Siirry sisältöön

Yhteistyöjohtaja Nina Maarit Partanen rakentaa vaikuttavuudelle perustuvaa yhteistyötä

Julkaistu: 9.6.2023

Nina Maarit Partanen

Nina Maarit Partanen aloitti 1.6. yhteistyöjohtajana Syklissä vastuualueenaan kumppanuudet, tuotekehitys ja kehittämishankkeet. Hänen tehtävänään on luoda mahdollisuuksia uusien ideoiden ja kytköksien syntymiselle sekä suunnitella ja toteuttaa myynnin ja yhteistyön avauksia ja huolehtia vuorovaikutuksesta ja keskustelusta muun Syklin henkilöstön kanssa. Lue Nina Maaritin ajatuksia uuteen rooliin astumisesta! 
 

Benjamin Frankliniä pidetään Yhdysvaltojen kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimpana henkilönä. Vuonna 1727 hän perusti 21-vuotiaana Juno-nimisen ryhmän, joka kokoontui aina perjantaisin. Ryhmään jokainen toi vuorollaan kysymyksen käsiteltäväksi. Tavoitteena oli keskenään kehittää ratkaisuja havaittuihin epäkohtiin. Kyseisestä kerhosta syntyi Amerikan filosofinen seura. Franklin perusti sen jälkeen useita ryhmiä kumppanuusperiaatteella, mikä johti myöhemmin ensimmäisen vapaapalokunnan, ensimmäisen vakuutusyhtiön ja ensimmäisen julkisen sairaalan syntymiseen.  

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF tapahtuma viikko on käynnissä ja vastaavanlaisia Juno-ryhmiä kokoontuu parhaillaan. Haasteiden kokonaisvaltaisuudesta ja systeemisyydestä seuraa se, että toimijoiden on tehtävä yhä tiiviimpää yhteistyötä. Yksinomaan EU:n Kiertotalousohjelman toimeenpano on synnyttänyt uutta regulaatiota, joista kukaan organisaatio ei yksin selviä. Konkreettinen esimerkki on tuotesuunnittelua koskeva regulaatio, jossa koko tuotteen elinkaaren matka tulee datan avulla tehdä seurattavaksi. Tavoitteet ja kriteerit kumppanuuksille koko arvontuotantoketjussa määritellään uusiksi. Tarvitaan johtajuutta, joka yhdistää toimijoita, osaamista ja resursseja.  Yhteistyöalustat ovat työkaluja datan keruuseen, oivallusten jakamiseksi ja oppimisen nopeuttamiseksi. Yhteistyöstä on tullut elinehto! 

Ideasta vaikuttavuuteen 

Viimeisimmän  Impact Investor Survey -tutkimuksen (2022) mukaan maailmanlaajuisen vaikuttavien sijoitusten markkinan koko on 1,164 biljoonaa USD. Vaikuttavien sijoitusten ja hallinnoitavan varallisuuden kasvu viittaa siihen, että yritykset ovat ottaneet globaalin vaikuttavuuden yhdeksi keskeiseksi strategiseksi kärjeksi.  

Entä jos perustamme kumppanuuksille rakentuu ajatukselle – ideasta vaikuttavuuteen eikä ideasta tulokseen? Miten kehittymisemme, strategiset valintamme ja tiimien kokoonpano muuttuisivat tällöin? Mielestäni vallankumouksellista tässä lähestymistavassa on se, että vaikuttavuuden kohde yltää toiminnan menestymisen tuolle puolelle.  Vaikuttavuusskenaarioiden integroimisessa katse suunnataan yli toimialan, liikeidean ja monesti yli oman eliniän. Luonto on nyt uusi sidosryhmä vaikuttavuuden arvioinnissa. Se on edesauttanut uuden ajattelutavan syntyä, jossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat ja ympäristövaikutukset toiminnan kokonaisuudessa ja päätöksenteossa.  Tämä yhteinen planetaaristen kestävyysrajojen oppikoulu tarkoittaa materiaalisesta yltäkylläisyydestä poisoppimista kohti hetkellistä materiaalista niukkuutta. Sanon näin siksi, että uskon niukkuuden olevan portti kohti kestäviä innovaatioita ja uutta kiertotalous- ja hyvinvointijärjestelmää. 

Kumppanuusperiaatteet Syklissä 

Syklissä haluamme turvata tulevaisuutemme ja viedä eteenpäin muutosta kohti kestävämpää maailmaa lisääntyvän osaamisen, aktiivisuuden ja vastuullisuuden avulla. Vaikuttavuudelle perustuva yhteistyö tähtää vihreän siirtymän toteuttamiseen keskittymällä työelämän kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamisen kasvattamiseen. Kehittämishankkeilla on tässä työssä keskeinen rooli. Yhteistyökumppaneiden kanssa kehitämme uusia työvälineitä, tuotteita, toimintamalleja ja osaamista. Näin toteutamme osaltamme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 17 (Yhteistyö ja kumppanuus). Olemme jäseniä yli 30 paikallisessa verkostossa ja vahvasti mukana kiertotalouden ekosysteemeissä. Toimintaamme tukee kehittyvä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.  

Kuinka yhteistyön vaikuttavuutta mitataan? 

Syklin teettämän Luottamus&maine tutkimuksen (2022) perusteella sidosryhmät arvioivat Syklin toiminnan ja maineen erinomaiseksi. Toiminnassamme toteutuu joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Tutkimus myös vahvisti havaintoamme siitä, että suuren yleisön keskuudessa olemme vielä suhteellisen tuntematon toimija, joten tehtävää riittää. On hyvä muistaa, että on helpompaa saavuttaa erinomaisuus kuin ylläpitää sitä. Joten tarve reflektiolle ja seurannalle on ilmeinen. Vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää selkeitä tavoitteita. Yhteistyölle asetettuja mittareita ovat perinteisesti tuloksellisuus, sidosryhmäpalautteet ja kumppanuuksien määrä ja laatu. Yhteistyön ja verkoston tuottamaa lisäarvoa voidaan indikoida myös seuraavien tekijöiden avulla tapahtumat ja yhteistyöfoorumit, uudet kehitysideat, hankkeiden ja innovaatioiden määrä, resurssitehokkuus, toimijoiden synergia ja moninaisuus. Syklissä analysoimme tehtyä työtä SDG Impact Assesment Tool:n avulla.  

Yhdistävä johtajuus 

Yhdistävä johtajuus tarkoittaa ihmisten, tiimien ja organisaatioiden valmentamista saavuttamaan tavoitteitaan. Astun tehtävääni tukenani seuraavat kumppanuusperiaatteet: 

  1. Sillanrakennus 

Yhteistyömme on monialaista, mikä mahdollistaa uusien kytköksien luomisen. Toimimme sillanrakentajina. jotka linkittävät ihmisiä, tiimejä ja asioita yhteen luoden samalla uutta luovaa energiaa ja toimintaa. Yhdistämällä voimamme, jakamalla ideoita ja resursseja voimme moninkertaistaa vaikutuspotentiaalimme. 

  1. Dialogi ja osallisuus 

Mahdollistamme tilan ja ajan dialogille ja oppimiselle. Yhdessä ajattelemisen taito ja yhdessä tekeminen muodostavat syklin. Jotain selittämätöntä alkaa tapahtua, kun ihmiset kohtaavat säännöllisesti. Osallisuus edellyttää luottamuksen ja merkityksellisyyden ilmapiiriä. Vaikutukset näkyvät aluksi energiatason kohoamisena ja myöhemmin ajattelun ja toiminnan muutoksena. 

  1. Tulevaisuusorientoituneisuus 

Tavoitteenamme on tukea yhteiskuntaa uudistavaa oppimista. Kuvittelemme tulevaisuuksia yhdessä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa, josta esimerkkinä on Syklin Tulevaisuusfoorumi. Tapahtuma kokoaa yhteen laajasti Syklin sidosryhmiä; opiskelijoita, alumneja, työelämän yhteistyökumppaneita, yritysten ja oppilaitosten edustajia, visioimaan ympäristöalan koulutuksen tulevaisuutta. Kehitämme aktiivisesti hanketoimintaamme ja laajennamme yhteistyöverkostojamme Suomessa ja globaalisti. 

On suuri kunnia toimia huippuosaajista koostuvan tiimin johdossa osana innovatiivista ja vaikuttavaa yhteistyöverkostoa. Syklissä järjestämme säännöllisesti erilaisia kohtaamisia ”juno-ryhmän” hengessä sidosryhmille. Haluamme kuulla ja nähdä sinutkin. Kysynkin sinulta, mikä on sinun kysymyksesi, jonka tuot mukanasi?  

Nina Maarit Partanen 
Yhteistyöjohtaja 

Viimeisimmät blogikirjoitukset