Siirry sisältöön

Kiertotalousosaamisen tarve, haasteet ja potentiaali pk-yrityksissä – Tiia Tuomiston diplomityö

Julkaistu: 31.8.2023

Tiia Tuomisto

Kiertotalous herättää enenevissä määrin kiinnostusta. Vastuullisuus on kasvava trendi ja se näkyy sidosryhmien toiveissa, mutta myös alihankintakilpailutusten vaatimuksissa. Lisäksi uudistuva lainsäädäntö asettaa pk-yrityksille yhä enemmän velvoitteita.

Sykli teetti diplomityönä tutkimuksen, jossa selvitettiin pk-yritysten kiertotalouden osaamistarpeita Satakunnan ja Hyvinkään alueella. Kevään 2023 aikana alueen pk-yrityksiä lähestyttiin puhelimitse ja sähköpostitse sekä jakamalla kyselyä eri verkostojen kautta. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin alueen yritysverkostojen edustajia ja kiertotalouden asiantuntijoita, jotta saatiin laajempi kokonaiskuva pk-yrityksien nykytilanteesta ja tarpeista.

Pk-yrityksissä on edelleen käyttämätöntä kiertotalouspotentiaalia

Selvitys osoitti, että osassa pk-yrityksiä kiertotalous on ymmärretty ja sisällytetty strategisella sekä käytännön tasolla. Kuitenkin osassa pk-yrityksiä kiertotaloutta tarkasteltiin enimmäkseen jätteiden kierrättämisen kautta. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan yrityksissä olisi edelleen paljon käyttämätöntä kiertotalouspotentiaalia. Lisäksi asiantuntijat mainitsivat, että kiertotalousinvestointeihin on tarjolla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, tukea ja tietoa.

Haastatelluilla pk-yrittäjillä ja heidän yrityksillään oli asiantuntijoita optimistisempi kuva kiertotalouspotentiaalin hyödyntämisestä. Varmasti tämä päteekin osassa yrityksiä, sillä pk-yrittäjät kertoivat haastatteluissa omasta näkökulmastaan.

Osa pk-yrittäjistä oli sitä mieltä, että tietoa on tarjolla runsaasti ja erilaisten verkostojen kautta voi löytää sopivia kumppanuuksia. Samalla kuitenkin iso osa pk-yrittäjistä ja asiantuntijoista mainitsi kiertotalouden toteuttamisen haasteeksi tiedonpuutteen sekä resurssipulan. Erityisesti pienemmissä yrityksissä perustoiminnot vievät ison osan resursseista, joten kehittämistoimille on haasteellista löytää aikaa. Osa pk-yrityksistä jopa kokee, ettei kiertotalous liity heidän toimintaansa lainkaan.

Tästä voisi päätellä, että kaikkia kiertotalouden mahdollisuuksia ei todennäköisesti ole tiedostettu. Voi olla, ettei kaikkia kiertotalouden liiketoimintamalleja tunneta tai näkökulma kiertotaloudesta on vielä liian suppea.

Osaamistarpeet ja tulevaisuuden näkymät

Tulokset osoittivat, että osaamistarpeet liittyvät systeemiajatteluun, eli kyvykkyyteen tarkastella kestävyysteemoja ja kiertotaloutta moniulotteisemmin sekä tunnistaen syy-seuraussuhteet. Lisäksi tulevaisuuskatseisuus ja ennakointi, eli mukautuminen ja uudistuminen ovat keskeisiä, sillä sidosryhmät ja uudistuva lainsäädäntö sekä materiaalien vaihteleva saatavuus asettavat uusia vaatimuksia.

Osaamistarpeiksi tunnistettiin myös strateginen ajattelu ja poikkitieteellinen yhteistyö. Kiertotalous vaatii systemaattista työtä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Erityisessä avainasemassa on yritysten välinen yhteistyö, jotta synergiaetujen myötä resurssitehokkuus voisi parantua. Usein juuri eri toimijoiden kumppanuussuhteet vahvistavat kiertotalouden toteuttamista käytännön tasolla.

Mikäli jätteille ja sivuvirroille ei löydy käyttöä, jätteistä ei tule raaka-ainetta eikä neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähene. Kiertotalouden tarkoituksena on edistää muun muassa suljettua materiaalikiertoa, joka vaatii uudenlaista teknologiaa ja kiertotalouteen tukevaa lainsäädäntöä – mutta erityisesti ajattelumallien muutosta sekä uutta osaamista.

Tutkimuksen tuloksia verrattiin myös muihin, aiempiin tutkimuksiin ja selvisi, että tuloksissa oli samankaltaisuutta. Tulosten yhteneväisyys oli kiinnostavaa siitä syystä, että tutkimukset olivat tavoittaneet eri kokoisia yrityksiä. Tästä päätellen kiertotalouden osaamiseen liittyvät tarpeet ovat jokseenkin samoja huolimatta siitä, onko yritys iso vai pieni. Haastatteluissa ilmeni, että pk-yritykset kaipaavat yksinkertaistettua tietoa sekä tukea, miten he voivat omalla alallaan toteuttaa kiertotaloutta käytännön tasolla.

Syklin rooli pk-yritysten kiertotalousosaamisen edistämisessä ja tukemisessa

Nykyisessä maailmassa, jossa materiaalien saatavuus on heikentynyt, tarvitaan yrityksiä, joilla on kykyä sopeutua ja löytää uusia ratkaisuja. Näissä haasteissa Sykli voi auttaa pk-yrityksiä kehittymään, päivittämään osaamistaan ja ymmärtämään kiertotalouden mahdollisuuksia omassa toiminnassaan. Näin pk-yritykset voivat paremmin sopeutua muuttuviin vaatimuksiin ja edistää kiertotalouden periaatteiden integroimista liiketoimintaansa.

Teksti: Tiia Tuomisto

Lue Tiia Tuomiston diplomityö täältä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset