Siirry sisältöön

Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

Julkaistu: 8.6.2021

Ulla Myllyniemi ja Virpi Jussila

Niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin ympäristökasvatus kuuluu kiinteänä osana laadukkaaseen kasvatus- ja opetustyöhön ja sille asetettuihin tavoitteisiin. Perustuuhan molempien opetussuunnitelmien arvopohja ekososiaaliselle sivistykselle.

Myös ulkona oppiminen on monessa kohdin kytköksissä nykyisiin opetussuunnitelmiin. Uudistusten jälkeen kiinnostus ulko-opetusta kohtaan onkin kasvanut, ja kiinnostusta on entisestään lisännyt meneillään oleva koronapandemia.

Ulko-opetuksen ja ympäristökasvatuksen kytkökset toisiinsa

Ulko-opetuksen voidaan nähdä sijoittuvan hyvin ympäristökasvatuksen kenttään ja jopa aivan sen ytimeen: oikeastaan sinne, mistä ympäristökasvatustyö alkaa.

Seuraavaksi lähestymmekin ulko-opetusta ja ympäristökasvatusta ja niiden välistä yhteyttä kahden teoreettisen mallin kautta.

Ekososiaalisen sivistyksen malli opetussuunnitelman arvopohjana

Arto O. Salosen ja Marjatta Bradyn ekososiaalisen sivistyksen arvomallin pohjana on luonto, joka on elinehto kaikelle elämälle maapallolla ja luo reunaehdot globaalille talouskasvulle. Ulko-opetuksenkin voidaan katsoa pohjautuvan ekologisen sivistyksen malliin, sillä ulko-opetuksella voidaan mahdollistaa lapsille luontosuhteen kehittyminen viemällä heidät ulos luontoon.

On hyvä ymmärtää, että luonnon tuomia kokemuksia ja elämyksiä ei voi omaksua kirjoista, lajintunnistusoppaista eikä mahtavimmistakaan luontoelokuvista. Havainnointi, tutkiminen, ihmettely ja luonnosta nauttiminen antavat tähän avaimet.

Luontoyhteys ei synny kuin herkistämällä lapsi itse luonnolle. Vain tämän yhteyden myötä voi herätä ymmärrys siitä, kuinka luonnon kantokyvyn on oltava taloustoimintamme perusta.

Lue lisää Ekososiaalisen sivistyksen mallista.

Palmerin puumalli laadukkaan suunnittelun ja arvioinnin työkaluna

Joy. A. Palmerin kehittämä puumalli (1998) sopii hyvin kuvaamaan luontotoiminnan linkittymistä ympäristökasvatukseen. Mallissa puun juuret pureutuvat lapsen merkittäviin elämänkokemuksiin sekä kehitysvaiheeseen luoden pohjan muulle kasvatustyölle.

Puun moniosainen latvus koostuu kolmesta eri ympäristökasvatuksen keskeisestä osa-alueesta: oppimisesta ympäristössä ja ympäristöstä sekä toimimisesta ympäristön puolesta. Näiden tulisi toteutua tasavertaisesti.

Ulko-opetuksessa lapset kartuttavat tietoa luonnosta havaintojensa ja kokemustensa kautta ja näin heidän luontosuhteensa syvenee. Tällöin halu toimia luonnon puolesta vahvistuu. Tässä prosessissa opettajalla on tärkeä rooli kasvattaa lapsia luonnon kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen sekä toimia mallina heille.

Lue lisää Loikkaa ulkoluokkaan – opas ulkona opettamiseen -kirjasta s. 13.

Ulko-opetus laadukkaan ympäristökasvatuksen mahdollistajana

On hyvä ymmärtää, että vaikka ulko-opetuksen ja ympäristökasvatuksen arvopohja voi olla sama, ne eivät silti ole toistensa synonyymejä. Kaikki ulko-opetus ei ole ympäristökasvatusta, eivätkä kaikki ympäristökasvatuksen tavoitteet toteudu ulko-opetuksena. Liikumme siis ulko-opetuksen ja ympäristökasvatuksen rajapinnoilla.

Ulko-opetus mahdollistaa oppimisympäristönsä puolesta kokemuksellisen ja toiminnallisen ympäristökasvatuksen. Kaikki ulko-opetus ei kuitenkaan ole automaattisesti ympäristökasvatusta.

Otetaan esimerkiksi sanaluokat, jotka voidaan tuoda valmiina oppikirjatehtävänä ulos. Onko se ympäristökasvatusta? Mutta entäpä sitten, jos sanaluokkia opetetaan ryhmätyönä luontoa havainnoimalla? Tällöin ympäristökasvatuksen voidaan nähdä toteutuvan. Tehtävä kannustaa tarkempaan luonnon havainnointiin ja nimeämiseen.

 

adjektiivit luonnossa

Luonto voi siis toimia pelkästään ulkona tapahtuvan opetuksen näyttämönä. Tällöin ympäristökasvatuksen rooli on vähäinen. Toisaalta luonto voi olla myös opetuksen kohde ja sen inspiraation lähde. Tällöin kontakti luontoon on luonnollisesti vahvempi.

Eli voidaan todeta, että säännöllinen, luonnon toiminnassaan huomioiva ulko-opetus lisää lasten havainnointikykyä ja vahvistaa luontosuhdetta. Se taas on ympäristökasvatusta parhaimmillaan.

Ympäristökasvatukseen on tärkeää tunnistaa kuuluvan myös paljon laajempi kirjo toimintoja kuin vain ulkona tapahtuva toiminta. Silti näiden kahden välinen suhde on vahva. Molemmat panostavat toiminnallisuuteen, kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen toimintatapoina.

Myös tavoite on sama: luontosuhteen rakentaminen ja kasvu kohti kestävää elämäntapaa.

Kanna kortesi kekoon ja lähde ulos!

Päätös lähteä ulos on ensimmäinen askel kohti paremman ympäristösuhteen rakentamista. Lähiluonnossa toimimalla voimme hoitaa myös omaa luontosuhdettamme.

Lupaamme, että ulkona toimiminen palkitsee ja avaa uusia mahdollisuuksia niin työhyvinvointiin kuin muunkin jaksamisen tukemiseen. Ja kaiken huipuksi ulkona opettaminen on kivaa!

Tule mukaan inspiroitumaan!

15.-17.6.2021 järjestetään ULOS – UT – OUT -suurtapahtuma, joka kokoaa satoja opettajia, kasvattajia, ohjaajia, päättäjiä ja tutkijoita etsimään yhdessä polkuja kestävään tulevaisuuteen ja innostumaan ulkona oppimisesta.

Tervetuloa mukaan!

 

Ulos-ut-out-logo

 

Viimeisimmät blogikirjoitukset