Hae sivuilta

Meidän paikka

Koulutuksen eteneminen

Meidän paikka vaihe vaiheelta

Opettajankoulutus ja monialainen oppimiskokonaisuus vaihe vaiheelta

Meidän paikka -oppimiskokonaisuus etenee muotoiluprosessin vaiheiden mukaan: havainnointi – ideointi – kokeilu – toteutus – arviointi. Opettajankoulutus antaa menetelmiä ja sisältöjä jokaiseen vaiheeseen ja tarjoaa tukea niiden toteutukseen.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että koulu sitoutuu monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen syksyllä 2018. Mukaan on hyvä saada esimerkiksi käsityön, kuvataiteen, fysiikan, maantiedon tai biologian opettajat. Oppimiskokonaisuus on helppo nivoa myös esimerkiksi terveystietoon, kemiaan, matematiikkaan ja musiikkiin.

Lue lisää OPS-kytköksistä.

Trash Designin ideana on hyödyntää olemassa olevaa – mitä koulusta löytyy tai lahjoituksina saadaan. Materiaalihankinnat jäävät minimaalisiksi. Koulu saa elo-syyskuun työpajassa käytettävät Mehackitin Maker Kitit.

Kevät 2018

Helmikuu. Talvella 2018 opettajilla on mahdollisuus osallistua demopajaan, jonka jälkeen koulu tekee päätöksen mukaan lähtemisestä koulutukseen.

Maaliskuu. Koulutukseen ilmoittautuvat koulut saavat käyttöönsä opettajankoulutuksen ja monialaisen oppimiskokonaisuuden rungon sisältö- ja menetelmäehdotuksineen. Monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan koulussa syyslukukaudella 2018, ja nyt on hyvä aika huomioida se lukuvuosisuunnittelussa. Koulu nimeää oppiaineet ja opettajat, jotka ovat päävastuussa oppimiskokonaisuudesta.

Huhtikuu. Kouluttaja vierailee koululla kertomassa opetushenkilöstölle koulutuksesta ja erilaisista osallistumismahdollisuuksista siihen. Vastuutiimin lisäksi muut opettajat voivat huomioida monialaisen oppimiskokonaisuuden omassa opetuksessaan. Valitaan oppiaineet ja oppilasryhmät ja asetetaan alustavat oppimistavoitteet.

Syksy 2018

Vastuutiimin opettajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaisesti kaikkiin koulutuspäiviin. Myös koulun muut opettajat ovat tervetulleita lähipäiviin kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Vastuutiimin opettajat dokumentoivat vaiheet ja jakavat ajatuksia opettajankoulutuksen yhteisellä oppimisalustalla.


 

Elokuu: HAVAINNOINTI

Opekoulutus
HAASTEENA HAVAINNOINTI
Työpaja, kaksi päivää
Helsinki 31.8.-1.9.2018

Perjantaina ja lauantaina opitaan tekemällä! Opettajat oppivat työpajoissa luovaa teknologiaa ja trash-designia. Menetelmiä voi hyödyntää omassa opetuksessa. Toiminnan ohessa tarjolla on tietoa ja opastusta monialaisen oppimiskokonaisuuden toteutukseen. Tarkennetaan oppimistavoitteita ja suunnitellaan arviointi.

Teemoja: havainnointi, valo ja ääni, tilan tuntu ja vaikutus ihmiseen,yhteisölliset tilat, videot havaintojen ja dokumentoinnin välineenä

Oppimiskokonaisuus

Koulussa havainnoidaan tiloja esimerkiksi estetiikan, terveyden ja fysiikan näkökulmista. Valitaan yhdessä tila, joka kaipaa eniten piristystä. Määritellään haaste: miksi tila ei ole toimiva ja viihtyisä? Miten tilan eri käyttäjät kokevat tilan, ja mitä he toivoisivat siltä?


 

Syyskuu: IDEOINTI JA KOKEILU

Opekoulutus
OIVALLUKSISTA PROTOILUUN
Työpaja, kaksi päivää
Helsinki 26.-27.9.2018

Työpajassa tutustutaan rakennusmateriaalien ja kalusteiden elinkaareen ja kestävän muotoilun periaatteisiin sekä toteutetaan Trash Design -muodonmuutosprojekti. Paja antaa eväät ideoinnin, yhteiskehittämisen ja kokeilujen toteutukseen oppilaiden kanssa.

Paja järjestetään kahtena päivänä, joista opettaja valitsee itselleen sopivimman.

 

Oppimiskokonaisuus

Haasteen ja toiveiden pohjalta ideoidaan ratkaisuja: tulisiko tilasta innostava oppimisympäristö, viihtyisä kohtaamispaikka tai rauhoittumisen keidas? Miten muutos toteutettaisiin? Esitetään ideat ja tehdään kokeiluja esimerkiksi piirtämällä ja kirjoittamalla, pienoismalleilla ja havainnekuvilla, valo-, väri- ja äänikokeiluilla. Tutkitaan erilaisten materiaalien ja kalusteiden elinkaarta ja pohditaan, miten niiden käyttöikää voisi jatkaa.


Lokakuu – joulukuu: TOTEUTUS JA ARVIOINTI

Opekoulutus
KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA
Työpaja, puoli päivää
Helsinki 30. ja 31.10.2018

Iltapäivän pajassa kuullaan case-esimerkkejä oppilaiden kanssa toteutetuista tilaprojekteista ja suunnitellaan omaa toteutusta: mitä on huomioitava, mihin on pyydettävä lupa, mistä apua?

Työpaja järjestetään kahtena iltapäivänä, joista opettajat valitsevat itselleen sopivimman.

ONNISTUMISEN ILOA
MOK-kokkarit, alkuilta

Helsinki 12.12.2018

Koulutuksen päättymistä ja oppimiskokonaisuuden valmistumista juhlitaan aikuisten kesken. Kokemuksia ja arvioinnin tuloksia esitellään vähän kevyemmissä merkeissä, kuvin ja äänin.

Oppimiskokonaisuus

Ideoiden ja kokeilujen sekä reunaehtojen ja mahdollisuuksien pohjalta valitaan tilassa toteutettavat ideat. Oppilaat oppivat projektinhallintaa suunnittelemalla aikataulun ja budjetin, jakamalla vastuut ja hankkimalla yhteistyökumppaneita esimerkiksi kalustelahjoituksia varten.

Tilan uudistus toteutetaan esimerkiksi käsityön, kuvataiteen ja musiikin yhteisprojektina. Ehkäpä piristetyssä tilassa pidetään myös avajaiset!

Oppimiskokonaisuutta arvioidaan monelta kantilta: mitä ovat oppineet oppilaat, entä opet? Mitä on opittu monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisesta – mokista ja onnistumisista? Mitä toimintatapoja halutaan ottaa pysyvämpään käyttöön koulun tasolla, mitä taas on tunnistettu kehittämiskohteiksi?