Siirry sisältöön

Linda Purhosen Pro gradu -tutkielma luo kuvaa ulkona oppimisesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

” Aihe oli itselleni sellainen, että se vei mennessään. Olen erittäin kiitollinen kaikille haastateltaville, jotka jakoivat omia ajatuksiaan sekä kokemuksiaan tutkielmaani. Koko tutkielma projekti oli hyvin opettavainen ja mielenkiintoinen, kiitos hankkeelle, että sain tehdä tutkielmani osana teidän tärkeää työtä.”, Linda Purhonen sanoo.

Lasten toimimista ulkona on tutkittu vähän varhaiskasvatuksen osalta. Ilo kasvaa ulkona- hankkeen osana toteutettu tutkielma pyrkii hahmottamaan ilmiötä Suomessa.Halusin konkretisoida ja selvittää, kuinka myös ulkona voidaan toteuttaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteiden mukaista toimintaa laaja-alaisesti”, Purhonen täsmentää. Tutkielman tulokset mukailevat aiempia tutkimustuloksia ulkotilojen positiivisista vaikutuksista niin lapsille kuin aikuisille. Toisaalta ne tuovat esille kehityskohteita ja tuentarpeita, joihin tarttumalla voitaisiin ulkona toimimisesta saada vahvempi osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuuria.

Punaisena lankana elämyksellisyys, monipuolisuus ja kokemuksellisuus

Purhosen tutkielma vahvistaa sen, minkä me Syklissä jo tiedämmekin: ulkona voi tehdä ja oppia samoja asioita, kuin sisällä. Ulkotilat ovat yhtäläinen oppimisympäristö, ja toiminnan tulee olla yhtä lailla suunniteltua ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden mukaisia, kuin sisälläkin. Ulkona toimiminen vaatii kuitenkin enemmän suunnittelua ja ennakointia, jonka saatetaan kokea työllistävän eri tavalla, kuin sisällä toimimisen.

Sosiaaliset taidot ja lapsilähtöisyys

Yksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tärkeimmistä tehtävistä on tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. Vuorovaikutustaidot nousevatkin esille toistuvasti Purhosen tekemissä haastatteluissa. Ulkotilat tarjoavat puitteet oppimisympäristölle, jossa ei ole tila- ja äänihaasteita. Kun ahtaat tilat eivät ole lisäämässä lasten turhautumista, ulkona toimimisen koetaan monipuolistavan vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Tämän lisäksi lasten on tarvittaessa helpompi ottaa etäisyyttä ja omaa tilaa.

Haastateltavat kokivat, että lapsilähtöisyys toteutuu paremmin ulkona, kuin sisällä, sillä ulkona kaikki voivat toimia omilla vahvuuksilla ja taidoilla. Ulkona oppiminen on myös kokonaisvaltaista ja antaa lapsille tärkeitä tunnekokemuksia.

Kasvattajien asenteella väliä

Toiminnan onnistuminen riippuu kasvattajien omastakin asenteesta. Siihen tarvitaan positiivista ilmaisua, sinnikkyyttä ja sitoutuneisuutta. Keskeistä ulko-opetuksen järjestämisessä onkin säännöllisyys. Ulos mennään oppimaan säällä kuin säällä.

Entä varhaiskasvatuksen ammattilaiset?

Ulkona toimimisella on positiivisia vaikutuksia kaikkien terveydelle ja hyvinvoinnille. Haastatellut varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat voimaantumisen kokemuksista ja jaksamisen lisääntymisestä omassa työssään. Purhonen pohtiikin, voisiko toiminnasta saadulla hyvinvoinnilla olla vaikutusta laadukkaamman pedagogiikan toteutumiselle.

Tutkielmasta käy kuitenkin ilmi myös, että varhaiskasvatuksen opettajat kaipaavat tukea ja varmuutta ulkona toimimiseen. Ulkona oppimista tulisikin haastateltavien mielestä tukea koulutuksin. Tietoa ja osaamista jakavat webinaarit ja verkkokurssit tavoittavat laajan yleisön ympäri Suomen. Toisaalta verkkokoulutuksista puuttuu yksi tärkeimmistä ympäristöelementeistä: tunnekokemus.

Ilo kasvaa ulkona -hanke pyrkii tarjoamaan kasvattajille monipuolista tukea juuri webinaarien mutta myös muiden koulutusten, vertaistapaamisten ja materiaalien avulla –> www.ilokasvaaulkona.fi. Positiivista ja innostavaa vertaistukea voi saada myös seuraamalla hankkeen somekanavia, joissa kasvattajat jakavat omia ideoitaan sekä oivalluksia.

Ilo kasvaa ulkona Facebook »

Ilo kasvaa ulkona Instagram »

Taustaa

Linda Purhosen Pro Gradu- tutkielma, ”Ulkoilu tuo sellaisen vahvan tunnekokemuksen” Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ulkona toimimisesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, valmistui huhtikuussa. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista osa oli hankkeen verkostolaisia. Purhonen valmistui Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmasta viime keväänä.

Pro gradu tutkielma toteutettiin osana Ilo kasvaa ulkona -hanketta, joka on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun kolmen vuoden mittainen valtakunnallinen yhteishanke (2019–2021). Hankkeen tavoitteena on lisätä lähiluonnon käyttöä liikunta-, opetus- ja luontokohteena varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä alkuopetuksessa.

Lisätietoja:

Riina Fågel

Projektiasiantuntija
Ilo kasvaa ulkona -hanke
F.E.C. koulutettava

puh. 050 517 8958
riina.fagel@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit