Siirry sisältöön

Kymmenen vuotta ulkona oppimisen kehittämistä Syklissä

Julkaistu: 20.9.2022

Ulkona oppimista tarvitaan tukemaan oppilaiden ja opettajien monipuolista hyvinvointia, oppilaiden osallisuuden kokemuksia, oppimismotivaation ylläpitoa sekä kestävyyskasvatusta. Ulkona oppiminen tuo liikettä koulupäiviin, tarjoaa moniaistikanavaisen ja kehollisen tavan oppia, ja toimii hyvin myös ryhmäyttämisen ja eriyttämisen mahdollistajana. Opiskeluympäristönä luonto on joustava ja monipuolinen, ja suhde luontoon kehittyy jopa huomaamatta opiskelun lomassa. Luontoyhteys alkaa jo koulun ovelta!

Tänä vuonna Sykli juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan ulkona oppimisen edistäjänä uuden OPH- rahoitteisen täydennyskoulutushankkeen myötä. Hankkeen nimikin kertoo sen koostavasta luonteesta: “Yhdessä ulkoluokkaan!”.

Sykli on jo vuosikymmenen ajan tehnyt ulkona oppimisen hankkeita useiden eri yhteistyötahojen kanssa. Ne ovat tukeneet uudistuvien opetussuunnitelmien mukanaan tuomia kehitystarpeita sekä yhä ajankohtaisempia ympäristö- että kestävyyskasvatuksen tavoitteita. Vuosien saatossa yhä useammat opettajat ovat alkaneet opettaa ulkona. Samalla ulkona oppimisen pedagogiikka on kehittynyt ja ymmärrys luontosuhteen merkityksestä on syventynyt.

Juuri rahoituksen saanut Yhdessä ulkoluokkaan! -hanke kerää yhteen kymmenvuotisen Syklin ulkona oppimisen tietotaidon. Mukana kulkee yhä vahvemmin koulujen kestävyystyön tukeminen ulkona oppimisen kautta ja koko työyhteisön mukaan saaminen toimintaan. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Suomen Ladun jäsenyhdistyksen Ulko-opet ry:n paikallistoimijoiden kanssa luoden näin osallistujille mahdollisuuden jatkaa omaa ammatillista kehittymistä ulko-opejen paikallisissa verkostoissa.

Peruskoulutusta ulkona oppimisesta webinaareissa keväällä 2023

Keväällä 2023 uudessa hankkeessa tarjotaan webinaarimuotoista peruskoulutusta ulkona oppimisesta, sen mahdollistamisesta ja sen hyödyistä. Koulutukset löytyvät Syklin koulutuskalenterista hakusanalla ”ympäristökasvatus”. Luvassa on myös huikea livekiertue kahdeksalle eri paikkakunnalle yhdessä Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Ulko-opet ry:n puheenjohtaja Sanna Jahkola kertoo tunnelmista näin: ”Me Ulko-opeissa olemme todella innoissamme tulevasta hankkeesta! Kovasti odotamme, että pääsemme monen ulko-open voimin kertomaan, mitä ja miten ulkona oppiminen voi olla osana esi- ja perusopetuksen arkea. Webinaarien lisäksi on hienoa päästä kouluttamaan useilla paikkakunnilla ympäri Suomea! Ihanaa saada uusia ulkona oppimisesta kiinnostuneita mukaan toimintaamme!”

Syksyllä 2023 hankkeessa syvennetään ulkona-oppimista eriyttämisen, digiosaamisen sekä vahvemmin ympäristökasvatuksen tavoitteiden näkökulmista. Näistä lisää voi lukea hankkeen tietosivuilta: YHDESSÄ ULKOLUOKKAAN! Ulko-opettajuuden vahvistaminen – SYKLI

Hankkeessa tuetaan myös Luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallinnoiman Mappa –materiaalipankin uuden työkalun jalkauttamista, jota on kehitetty Partioaitan ympäristöbonuksen tuella.OPS-työkalun avulla MAPPAn sisältöjä voidaan nyt luokitella perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Uuden luokituksen myötä käyttäjät löytävät jatkossa entistä täsmällisemmin MAPPAsta omaan opetukseen parhaiten soveltuvat menetelmät ja materiaalit.” kertoo suunnittelija Maija Ihantola

Pieni pala historiaa – hankkeiden kehittyvä kaari

Yhdessä ulkoluokkaan! -hanke on tuorein tulokas monien ulkona oppimisen hankkeiden joukossa, joita Syklissä on kehitetty jo kymmenen vuoden ajan. Jokainen hanke on pyrkinyt kehittämään ulkona oppimista ja antamaan välineitä ja keinoja edistää ulko-opetusta eri näkökulmista.

Syklin nykyinen vararehtori Anna Kettunen on ollut suunnittelemassa ja aloittamassa sekä Ympäristöalan erikoisammattitutkintoa ympäristökasvattajan osaamisalalta että ensimmäistä ulkona oppimisen hanketta Syklissä vuonna 2012. Kettusella oli vankka luontokouluopettajan tausta, ja ulkona oppiminen on aina ollut hänelle sydämen asia, jota hän halusi viedä vahvasti eteenpäin. Näin sekä koulutus että alkava hanke tehtiin toiminnalliseksi ja ulkona luonnossa tapahtuvaksi. Hankkeen idea syntyi (TaT) Niina Mykrän ja Kettusen yhteisideoinnin tuotoksena kohdistuen alkuun niin luontokoulujen kuin perusopetuksen opettajille ja laajentuen lopuksi myös varhaiskasvatuksen henkilöstöön.

Ensimmäinen hanke polkaisi käyntiin oppien viemisen käytäntöön

Syklissä ulkona oppimisen hankkeiden sarjan aloitti vuonna 2012 “Ulos oppimaan- tukea koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen”.

“Muistan yhä tunnelmia Syklin “Pihalle siitä, siellä on pöllö” -koulutuksesta Villa Elfvikistä. Olin täysin haltioitunut, kuinka moni asia avautui ulkona konkretian tasolle ja miten ryhmäyttävä päivä oli”, summaa kouluttaja Virpi Jussila tunnelmiaan Syklin ulkona oppimisen koulutuksesta, johon hän osallistui vuonna 2013.

Samaan hengenvetoon jatkaa kouluttaja Ulla Myllyniemi muistelmiaan ”Oisin valmis jo seikkailuun”-koulutuksesta: “Sukellus seikkailupedagogiikan maailmaan kokemuksellisesti Virroilla sai aikaan kipinän viedä samoja elementtejä opetukseen, ja syventyä seikkailupedagogiikkaan enemmänkin. Jokainen koulutus toi ulkona oppimiseen uusia kerroksia ja näkökulmia”.

Hankkeiden rooli opetuksen kehittämisessä on ollut keskeinen

Vuosien varrella ulkona oppimisen hankkeet seurasivat toinen toistaan aina uudesta näkökulmasta ja sen ajan tarpeisiin vastaten. Kolmivuotinen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama “#ULKOLUOKKA- liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa” – hanke (2016-2018) oli oikea lähtölaukaus ulkona oppimiselle Suomessa.

Tässä hankkeessa toimitettu “Loikkaa ulkoluokkaan- opas ulkona oppimiseen” kasasi ulkona oppimisen pioneerien kokemuksia ja asiantuntijoiden tietämystä yhteen. Hankkeen myötä monille tutuiksi tulleet, pääosin Laila Nevakiven ja Milja Laineen kuvittamat lajikortit ovat levinneet valtakunnalliseen käyttöön.

Linkki lajikortteihin, kirjaan ja leikkikortteihin Materiaalit – Ulkoluokka

Seuraavassa hankkeessa vastattiin uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin ilmiöistä ja monialaisista kokonaisuuksista. Oli “Ilmiöt ihmeteltäväksi- monialaista oppimista ulkona” -hankkeen (2017-2018, OPH) vuoro. Samaa sarjaa jatkoi myös “Ulkoluokan ihmeet”-hanke (2020-2021, OPH). Kun ulkona oppiminen alkoi juurtua perusopetuksen kentälle, oli aika siirtyä varhaiskasvatuksen ja luontotoiminnan pariin. “Ilo kasvaa ulkona” -hanke (2018-2020) oli aikaisemman #ULKOLUOKKA –hankkeen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pikkusisarus. Ilo kasvaa ulkona luontotoiminnan käsikirjaa jalkautetaan juuri tällä hetkellä “Metsään meni” -hankkeen (2021-2022, OPH) koulutusten myötä.

Ulkona oppimisen konkarit Jussila ja Myllyniemi uuden hankkeen vetäjinä

Hankkeissa on kehitetty ulko-opetusta ja vastattu kehittyneen ulko-opetuksen uusiin tarpeisiin. Samalla luonnon merkitys yhtenä oppimisympäristönä on vakiinnuttanut paikkaansa. “Syklin hankkeiden teemakaarta alusta asti seuranneina onkin ilo aloittaa uuden hankkeen parissa” sanovat Jussila ja Myllyniemi.

Ympäristökasvattajaksi ulkona oppimisen painotuksella

Syklissä opiskelee vuosittain yli sata ympäristökasvattajaa ulkona oppimisen painotuksella eri aloilta. Ympäristökasvatuksen ja kestävyystyön merkitys ja kiireys on kasvanut vuosi vuodelta. Ympäristökasvattajia ja kestävän kehityksen työn tekijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Opetusmenetelmät koulutuksessa ovat edelleen toiminnallisia ja elämyksellisiä, kuten ne ovat alusta asti olleetkin, ja yhtenä oppimisympäristönä on luonto. Uusia ympäristökasvattajaryhmiä alkaa Syklissä säännöllisesti, tänä syksynä pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Ilmoittautuminen niihin on nyt auki!

Tervetuloa mukaan ympäristökasvatuksen ja ulkona oppimisen innostavaan maailmaan ja rakentamaan yhdessä kestävää tulevaisuutta!

Kirjoittajat Virpi Jussila ja Ulla Myllyniemi ovat Syklin ulkona oppimisen asiantuntijoita ja kouluttajia.

Pääset ilmoittautumaan syksyn 2022 ulkona oppimisen opintoihin pääkaupunkiseudulle ja Oulun alueella ja kevään 2023 Lahteen.

Lisää meidän tutkinnosta ja näkemyksestä siitä, miksi ympäristökasvatus on maailman tärkeintä työtä. 

Viimeisimmät blogikirjoitukset