Siirry sisältöön

Opiskelijan äänellä

Kädet yhdessä.

Hankkeen 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää kehittävät uudenlaisia ja innovatiivisia malleja opiskelijoiden osallisuuden, osaamisidentiteetin, toimintakyvyn ja arjentaitojen vahvistamiseen. Lisäksi kehitämme erilaisiin oppimisympäristöihin osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, hyvinvointityön osaamista ja toimintakulttuurin johtamista. Verkostohankkeen kehittämistyö vahvistaa opiskelijan osallisuutta ja osallistumista sekä henkilöstön osaamista yhteiskehittämisen, koulutuskokonaisuuksien sekä tiiviin ja toiminnallisen verkostoyhteistyön avulla.

Hankkeen tuloksena hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasavertaiset osallistumismahdollisuudet ja toimintakyky vahvistuvat opiskelijan arjessa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tuen, positiivisenpedagogiikan ja hyvinvoinnin johtamisen osaaminen vahvistuu.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on neljä pääteemaa, joilla on omat tavoitteensa.

1. Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.
Tavoitteena on luoda uusia ja innovatiivisia osallisuuden toimintamalleja opiskelijakuntatoiminnan rinnalle. Mallit tukevat opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joiden avulla opiskelijat voivat aiempaa aktiivisemmin osallistua päätöksen tekoon ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin.

2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
Tavoitteena on mallintaa opiskelijoiden sosiaalista kiinnittymistä ja hyvinvointia sekä opiskeluturvallisuutta tukevia ja yhtenäisiä rakenteita sekä toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden hyvinvointi- ja yhteisöllisyysosaamisenkehittäminen sekä menetelmien tuntemuksen lisääminen.

3. Arjenhallinnan vahvistaminen.
Tavoitteena on luoda pedagogisia toimintamalleja, joilla vahvistetaan erityisesti aloittavien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tulevaisuususkoa ja minäpystyvyyttä. Toimintamalleilla tuetaan mm. opiskelijoiden elämänhallintaa, hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, itseohjautuvuusvalmiuksia sekä opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisen taitoja.

4. Oppilaitosyhteisön hyvinvointia vahvistavan toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittäminen yhdessä opiskelijoiden ja muiden oppilaitoksen toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on uudistaa pedagogisia ohjelmia tuomalla niihin Agenda 2030 mukaisia sosiaalista kestävyyttä lisääviä sisältöjä.

Hankkeen toteutus

Kartoitetaan opiskelijoiden näkemyksiä omista vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Mallinnetaan opiskelijoiden oppilaitosyhteisöön kiinnittymistä sekä hyvinvointia tukevia rakenteita. Vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden hyvinvointi, ja yhteisöllisyysosaamista. Suunnitellaan ja pilotoidaan uusia malleja vaikuttamistilanteissa sekä testataan opiskelijoiden kanssa erilaisia osallistavia menetelmiä.

Osa toimijoista päivittää ja uudistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Kehitetään opiskelijakunta- ja tiedottajaopiskelijatoimintaa, perustetaan koulutusalakohtaisia ryhmiä ja opiskelijalähtöisiä teema-/kehittämisryhmiä. Vahvistetaan näkemystä oppimisyhteisön hyvinvoinnin johtamisesta ja sekä yhteistyön rakenteita esimerkiksi opiskelijoiden opintopolkujen osalta.

Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen kesto: 01.01.2023 – 30.04.2025

Kysy lisää

Anna Kettunen

vararehtori