Siirry sisältöön

Laatutyö kehittää toimintatapoja ja tekijäänsä

Julkaistu: 6.9.2022

Syklissä on koulutettu laatuosaajia jo pitkään. Tässä jutussa laatupäällikkömme Minna Myllykoski avaa sitä, millaisena kokonaisuutena hän laatutyön näkee. Laatu on menestyksekkään toiminnan edellytys ja se kietoutuu kaikkeen organisaation tekemiseen.  Ilman vastuullisuuden pohdintaa laadusta on vaikea puhua, painottaa Myllykoski. 

Kun puhutaan laadusta, se tarkoittaa laatua asiakkaille ja myös laatua omalle henkilöstölle. Laadussa on aina lähtökohtana se, mitä asiakkaat meiltä odottavat. Kaikissa organisaatioissa pitää pystyä vastaamaan siihen, että asiakkaan odotukset täyttyvät ja tavoitteellisesti myös ylittyvät. Laatu konkretisoituu jokaisessa asiakaskohtaamisessa, tapahtuu se sitten kasvotusten, verkossa tai tuotteiden tai palveluiden muodossa.

Henkilöstön näkökulmasta laatutyön keskiössä onkin Myllykosken mukaan selkeät tavat tehdä työtä. Näin aikaa ei esimerkiksi mene siihen, että hakee ajantasaista tietoa tai kyselee epäselvistä vastuista. Jokaisella työntekijällä on oma roolinsa, joka takaa laadun asiakkaalle. Sisäinen laatu puolestaan tuottaa hyvinvointia henkilöstölle ja varmistaa osaltaan työtyytyväisyyttä.

”Laatutyö on koko organisaation kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa ja tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat ja tyytyväinen henkilökunta”, summaa Myllykoski.

Laatu ja vastuullisuus kulkevat tässä ajassa tiiviisti käsi kädessä

Laatutyössä keskiössä on aina ollut asiakastarpeisiin vastaaminen. Asiakastarpeet kuitenkin muuttuvat ja keskiöön ovat vahvasti nousseet ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset. Ne haastavat kaikkia yrityksiä ja organisaatioita tekemään oman osansa. Toimenpiteitä edellytetään joka toimialalla. Siksi laatutyöhön kietoutuu yhä kiinteämmin vastuullisuuden teemat.

Laatutyöllä varmistetaan, että toiminta on velvoitteiden mukaista ja asiakkaiden odotukset täyttyvät arjen tiimellyksessä. Erilaisilla asiakkailla on erilaisia tarpeita, mutta vastuullisuutta odottavat kaikki. Laatu ja vastuullisuus kulkevatkin käsi kädessä.

Käytännössä sosiaalinen vastuu tarkoittaa esimerkiksi työhyvinvointia, jota vaikkapa selkeä toimenkuva ja tavoitteet tukevat. ”Näkyvä yhtymäkohta siis laatutyöhön”, muistuttaa Myllykoski. Taloudellista vastuuta on puolestaan työpaikkojen säilymisestä huolehtiminen, mitä mahdollistaa asiakasodotusten ylittäminen toimivilla prosessikuvauksilla. Ympäristövastuun tulee kuitenkin olla kaiken perusta: miten haitalliset ympäristövaikutukset voidaan minimoida kaikessa tekemisessä.

Laatutyöhön linkittyy myös työturvallisuus, josta on monesti suora yhteys ympäristöasioihin. Myllykoski nostaa esiin hyvin käytännönläheisen esimerkin: ”Kun valitaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä kemikaaleja, niin silloin ne ovat turvallisia myös työntekijöille. Silloin edistetään työhyvinvointia, vältetään työhön liittyviä riskejä ja samalla vähennetään ympäristön kemikaalikuormaa. Samalla säästetään rahaa, kun tutkitaan varastohyllyt, määritellään hankintaohjeeseen kemikaalihankinnat ja luovutaan päällekkäisistä saman käyttötarkoituksen tuotteista.”

Syklin omaa laatutyötä kirittää OKKA-sertifikaatin hakuprosessi 

Laatupäällikölle Sykli on mielenkiintoinen työpaikka sen moninaisten toimintojen ansiosta. Sykli on sekä ammatillinen oppilaitos että toimii vahvasti kestävän osaamisen erilaisissa kehittämishankkeissa, kouluttaa yritysten ja erilaisten organisaatioiden henkilöstöä ja kehittää digitaalisia oppimateriaaleja myös muiden käyttöön.

Myllykoski nostaa esille, että Syklin laatutyö koskee kaikkea tekemistä eli tutkintokoulutuksia, työvoimakoulutuksia, tilauskoulutuksia, hankkeita ja asiantuntijapalveluita. ”Eikä vähäisimpänä henkilöstön hyvinvointia. Asiakasryhmien erilaisuus haastaa meitä kehittymään jatkuvasti ja tekemään sitä yhdessä koko henkilöstön voimin esimerkiksi työpajoissa. Laatutyö tuottaa parempaa työpäiväkokemusta henkilöstölle”.

”Me olemme täydennyskouluttajina edistämässä asiakkaiden kestävän kehityksen osaamista, jota he puolestaan vievät omiin organisaatioihinsa. Meidän työmme vaikuttavuus on huima ja se on sitä suurempi, mitä paremmin omat prosessimme toimivat,” jatkaa Myllykoski.

Esimerkkinä Syklin laatutyöstä Myllykoski kertoo oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakuprosessista tänä vuonna. Sertifikaattia myöntää Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö (OKKA-säätiö) ja sen hakuprosessiin liittyy mittava oman toiminnan kehittämissuunnitelman tekeminen. Se kannustaa oppilaitoksia vahvasti tulevaisuusorientoituneeseen ja yhteiskuntaa uudistavaan tekemiseen kestävän kehityksen viitekehyksessä.

”Samalla tämä kehittämistyö edistää todella paljon meidän oman tekemisemme laatua. Se kertoo hienosti siitä, miten meillä laatutyö ja Syklin perustehtävä kestävän osaamisen kehittäjänä kytkeytyvät toisiinsa,” iloitsee Myllykoski.

Laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma

Sykli edistää organisaatioiden laatu- ja vastuullisuustyötä hyvin konkreettisesti täydennyskouluttamalla aikuisia omien alojensa osaajia ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavassa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa. Opiskelija saa eväitä kestävän kehityksen systemaattiseen eteenpäin viestimiseen työpaikallaan. Koulutusohjelmaan kuuluu oleellisena osana omalla työpaikalla tehtävä kehittämistyö, joka vahvistaa opiskelijan oppimista ja edistää koko työpaikan vastuullisia toimintatapoja. Kehittämistyön tarkoituksena on juurruttaa uusia käytäntöjä koko henkilöstön tekemisen arkeen. Tämä onkin Myllykosken mukaan hienointa Syklin ja laatutyön tekemisessä: vaikutukset ulottuvat aina yksilöä laajemmalle ja Syklin koulutusten kädenjälki on suuri.

Minna on koulutukseltaan MMM ja tie Sykliin on kulkenut monien kestävän kehityksen työtehtävien kautta. Pitkä kokemus Syklissä tarjoaa hyvän perustan laatupäällikön tehtävälle. Vapaa-ajalla iloa tuo liikunta ja metsälenkit koiran kanssa.

 

Lisätietoja Syklin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmasta.

Lisätietoja OKKA-sertifikaatista saat heidän sivustoltaan.

Viimeisimmät blogikirjoitukset