Hae sivuilta

Kestävään osaamiseen

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Lue lisää

Koulutukset

Suorita ympäristöalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Koulutukset

Koulutusalat

Tutustu koulutusaloihin

Lue lisää

Rekrytoivat
koulutukset

Lue lisää

Työkalut ja julkaisut

EconomisE

Tämä opas on syntynyt osana EconomisE hanketta. Opas perustuu Syklin ja Kuntaliiton yhdessä vuonna 2018 tekemään kyselyyn ja sen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Oppaassa käydään ensin varsin seikkaperäisesti läpi kuntakentän energiatehokkuustyön tilanne. Tämän jälkeen annetaan kolme toimenpidesuositusta energiatehokkuustyön tuloksellisuuden parantamiseksi. Toimenpidesuositusten laadinnan lähtökohtana on ollut energiatehokkuustyön ja sen vaikuttavuuden taloudellinen optimointi, joka on ollut yksi kyselyosuuden keskeisiä tuloksia.

RANTA

Tämä raportti on kehityshankkeen ”Rakentamisen kiertotalous kunnissa – RANTA” loppuraportti. RANTA-hankkeessa edistettiin rakennettuun kaupunkiympäristöön, rakennuksiin ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. RANTA-hankkeessa kehitystyötä on tehty kuntien (Helsinki, Vantaa ja Hämeenlinna) todellisten tarkastelukohteiden pohjalta, yhdessä kuntien kanssa.

 

EconomisE

Opas kunnallisille päättäjille energiatehokkaisiin investointeihin on EconomisE Life -hankkeessa koostettu tuote merkittävimmistä näkökulmista julkisten rakennusten energiatehokkuus investointeihin. Oppaassa käsitellään investoinnin taloutta ja rahoitusmahdollisuuksia, sopimuksia, joiden kautta kunta pääsee ilmastotavoitteissaan eteenpäin ja se antaa tukea päättäjille investointipäätösten ollessa työn alla:

 

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Circula tekee tutuksi kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja yrityksiä. Circula sopii yrittäjyys- ja ympäristökasvatukseen, yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen sekä ammattikorkeakouluihin ja aikuiskoulutukseen. Menetelmää voidaan käyttää myös yritystoiminnan kehittämisessä, neuvontatyössä tai vapaa-ajantoiminnassa. Circula on tarkoitettu 10-25 hengen ryhmille.

Pelissä yhteinen kaupunki! -videosarja

Lyhyet videot tekevät tutuksi kaupunkiympäristöä eri näkökulmista ja kannustavat osallistumiseen. Videot on suunnattu etenkin nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat aliedustettu ryhmä kaupunkisuunnittelun osallistujina. Niitä voivat hyödyntää esimerkiksi koulut, nuorisotyöntekijät, kulttuuriympäristö-, ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksen toimijat sekä kaupunkiympäristön asiantuntijat.

EduCitizens

Erasmus+ -rahoitteisessa EduCitizens-hankkeessa koottiin parhaita osallistuvan oppimisen käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa. Hankejulkaisuun on koottu esimerkkejä eri kohderyhmistä, oppimisen tilanteista ja tietenkin maista. Menetelmiä ja case-esimerkkejä on sekä muodollisen koulutuksen piiristä että nonformaalista oppimisesta.

 

 

 

 

VillageWaters

VillageWaters hankkeessa tuotettiin haja-asutusalueen vesihuollon suunnitteluun Hajavesijelppi -työkalu, koulutusmateriaalia sekä tutkimusraportteja. VillageWaters oli kolmevuotinen (2016-2019) hanke, joka sai osarahoituksen EU:n Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 -ohjelmasta.

 

#ULKOLUOKKA

Suomen ympäristöopisto SYKLI toteutti “#ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa” -hankkeen, joka kuului Liikkuva koulu -ohjelman verkostoon. #ULKOLUOKKA -hankkeen rahoituksesta vastasi opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa oli vuosien 2016-18 aikana mukana yli 100 opettajaa 50 koulusta 10 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Hankkeessa tuotetut ulkona opettamisen materiaalit levisivät laajalti ympäri Suomen ja innostavat opettajia ulkona opettamiseen. Materiaalit tarjoavat matalan kynnyksen ulkona opettamisen aloittamiseen. Kaikki Ulkoluokka materiaalit löydät täältä »

 • Loikkaa ulkoluokkaan -opas ulkona opettamiseen 
  “Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville.

 

 

 • Ulkoluokka -leikkikortit
  Leikkikorteissa on 32 opettavaista leikkiä ulko-opetukseen. Leikit on valittu niin, että tarvitset vain leikkikortit ja #ULKOLUOKKA-lajikortit ja ulkona opettaminen onnistuu. Leikit soveltuvat esikoulusta yläkouluun.

 

 

 • Ulkoluokka -lajikortit
  Ulkoluokka -lajikortit on maastokäyttöön suunniteltu kokoelma Suomen yleisimpiä kasveja ja eläimiä Milja Laineen ja Laila Nevakiven kuvittamina upeina maalauksina. Monet lajeista ovat tuttuja ja huomaamattomasti korttiin merkityt lajinimet auttavat tarkistamaan tuntemattomat.

 

 • Videojulkaisut
  Ulkoleikeistä kuvatuilla videoilla kuvataan leikin kulku niin, että leikit on helppo kenen vain toteuttaa.

OPH Hyvät käytännöt

Ulkona opettaminen
Ulkona voi opettaa kaikissa oppiaineissa. Ulkona opettaminen on toiminnallista, uusien opetussuunnitelmien mukaista toimintaa. Ulkona oppimisen ympäristöksi käy niin koulun piha kuin lähiluontokin. Kestävän elämäntavan oppimiseksi lasten ja nuorten ympäristökasvatus sekä luontosuhteen syntyminen on avainasemassa.

 

Monialainen oppiminen ulkona
Kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvät teemat sopivat hyvin monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheeksi. Osan monialaisesta oppimisesta voi toteuttaa ulkona helppojen ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Malli tällaiseen monialaiseen oppimiseen löytyy kirjasta: Ilmiöt ihmeteltäviksi -monialaisia ideoita ulkona oppimiseen.

 

Rattailla

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja ‐tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen Rattailla‐ hankkeessa on tehty toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja ‐vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla vuosille 2014–2017. Toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan Uusimaa‐ohjelmaa.

 

 

Toimenpideohjelmassa on viisi päätavoitetta:
1. Uusmaalaisten luonto‐ ja ympäristösuhde on vahva, oma lähiympäristö koetaan tärkeäksi ja lähiympäristön suunnitteluun on helppo osallistua.
2. Asukkaiden on helppo tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja hiilineutraalilla Uudellamaalla.
3. Ympäristötieto on mediassa esillä monipuolisesti ja kansantajuisesti.
4. Uusmaalaiset kunnat ovat edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä. Kunnissa on vahva kestävän kehityksen arvopohja.
5. Organisaatioilla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai ympäristöohjelma.

Rattailla ‐hankkeen päärahoittajia ovat olleet Uudenmaan liitto ja Ympäristöministeriö. Muita rahoittajia ja samalla toteuttajia ovat olleet Espoon ja Helsingin kaupungit, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallitus, Hyria koulutus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Uudenmaan ELY‐keskus. Hanketta on koordinoinut Suomen ympäristöopisto SYKLI, missä hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Maria Runonen.

Happi-hanke

HAPPI-hanke Hausjärven pohjavesien riskienhallintaan
Selainpohjainen työkalu pohjavesialueella toimivien pk-yritysten riskien hallintaan

Ilmasto Jäähylle (2004). Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keke koulussa

Keke koulussa -opas on tiivis yleisesitys koulujen kestävän kehityksen ohjelmasta. Esitteessä kerrotaan mm. koulujen kestävän kehityksen tavoitteista, esitellään malli keke-työn etenemisestä koulussa ja annetaan esimerkkejä siitä, miten kestävä kehitys voi näkyä opetuksessa tai koulun arjessa.

 

 

 

 

Kenttäopas tiekuljetusöljyvahingon hallintaan

Kenttäopas tiekuljetusöljyvahingon hallintaan (2007) Kenttäopas tiekuljetusöljyvahingon hallitsemiseksi on pelastuslaitoksen operatiivisen johdon käyttöön suunniteltu tukimateriaali, joka tukee öljyvahinkotilanteiden hallintaa sekä helpottaa tehtyjen toimenpiteiden dokumentointia. Opas jakautuu: