Siirry sisältöön

Ammattilaisella on tärkeä rooli ekologisessa jälleenrakentamisessa 

Julkaistu: 5.6.2024

5.6. vietetään Maailman ympäristöpäivää, jota on juhlittu jo vuodesta 1972. Vuonna 2024 päivän teemana on ”elinympäristön ennallistajat”. Voimme myös puhua ekologisesta jälleenrakentamisesta, mikä tarkoittaa yhteiskunnallisten toimintatapojen muuttamista kestävämmiksi sekä luonnon aktiivista elvyttämistä. Ekologinen jälleenrakennus pitää siis sisällään ennallistamisen käsitteen.

Ennallistamisesta puhutaan kun halutaan palauttaa ihmisten muokkaamia alueita takaisin luonnontilaisiksi. Se on tärkeää, koska jatkuva luontoympäristöjen kuluttaminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, ympäristön tilaan ja sitä kautta myös meidän hyvinvointiimme.

Jokainen meistä voi edistää ympäristön tilaa ja huolehtia eri lajien elinympäristöistä omassa ympäristössään. Kuluttajille annetaan paljon vinkkejä ympäristöä tukevaan ostokäyttäytymiseen, mökkeilijöitä ja omakotiasujia kehotetaan olemaan leikkaamatta nurmikkoa ja antamalla kukkien kukkia ja pörriäisten pölyttää.

Mutta mitä ammattilainen voi tehdä ekologisen jälleenrakentamisen ja elinympäristöjen ennallistamisen puolesta?

Ehkä jopa enemmän kuin aluksi tulee mieleen.

Sykli kouluttaa eri alojen ammattilaisia syventämään ympäristö- ja kestävyysosaamistaan. Jokaisella alalla on omat erityispiirteensä, jokaisella on oma roolinsa ekologisessa jälleenrakentamisessa kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

🍃Ympäristökasvattajat hyödyntävät usein jo ennallistettuja tai siihen tähtääviä elinympäristöjä. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa hyödynnettävät luontoympäristöt ohjaavat myös tulevat sukupolvet arvostamaan muidenkin lajien elinympäristöjä.
🍃Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen opiskelijat työskentelevät monipuolisesti eri alojen yrityksissä. Jokaisen yrityksen ympäristö- ja laatutyön tulisi huomioida toimintaympäristön haittojen minimointi ja positiivisen vaikuttavuuden lisääminen.
🍃Resurssitehokkuudessa opitaan vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuuksista.
🍃Vesihuollossa ymmärretään ihmisen riippuvuus puhtaasta elinympäristöstä niin juomaveden kuin jätevedenkin käsittelyn osalta.
🍃Ympäristöhuollon osalta pidetään huolta elinympäristömme puhtaudesta ja asianmukaisesta jätteiden käsittelystä.

Syklin opiskelijoiden vaikuttavuus yhteiskuntaan on huikea

Olennaista kaikilla osaamisaloilla on kestävällä tavalla toimiminen ja kiertotalouden toimintamallin mukainen toiminta. Opiskelijat laativat osana opintojaan kehittämistyön, joka edistää organisaation ympäristövastuullista toimintaa prosessitasolla.

Organisaatiot voivat myös huomioida ympäristön monin tavoin toiminnassaan. Luonnon monimuotoisuutta voi vaalia suunnittelemalla esimerkiksi hankintoja, investointeja, liikkumista, tai vaikka henkilöstön tyky-toimintaa monimuotoisuusteemojen ympärille. Omaa vastuullisuutta voi pohtia vaikka tutustumalla Syklin tuottamaan PK-yritysten vastuullisuusoppaaseen ja vaatimalla jatkuvaa parannusta myös yhteistyötahoilta ja alihankkijoilta. Suunnittelu, tuotantoketju ja muut prosessit voidaan kaikki valjastaa kestäviksi, jolloin kestävyystyö on sisäänrakennettu organisaation toimintaan. Tähän kehitystyöhön tarvitsemme kestävyysosaamisen ammattilaisia, joita valmistuu Syklistä tasaiseen tahtiin.

Valtavan paljon onnea kaikille teille Syklistä tänä keväänä valmistuneelle 125 ympäristöalan ammattilaiselle.

Syklissä Kestävän kehityksen johtamisen koulutusohjelmassa tällä viikolla ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut Henrik Kettunen (kuvassa oikealla) on työssäoppimisjaksollaan DHL:ssä osallistunut yrityksen ympäristötyöhön. Hän on työskennellyt erityisesti ympäristöjärjestelmän kehittämisen parissa sekä tehnyt taimenkartoituksia. DHL on Suomessa ollut mukana Vantaan Pakkalanpurolla toteuttamassa taimenprojektia jo 13 vuoden ajan. Nyt vastaavaa projektia suunnitellaan myös Sipoonjoen taimenen elvyttämiseksi. Tänään Maailman ympäristöpäivänä DHL:n työntekijät tutustuvat Henrik Kettusen opastamina Ritobäckenin elvyttämisen suunnitelmiin, valmistelevat tulevia talkookunnostuksia. Syksyllä toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on parantaa taimenen kutu- ja pienpoikasalueita, jotka ovat tällä hetkellä heikossa kunnossa. Näillä toimilla pyritään tukemaan erittäin uhanalaisen taimenkannan elpymistä ja turvaamaan arvokasta puroluontoa.


Teksti on julkaistu 5.6.2024 Maailman ympäristöpäivänä. Teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen ikkunan keskusteluun ympäristön merkityksestä, tarpeesta suojella luontoa sekä välttämättömyydestä säilyttää elinympäristömme elinkelpoisena ja lajistoltaan moninaisena, jotta sekä nykyiset että tulevat sukupolvet voivat siitä nauttia.

Päivän tarkoituksena on myös rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin sekä kannustaa jokaista tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteitaan ja toimintatapojaan.

Kirjoittaja

Mia O’Neill

toimitusjohtaja, rehtori

Viimeisimmät blogikirjoitukset