Siirry sisältöön

KAOS-hankkeessa syntyi ainutlaatuinen itseopiskeluaineisto

Keväällä päättyneessä ESR-rahoitetussa hankkeessa Kaupunkimallien osaamispääoman kehittäminen 6Aika-kaupungeissa (KAOS) kehitettiin digitaalisiin 3D-kaupunkimalleihin liittyvää osaamista ja hyödyntämisvalmiuksia yrityksissä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioissa. Hankekonsortiota koordinoi Aalto-yliopiston Mittauksen ja mallinnuksen instituutti. Muina toteuttajina toimivat Hankkeen Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus sekä Sykli.

Syklin osuudessa keskityttiin kaupunkimalleihin liittyviin koulutuksiin ympäristöasioiden näkökulmasta. Koulutusten menetelmäksi valikoitui työpajatyöskentely. Osaltaan tähän vaikutti se, että aihepiiristä ei tiettävästi ole olemassa suomenkielistä eikä muunkaan kielistä koulutusaineistoa. Näin ollen hankkeessa tarvittavaa koulutussisältö jouduttiin käytännössä luomaan hankkeen edetessä.

Työpajoissa työstettiin kaupunkimallien hyödyntämisen mahdollisuuksia erityisesti energiatehokkuuden ja vähähiilisyystyön näkökulmista. Syklin hanketyön keskeinen kirjallinen tuotos syntyi pidetyn kolmen työpajojen tulosten pohjalta.

Raportissa käydään läpi työpajoissa tunnistettuja kaupunkimallien hyödyntämismahdollisuuksia sekä toisaalta havaittuja tietoaineistotarpeita. Kaikissa kolmessa työpajassa mielenkiinnon kohteena oli Helsingin kaupungin energia- ja ilmastoatlas, joka lienee kansainvälisestikin arvioiden hyvin edistyksellinen 3D-paikkatiedon kooste erityisesti energia-asioihin liittyen.

Työpajatulosten pohjalta koostettiin suositusmuotoinen raportti:
Kohti kestävämpiä kaupunkeja – Suosituksia digitaalisten 3D-kaupunkimallien hyödyntämiseksi ja jatkokehittämiseksi KAOS-hankkeessa toteutettujen työpajojen pohjalta

Hankkeessa työpajatyöskentelyä pohjustamaan tuotettiin myös kolme videota, joissa kaupunkimalleja käsitellään yleisemmästä näkökulmasta, joskin Paula Aution video alustaa jo selkeästi varsinaista työpajatyöskentelyä. Videot on julkaistu Syklin Youtube -kanavalla.

Itseopiskeluaineistoa täydentää Paikkatietokeskuksen hankkeessa tuottama wikisivusto Kaupunkimalli.

Hankkeessa syntynyttä osaamista hyödynnetään jatkossa mm. Syklin Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -koulutuksessa, jossa kaupunkimallin tietovarantojen pohjalta perehdytään rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan.

Lisätietoja
Ari Laitala p. +358505668998
ari.laitala@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit