Siirry sisältöön

Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa -loppuseminaarin antia

Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa

Marraskuun alussa, 8.11.2017 vietettiin Ammattilaisen kädenjälki hankkeen loppuseminaaria teemalla ”Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa”. Seminaari järjestettiin hankkeen yhteistyökumppanin Sitran tiloissa Helsingin Ruoholahdessa ja paikalle oli saapunut monikymmenpäinen joukko aiheesta kiinnostuneita ammatillisia opettajia, oppilaitosten henkilökuntaa, yritysmaailman edustajia sekä ammatilliseen koulutukseen liittyviä merkittäviä organisaatioita.

Vastuullisuutta, laatua ja ammattiylpeyttä

Ammattilaisen kädenjälki on vuosina 2016-2017 toteutettu Opetushallituksen rahoittama koulutushanke ammatillisten opettajien ympäristö- ja kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseksi. Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksissa ammatilliset opettajat paneutuivat kiertotalouteen, vastuullisuuteen ja ympäristöosaamiseen eri näkökulmista. Hanke muodostui neljästä osa-alueesta: opintokäynneistä cleantech- ja kiertotalousyrityksiin, ympäristöosaava ammattilainen verkkokoulutuksesta, kiinteistönhoito-, rakennus-, talotekniikka- ja puhdistuspalvelualojen opettajille järjestetyistä terve kiinteistö koulutuksista sekä yrittäjyyskasvatuskoulutuksesta, jossa osallistujat saivat tietoa yritysvastuusta ja kiertotalouden liiketoimintamalleista. Hanke toteutettiin yhteistyössä Syklin, Opetushallituksen, Sitran, Teknologiateollisuuden, Nuori Yrittäjyys ry:n sekä AMKE ry:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) kanssa.

Yhteistyöllä kohti reformia ja kiertotaloutta

Suomen ympäristöopisto Syklin rehtori Eeva Hämeenoja totesi Ammattilaisen kädenjälki loppuseminaarin avauspuheenvuorossaan, että erilaisten toimijoiden yhteistyön merkitys on suuri sekä ammatillisen koulutuksen reformissa, että kiertotaloudessa. Tarvitaan uudenlaista ja monipuolista yhteistyötä yli toimialojen ja koulutusasteiden rajojen, oppilaitosten sisällä ja yritysten ja oppilaitosten välillä. Yhteistyötä ja koulutuksen merkitystä korosti myös Sitran johtava kiertotalouden asiantuntija Nani Pajunen. Sitran tavoitteena on saada kiertotalousopetus osaksi oppilaitosten kurssitarjontaa mahdollisimman monella alalla. Kiertotalous luo uusia työpaikkoja mm. materiaalivirtojen käsittelyn ja tuotteiden huolto- ja korjauspalveluiden parissa. Varsinaisten kiertotalousammattien lisäksi jokainen työntekijä, alalla kuin alalla, tarvitsee ymmärrystä siitä, kuinka omalla alalla voidaan edistää kiertotalouden ratkaisuja. Työntekijöiden vastuullista asennetta ja sitoutumista yrityksen kestäviin arvoihin peräänkuulutti myös työelämän edustaja Tero Purosuo Metso Flow Controlista. Ammatillista osaamista on kyky huolehtia koko työpaikasta, ei pelkästään omasta työpisteestä tai yksiköstä.

Kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnista

Kestävän kehityksen koulutuksen tämän hetkisestä tilasta heräsi mielenkiintoisia keskusteluja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin arviointineuvos Mari Räkköläisen esityksen jälkeen. Hän toi esiin tuloksia ja näkökulmia ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnista.  Arvioinnin tuloksena oli, että perustutkinto-opiskelijoiden kestävän kehityksen etenkin toiminnallinen osaaminen on suhteellisen hyvällä tasolla. Alojen ja tutkintojen välillä on kuitenkin suuria eroja: luonnonvara-alalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla osaaminen on keskimääräistä parempaa, kun taas tekniikan ja liikenteen alat ovat tässä suhteessa heikompia kuin muut. Kotitaustalla oli suuri merkitys, mutta toisaalta opetuksella voitiin vaikuttaa asenteisiin ja taitoihin. Opiskelijat arvioivat itse oppivansa kestävän kehityksen asioita parhaiten työssäoppimisessa. Kehittämistarpeena nousi esille, että työelämälähtöisyys on tällä hetkellä hyvin vähäistä keke-opetuksessa: oppimista ei suunnitella yhdessä työpaikkojen kanssa eikä kestävään kehitykseen liittyviä työssäoppimistehtäviä juuri löytynyt. Oppimista voitaisiin edistää nykyistä enemmän koulun arkikäytännöillä, työssäoppimisella ja osaamisen näytöillä.

Kiertotalous tutkinnonperusteisiin

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n toimitusjohtaja Petri Lempinen korosti puheenvuorossaan tutkinnonperusteiden uudistuksen merkitystä: mitä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä osaamistavoitteita tutkinnonperusteisiin tuodaan ja millä painoarvolla sekä miten ne kytketään tutkinnonosien suorituksiin? Lempinen toi esille ajatuksen, että tutkintouudistuksen yhteydessä voitaisiin perustaa kiertotalouden tutkinnonosa, joka olisi sovellettavissa alalle kuin alalle. Jotta kiertotalous etenee oppilaitoksissa, ammatillisten opettajien koulutus ja täydennyskoulutus ovat avainasemassa. Yritysyhteistyössä oppilaitos voi tarjota yrittäjälle mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittää henkilöstön osaamista. Työelämähankkeissa on tärkeää, että osaamisen kehittäminen koskettaa myös työntekijätasoa.

Yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta

Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijan Kati Lundgrenin esityksessä päästiin tutustumaan käytännön esimerkkeihin ammatillisen oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä. Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeessa Sakky tuki yritysvastuun kehittämistyötä 12 pk-yrityksessä. Yritysten kehittämistarpeita oli kytketty opiskelijoiden koulutukseen ja opiskelijoille tarjoutui mm. kiinnostavia mahdollisuuksia harjoitustöihin, työssäoppimisjaksoihin ja osaamisen näyttöihin. Pienet yritykset saivat hankkeen aikana apua esimerkiksi vastuullisuuden kehittämiseen selvitysten ja kartoitusten avulla. Savon ammatti- ja aikuisopiston mukaan kestävän kehityksen osaaminen voitaisiin muotoilla osaamislupauksiksi työelämälle: mitä ammattiin valmistuva tietää ja osaa, mitä taitoja tavoitellaan?

Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja toi ilmi puheenvuorossaan, että nykynuoret ovat aidosti kiinnostuneita ympäristöasioista. Nuoristobarometrin 2016 mukaan, nuoret ottavat ympäristökysymykset vakavasti ja uskovat, että niihin löytyy maailmanlaajuisia ratkaisuja. Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyen 85 prosenttia nuorista näkee, että nykymenon on muututtava. Nuorten asennemuutos näkyy myös NY-yrityksissä: nuorten liiketoimintaideoissa ja toimintatavoissa. Nuoret ottavat yhä useammin liikeideansa lähtökohdaksi lähialueensa resurssit ja pohtivat toimintansa eettisyyttä ja ekologisuutta.

Kommenttipuheenvuorot ja keskustelua

Seminaarin kommenttipuheenvuorot käyttivät opetusneuvos Anne Liimatainen Opetushallituksesta sekä Vierumäki Country Clubin keittiöpäällikkö Jukka Turta. Pitkään ammatillisena opettajana toiminut Turta toivoi opettajille rohkeutta uudenlaiseen ajatteluun ja tekemiseen, ja samalla luottamusta opiskelijoiden tekemiseen. Nuoret kyseenalaistavat entistä enemmän tekemisen tapoja, mikä on myönteinen asia. Työelämässä yrityksen vastuun ja työntekijän henkilökohtaisen vastuun pitää mennä käsi kädessä. Turta herätti kysymyksen, miten työelämässä voitaisiin entistä enemmän kannustaa ja palkita työntekijöitä aloitteellisuudesta. Opetushallituksen Anne Liimatainen puolestaan totesi, että kestävä kehitys edellyttää kokonaisvaltaista ajattelua. Tutkintouudistuksessa yhteisiin tutkinnonosiin tulee kaikille perustutkinnon suorittajille kestävän kehityksen tutkinnonosa. Kun koulutuksen työelämälähtöisyys lisääntyy, tarvitaan myös yrityksissä mahdollisuuksia osoittaa kestävän kehityksen osaamista.

Seminaarin lopuksi käytiin vilkasta keskustelua kestävästä kehityksestä. Kestävän kehityksen käsite koetaan usein liian yleiseksi ja abstraktiksi. Myös muut käsitteet, kuten materiaalitehokkuus, resurssitehokkuus ja kiertotalous herättävät epätietoisuutta. Materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen merkitys kasvaa jatkuvasti, joten vastuullisuutta ja kiertotaloutta voisi olla luontevaa tuoda eri toimialoille sen omien käsitteiden ja osaamisen puitteissa. Eikä mikään estä ammatillisia opettajia määrittelemästä uskottavaa ja alan kannalta olennaista kestävän kehityksen terminologiaa itse!

Suomen ympäristöopisto Sykli haluaa kiittää kaikkia Ammattilaisen kädenjälki -hankkeeseen osallistuneita tahoja. Ammattilaisen kädenjälki -verkkosivut ”elävät” vielä ja sieltä voi käydä lukemassa lisää loppuseminaarista sekä ajankohtaisia ammatilliseen opetukseen sekä kestävän kehityksen teemoihin liittyviä blogeja www.kädenjälki.fi.

Lisätietoja:

Heli-Maija Nevala, projektipäällikkö, heli-maija.nevala@sykli.fi
Niina Rossi, projektiasiantuntija, niina.rossi@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit