttuuria. Lisäksi ympäristökasvatusta tunteva voi tehdä muutostyötä yhdessä esimerkiksi viestinnän, johtamisen ja taidekentän kanssa. Vision mukaan ympäristökasvatus on jatkossa arvostettu osa osaamispalettia jokaisella koulutusalalla. Ympäristövastuullisuus ja kestävyyskriisin ratkaisujen luominen on sosiaalinen normi riippumatta siitä, miten ja minkälaisten arvojen mukaan muutoin elää ja missä ammatissa toimii.

YK:n Agenda 2030 -kestävyystavoitteiden, ja esimerkiksi luontoteemaisen IPBES-raportin keinovalikoiman mukaisesti, tarjoamme ammattilaisille keinoja oppia ympäristövastuullisuutta ja luoda vaikuttavaa ymmärrystä ihmisten ja ympäristömme suhteesta. Samalla aikaansaadaan konkreettisia kestäviä tekoja, joilla esimerkiksi pienennetään ilmastopäästöjä vähentämällä ruokahävikkiä, valitsemalla kestäviä energialähteitä ja liikkumismuotoja. Suomen ilmastopaneelin arvion mukaan, jokaisen tulisi pienentää ilmastopäästöjään keskimäärin 70 % vuoteen 2035 mennessä. Näin suuren muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan päämäärätietoista työskentelyä yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Laadukas koulutus ympäristökasvatusosaamisen pohjana

Syklin ympäristökasvattajan tutkintokoulutuksiin 10 vuoden aikana osallistuneet opiskelijat tulevat erilaisista organisaatioista, ja he ovat vaikuttaneet omilla kentillään ympäristökasvatuskulttuurin kehittymiseen voimakkaasti. Kaikki heidän tekemänsä työ edesauttaa jokaista oppimaan ympäristövastuulliseksi.

Keväällä 2022 olemme jatkaneet työtämme ympäristökasvatuksen osaamisen lisäämiseksi pilotoimalla kulttuurialalle sekä ammatilliseen koulutukseen suuntautuvia ympäristöalan erikoisammattitutkinnon koulutuksia. Jatkamme myös monialaisten ympäristökasvatuskoulutusten järjestämistä ulkona oppimisen painotuksella eri puolilla Suomea, syksyllä 2022 pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Me SYKLIn ympäristökasvatuksen kouluttajat hyödynsimme SITRAn kehittämää Tulevaisuustaajuus-menetelmää, pohtiessamme millaista ympäristökasvatusta tulevaisuudessa tarvitaan.

Kirjoittajat Anna Haukka ja Elina Hinkkanen toimivat Syklissä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen kouluttajina.

Lähteitä:
SITRAn Tulevaisuustaajuus-menetelmä: www.tulevaisuustaajuus.fi
Agenda 2030: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet
IPCC-ilmastoraprotin infografiikat: https://www.ilmasto-opas.fi/ipcc-infografiikat
IPBES-raportti: https://www.syke.fi/download/noname/%7B1FCCF1C5-8E06-4C84-9ABC-86FE2FF37444%7D/146458
HS, Suomalaiset kuluttavat yhä enemmän, vaikka kotitalouksien päästöjen pitäisi pienentyä valtavasti hiilineutraaliuiden saavuttamiseksi: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008091829.html

SYKLIn ympäristökasvattajien aiheeseen liittyvät blogit:
Ympäristökasvattaja saa aikaan toimintaa luonnon puolesta
Kulttuuri ei ole pysyvää, se on ennen kaikkea tapa sopeutua
Kestävän tulevaisuuden rakentamisesta läpileikkaava teema ammatilliseen koulutukseen 
Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

Viimeisimmät blogikirjoitukset